darowizny a podatki

Skutki podatkowe otrzymania składnika majątku w drodze darowizny

Samorządowe muzeum otrzymało w darowiźnie środek trwały — samochód osobowy. Darczyńcą jest samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Samochód zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych.
Jakie wywoła to skutki podatkowe?
Czy otrzymana darowizna stanowi przychód podatkowy na podstawie art. 12 Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop)?
Czy odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszty uzyskania przychodu z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 pkt 63 updop?

Nieodpłatne przekazanie majątku

Do gminnego ośrodka kultury wpłynął wniosek o nieodpłatne przekazanie majątku trwałego zakładowi gospodarki miejskiej z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.
Czy instytucja kultury może przekazać nieodpłatnie środki trwałe, na co otrzymała zgodę od organu założycielskiego zgodnie z art. 46a ust. 1 Ustawy z 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (dalej: ustawa o przedsiębiorstwach państwowych)?
Jakie skutki podatkowe będą ciążyć na instytucji?

Załącznik CIT-D do zeznania CIT-8 nie dla instytucji kultury

Instytucja kultury otrzymała w 2015 r. darowizny od osób fizycznych i firm w łącznej kwocie 6400 zł. Wykorzystała je na organizację imprez kulturalnych.
Czy w CIT-8 za 2015 r. trzeba było wykazać te darowizny w załączniku CIT-D?

Darowizna dla instytucji kultury

Jesteśmy gminnym ośrodkiem kultury połączonym z biblioteką. Dostaliśmy w formie darowizny książki od wydawnictwa na nagrody. Wartość książek zgodnie z fakturą przekracza 3000 zł. Czy powinniśmy odprowadzić podatek od darowizny?