dokształcanie pracowników

Dokształcanie pracownika instytucji kultury

Pracownik instytucji kultury zgłosił, że zamierza podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i podjął naukę bez skierowania ze strony pracodawcy na studiach podyplomowych. Kierunek studiów związany jest z konkretnym zajmowanym przez pracownika stanowiskiem i wykonywanymi przez niego obowiązkami. W związku z tym pracownik poprosił o częściowe dofinansowanie do nauki. Pracodawca uznał, że podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika jest zasadne i ma związek z zajmowanym przez pracownika stanowiskiem, dlatego zdecydował się na częściowe dofinansowanie kosztów czesnego. Instytucja chciałaby też zawrzeć z pracownikiem umowę dotyczącą dokształcania.
Czy kwota częściowego dofinansowania do studiów podyplomowych (bez skierowania pracodawcy) jest dla pracownika przychodem stanowiącym podstawę opodatkowania oraz wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?
Co powinna zawierać umowa z pracownikiem w przypadku częściowego dofinansowania nauki?
Jakie dokumenty powinien posiadać pracodawca, który zwraca pracownikowi część kosztów nauki? Czy uczelnia ma wystawić fakturę na pracodawcę czy na pracownika? Jaka kwota powinna być na fakturze: czy całość czesnego czy kwota dofinansowania pokrywanego przez pracodawcę?

Dokształcanie pracownika — zwolnione od podatku i składek tylko po spełnieniu określonych warunków

Pracownik muzeum uzyskał zgodę dyrektora na sfinansowanie jednego semestru studiów podyplomowych. Naukę zaczął on z własnej inicjatywy, nie podpisał żadnej umowy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych z muzeum.
Czy kwotę dofinansowania należy opodatkować i oskładkować?

Erasmus+. Nowe możliwości rozwoju dla pracowników kultury

• Wiedzę i umiejętności należy podnosić przez całe życie, a program Erasmus+ stwarza ku temu idealne warunki • Współpraca na forum międzynarodowym to nie tylko możliwość dzielenia się doświadczeniem, ale szansa na realizację nowych, innowacyjnych projektów • Wiele instytucji kultury z powodzeniem korzysta z licznych możliwości, które daje program

Gdy pracownik chce lub musi się dokształcić

• Podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy pracownika nie wymaga związku z wykonywaną pracą, w przeciwieństwie do studiów, na które kieruje pracodawca • O tym, jakie uprawnienia ma pracownik instytucji kultury i jakie przysługują mu dodatkowe świadczenia decyduje tryb, w jakim podnosi on swoje kwalifikacje • Nie trzeba zawierać umowy, by pracownik odpracował koszty, jakie na jego naukę poniósł pracodawca, jeśli pracodawca tego nie wymaga

Kwalifikacje bibliotekarzy, kształcenie, awans zawodowy

• Nie ma spójnych wymagań kwalifikacyjnych dla bibliotekarzy • Długość stażu pracy, jakim musi się legitymować kandydat, zależy od stanowiska, o które się ubiega • Współczesny bibliotekarz musi się dokształcać