dobra kultury

Instytucje kultury stosują przepisy o postępowaniu z narodowymi dobrami kultury RP należącymi do zbiorów publicznych

  • Weszły w życie przepisy, które wymuszają nowe podejście do obrotu zabytkami i dobrami kultury znajdującymi się w zbiorach publicznych
  • Ogół zabytków i innych dóbr kultury stanowiących własność m.in. instytucji kultury zalicza się do zbiorów publicznych
  • Nowym przepisom podlega większość zabytków lub innych dóbr kultury będących własnością państwowych i samorządowych instytucji kultury

Zmiany w ustawach dotyczących dóbr kultury — ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury

  • Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury wprowadziła zmiany m.in. w ustawach o: muzeach, bibliotekach oraz ochronie zabytków
  • Umożliwiając wywóz niektórych dóbr kultury na zasadach określonych w ustawie o restytucji, przewidziano kary za ich złamanie
  • Od 6 grudnia 2017 r. konieczne też będzie prowadzenie księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do zbycia