dodatek do wynagrodzeń

Dodatek specjalny i dodatek funkcyjny w instytucji kultury

  • Biblioteka publiczna składa się z biblioteki centralnej i 10 filii bibliotecznych. W bibliotece centralnej i jednej z filii zatrudnione są sprzątaczki na umowę o pracę, a w pozostałych placówkach bibliotecznych bibliotekarki mają drugą umowę na sprzątanie (wszystkie pracują na pełnym etacie). Ze względu na podwójne koszty uzyskania dochodu oraz liczne trudności związane z rozliczaniem wynagrodzeń dyrektor biblioteki chce przyznać bibliotekarkom sprzątającym dodatek specjalny. Czy umowę o pracę obejmującą sprzątanie można zastąpić dodatkiem specjalnym?
  • Pracownik od 2008 r. otrzymuje dodatek funkcyjny. Nie określono, na jaki czas został przyznany. Obecnie pracownik nie wykonuje tego zakresu czynności, za które został przyznany mu ten dodatek. Jak wypowiedzieć ten dodatek — poprzez porozumienie stron, wypowiedzenie zmieniające czy poprzez zwykłe pismo informujące o wypowiedzeniu dodatku?

Zasady wynagradzania osób zarządzających instytucją kultury nie mogą być ujęte w regulaminie wynagradzania

Pytania dotyczą dodatkowych składników wynagrodzenia pracowników instytucji kultury, w tym kadry zarządzającej.

  • W regulaminie wynagradzania instytucji kultury istnieje zapis o wypłacie nagrody z okazji Dnia Działacza Kultury 3% oraz nagrody rocznej 8,5%, a także premii za wykonanie dodatkowych zadań — do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Czy taki zapis jest prawidłowy? Czy pracownicy instytucji kultury mogą otrzymać premie, skoro w art. 31 ust. 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) jest mowa tylko o nagrodzie za szczególne osiągnięcia? Czy dyrektor i główny księgowy mogą otrzymać nagrodę z okazji Dnia Działacza Kultury? Jaką podstawę (w zarządzeniu dotyczącym zasad wynagradzania kadry zarządzającej) przyjąć do wyliczenia nagrody rocznej dla dyrektora i głównego księgowego — maksymalnie 300% wynagrodzenia ogółem czy tylko zasadniczego?
  • Czy główny księgowy w bibliotece, w której obowiązuje regulamin premiowania pracowników, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, dodatku stażowego i funkcyjnego może otrzymać: premię regulaminową, premię uznaniową i dodatek specjalny?

Premia w regulaminie wynagradzania

Czy w regulaminie wynagradzania może być zapis o premii jako dodatkowym składniku wynagradzania ? Organizator to kwestionuje.

Prowadzenie gospodarstwa rolnego a staż pracy

Pracownik, zatrudniony w instytucji kultury od 1 lipca 2012 r., dostarczył w lutym 2013 r. zaświadczenie z urzędu gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Czy okres wskazany w zaświadczeniu należy uwzględnić przy naliczaniu dodatku za wieloletnią pracę i przy wymiarze urlopu wypoczynkowego? Czy należy wyrównać dodatek za wieloletnią pracę od 1 lipca 2012 r.?

Dodatki do wynagrodzenia w instytucji artystycznej

• Dodatkowe wynagrodzenie za używanie m.in. własnego instrumentu czy rekwizytu mogą otrzymać tylko pracownicy instytucji artystycznych • Zasady wynagradzania za używanie prywatnych przedmiotów powinny się znaleźć w wewnątrzzakładowych aktach prawnych • W zależności od tego, jak nazwane jest dodatkowe wynagrodzenie w wewnętrznym regulaminie, trzeba od niego odprowadzić (lub nie) składki na ZUS i podatek dochodowy

Dodatek do wynagrodzenia za pracę na drugiej zmianie w bibliotece

W naszej bibliotece pracownicy pracują w następujących godzinach: I zmiana od 9.00 do 17.00 i II zmiana od 12.00 do 20.00.
Czy w związku z tym należy wypłacić 10% dodatek za pracę na drugiej zmianie? Jak zorganizować pracę bibliotekarek, aby uniknąć płacenia tego dodatku?