dłużnik

Należności nieściągalne

Od 2017 r. instytucja kultury boryka się z odzyskaniem należności za wynajem jej lokalu. Pomimo kilku wezwań, najemca nie zapłacił 500 zł. Skoro wezwania okazały się nieskuteczne, instytucja skierowała sprawę do komornika, któremu wpłaciła zaliczkę w wysokości 115,17 zł. W styczniu instytucja dostała postanowienie komornika o umorzeniu postępowania z urzędu. Komornik rozliczył swoje koszty, a instytucji zwrócił nadwyżkę zaliczki. W postanowieniu brak jest zapisu, że przyczyną umorzenia jest brak majątku dłużnika. Z uzasadnienia wynika, że dłużnik nie złożył wykazu majątku, a także nie udzielił wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji.
Czy na podstawie tego postanowienia można zaliczyć tę należność w pozostałe koszty?