dodatek funkcyjny

Dodatek funkcyjny dla dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego w regulaminie wynagradzania

W obowiązującym w instytucji regulaminie wynagradzania widnieje zapis, że dodatek funkcyjny przysługuje za pełnienie funkcji kierowniczej na stanowiskach dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego.
Czy taki zapis jest mniej korzystny niż w Ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) dotyczący określenia stanowisk kierowniczych w instytucjach kultury?

Zmiana wysokości dodatku funkcyjnego a zmniejszenie wymiaru czasu pracy

Pracownikowi zatrudnionemu na pełen etat powierzono dodatkowo obowiązki koordynatora ds. dostępności. W związku z tym przyznano mu kwotowy dodatek finansowy. Od marca pracownik będzie miał (na swój wniosek) zmniejszony wymiar czasu pracy do 3/4 etatu. Pracownikowi pozostają wszystkie dodatkowe obowiązki związane z kwestią dostępności, a jego dodatek funkcyjny nadal nie będzie przekraczał 50% wynagrodzenia zasadniczego.
Czy taka zmiana wymusza także obniżenie kwoty dodatku funkcyjnego przysługującej w związku z pełnioną dodatkowo funkcją?

Dodatek funkcyjny a maksymalna wysokość nagrody rocznej dla głównego księgowego

Pytanie Czy dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy nagrody rocznej dla głównego księgowego? Tak, dodatek funkcyjny należy brać pod uwagę, ale nie tyle przy ustalaniu podstawy wysokości nagrody rocznej dla głównego księgowego w instytucji kultury, co przy ustalaniu maksymalnej jej wysokości. Wyjaśnienie Nagroda roczna wypłacana jest w określonej kwotowo wysokości. Jedyne jej ograniczenie wynika z art. 10 ust. 7 […]

Dodatek funkcyjny na zwolnieniu chorobowym i na urlopie

Instytucja kultury wypłaca pracownikom dodatki funkcyjne. W regulaminach obowiązujących w instytucji nie zawarto zasad ich wypłaty w przypadku zwolnień lekarskich lub korzystania z urlopu wypoczynkowego przez pracowników.
Czy w związku ze zwolnieniem lekarskim pracownika dodatek funkcyjny powinien być wypłacony w całości czy pomniejszony za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim?
Czy przebywanie na urlopie wypoczynkowym jest podstawą do proporcjonalnego zmniejszenia dodatku funkcyjnego, czy też należy wypłacić go w całości?

Dodatki w regulaminie wynagradzania

Czy instytucja kultury może zawrzeć w regulaminie wynagradzania korzystniejsze niż powszechnie obowiązujące zasady wypłacania dodatku stażowego oraz dodatku funkcyjnego?
Czy dla dyrektora i głównego księgowego dodatek funkcyjny może być dodatkiem stałym wypłacanym w pełnej wysokości bez względu na liczbę przepracowanych dni?
Czy dodatki stażowy i funkcyjny wlicza się do podstawy ubezpieczenia chorobowego i zasiłków? Instytucja nie wypłaca zasiłków — płatnikiem zasiłku chorobowego jest ZUS.

Dodatek funkcyjny określony procentowo w umowie o pracę

W zawartej kilka lat temu umowie o pracę zamieszczono zapis, że pracownikowi należy się dodatek funkcyjny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego (stanowisko kierownicze). W regulaminie wynagradzania instytucji jest natomiast zapis, że dodatek funkcyjny przysługuje w wysokości do 50% wynagrodzenia zasadniczego. Od czasu podpisania umowy wynagrodzenie pracownika kilka razy było zwiększane, ale dodatek funkcyjny nie był liczony 25% od zasadniczej, tylko określany kwotowo (nie było to 25%). Pracownik zmianę warunków płacy każdorazowo podpisywał.
Czy w związku z tym zapisy umowy o pracę są wiążące i należy przy każdej zmianie wynagrodzenia przyznać pracownikowi dodatek funkcyjny w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego?

Dodatek funkcyjny i specjalny dla kierownika administracyjnego

Kierownik administracyjny pobiera dodatek funkcyjny z racji pełnionego stanowiska. Jednocześnie jest on osobą wyznaczoną do zastępowania dyrektora w czasie dłuższej nieobecności (3 tygodnie).
Czy taka osoba może pobierać również dodatek specjalny?

Określanie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektora i innych pracowników instytucji kultury

Pytanie dotyczy określania wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora oraz dla głównego księgowego instytucji kultury.
Wysokość wynagrodzenia dyrektora instytucji kultury określa organizator (art. 6 Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, dalej: ustawa kominowa). Natomiast zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury i przyznawania im świadczeń określają Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) oraz Rozporządzenie MKiDN z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników kultury.
Czy wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora instytucji kultury powinien określić organizator jako obligatoryjną część jego wynagrodzenia?
Czy wysokość dodatku funkcyjnego dla pozostałych pracowników, w tym głównego księgowego, może ustalić dyrektor instytucji w samym tylko regulaminie wynagradzania?

Utrata prawa do dodatku funkcyjnego i specjalnego a zasiłek chorobowy

W regulaminie wynagradzania instytucji kultury istnieje zapis, że do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego wlicza się wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny. Od stycznia do grudnia 2019 r. pracownikowi przysługiwał dodatek funkcyjny i dodatek specjalny. Od 1 stycznia 2020 r. pracownikowi przysługuje wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze. Pracownik przebywał na zwolnieniu chorobowym w styczniu 2020 r.
Czy do podstawy zasiłku chorobowego należy wliczać dodatek funkcyjny i specjalny?

Jednoskładnikowe wynagrodzenie dyrektora niezgodne z prawem

Do lipca 2019 r. dyrektor biblioteki otrzymywał jednoskładnikowe wynagrodzenie brutto. Od tego czasu organizator rozbił je na wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat i dodatek funkcyjny, uzasadniając, że w angażach zapisane jest wynagrodzenie brutto w wysokości 4560 zł. Z regulaminu z 2017 r. wynika, że dyrektor otrzymuje wynagrodzenie jednoskładnikowe i maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego dyrektora nie może przekroczyć czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat z nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS. Dyrektor pracuje w bibliotece od 1982 r., najpierw na stanowisku kierownika biblioteki, a w 2003 r. został powołany na stanowisko dyrektora. Do wieku emerytalnego zostały mu 3 lata.
Czy postępowanie organizatora jest prawidłowe?

Jak ustalić wynagrodzenie urlopowe?

Pracownik ma wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy. Dodatkowo od 27 lipca 2018 r. do 12 marca 2019 r. miał przyznany dodatek funkcyjny w wysokości 1000 zł brutto za pełny miesiąc (za lipiec i marzec proporcjonalnie).
Od 1 marca do 30 czerwca 2019 r. pracownik otrzymywał także dodatek specjalny w wysokości 300 zł miesięcznie. W kwietniu pracownik przebywał na urlopie 5 dni.
Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe pracownika za 5 dni?
Czy wliczać dodatek funkcyjny ze średnią od stycznia do marca, i co z dodatkiem specjalnym?
Jak liczyć wynagrodzenie za urlop w kolejnych miesiącach?

Dyrektorowi instytucji kultury należą się dodatki: stażowy i funkcyjny

Dyrektor biblioteki został powołany na stanowisko w maju 2014 r. Z jego umowy wynika, że należy mu się pensja zasadnicza w wysokości 5740 zł i 3/12 nagrody rocznej. Dyrektor od początku pracy nie otrzymywał dodatku funkcyjnego ani dodatku stażowego. Obecnie organizator planuje „rozbić” dyrektorowi biblioteki kwotę 5740 zł na pensję zasadniczą, dodatek funkcyjny i wysługę lat.
Czy jest to właściwy zabieg, skoro jest on mniej korzystny dla dyrektora?
Czy za poprzednie lata dyrektorowi należy wypłacić te dodatki?