dodatkowe wynagrodzenie

Ewidencja dodatkowych wynagrodzeń osób zaangażowanych w wytworzenie środka trwałego

Instytucja kultury prowadzi od 2018 r. projekt finansowany m.in. ze środków unijnych. Do realizacji projektu zatrudnia osoby, które są już w instytucji zatrudnione na umowę o pracę – księgowa, koordynator projektu, zastępca dyrektora jako kierownik projektu, specjalista do spraw zamówień publicznych oraz — na umowę-zlecenie — specjalista do spraw rozliczeń. Pracownicy instytucji za pracę przy projekcie otrzymują dodatkowe wynagrodzenie, finansowane ze środków unijnych, z paragrafu dotyczącego wydatków inwestycyjnych, a nie bieżących. Są to wydatki kwalifikowane.
Na jakim koncie zaksięgować te wynagrodzenia wraz z ZUS opłacanym przez pracodawcę — czy na koncie 080 „Środki trwałe w budowie”, na którym są księgowane faktury z projektu, czy na kontach zespołu „4″?

Dodatkowe wynagrodzenie pracownika instytucji artystycznej a podatki

bull; Pracownik instytucji artystycznej może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie m.in. za udział w przedstawieniu, za reżyserię, scenografię, kierownictwo muzyczne lub choreografię bull; Dodatkowe świadczenia mogą być także formą ekwiwalentu za używanie własnych instrumentów, ubioru scenicznego, rekwizytów lub narzędzi bull; Po spełnieniu określonych warunków świadczenie takie jest wolne od podatku dochodowego