dieta

Można zrzec się należności z tytułu podróży służbowej

Dyrektor instytucji kultury pojechał w kilkudniową, zagraniczną podróż służbową. Koszty podróży — dojazdy, przejazdy, całodzienne wyżywienie i noclegi — w całości pokrył organizator spotkania. Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety (§ 14 ust. 1 Rozporządzenia MPiPS z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, dalej: rozporządzenie w sprawie kosztów podróży służbowych).

  • Czy dyrektor instytucji może w formie pisemnego oświadczenia zrzec się prawa do należnych mu diet i czy instytucja kultury na jego podstawie może ich nie wypłacić?

Zwrot należności za poniesione koszty wyżywienia i noclegu w czasie wyjazdów służbowych — czy jest przychodem podatkowym?

• Należności z tytułu podróży służbowej z reguły nie są przychodem pracownika • Przychód taki może powstać, jeśli należność przekroczy przewidziany limit, a pracownik zgodzi się przyjąć takie świadczenie • Wówczas przychód może skorzystać ze zwolnienia od podatku po spełnieniu określonych warunków

Przedłużanie czasu podróży służbowej przez pracownika

Pytanie dotyczy rozliczania delegacji służbowych. Pracownik muzeum wydłuża godziny przejazdu autobusu na trasie oraz tłumaczy się opóźnieniem wyjazdu. Przenosi się to na wydłużenie czasu pobytu w delegacji i konieczność wypłaty diety. Co w takiej sytuacji może zrobić instytucja?

Zapewnienie wyżywienia w podróży służbowej a zmniejszenie diety

Pracownik biblioteki od 17 do 19 kwietnia 2013 r. odbył krajową podróż służbową. Wyjechał 17 kwietnia o godz. 14:30, a powrócił 19 kwietnia o godz. 17:00. Podczas delegacji w pierwszym dniu miał zapewniony obiad i kolację, drugiego dnia — całodzienne wyżywienie, a trzeciego — śniadanie i obiad. Na fakturze, którą otrzymał z hotelu, oprócz usługi hotelarskiej widnieje usługa cateringowa. Jak prawidłowo należy rozliczyć podróż służbową?

Kolejna wątpliwość jest następująca. Biblioteka chce określić w regulaminie wynagradzania warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej. Czy można zawrzeć zapis, że w przypadku braku wyżywienia biblioteka może pracownikowi zwrócić koszty na podstawie przedstawionej faktury, np. do określonej wysokości (za dobę)? Czy wypłata za wyżywienie może nastąpić tylko i wyłącznie w formie diety?