dokumentacja projektowa

Inwestycja bez efektu

Instytucja kultury w 2014 r. poniosła koszty na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z remontem i modernizacją budynku, co zostało zaksięgowane na koncie 080 „Środki trwałe w budowie”. Cały koszt modernizacji poniósł organizator.
Czy w związku z tym należy wyksięgować konto 080 w korespondencji z kontem 760 „Pozostałe koszty operacyjne” jako inwestycja bez efektu, skoro w rzeczywistości instytucja kultury nie poniosła wszystkich kosztów remontu i modernizacji?
Jak to wpłynie na fundusz instytucji kultury?

Remont w etapach a ewidencja księgowa

Instytucja prowadzi remont (modernizację) w kilku etapach. Każdy z etapów zakończony jest odbiorem robót. Po zakończeniu każdego z etapów obiekt jest zdatny do użytku. Kiedy należy dokonać przeksięgowania z konta „Środki trwałe w budowie” na konto „Środki trwałe”? Czy należy to zrobić po zakończeniu etapu, czy po zakończeniu wszystkich planowanych prac, co może nastąpić nawet za kilka lat? Jak należy traktować koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby tego remontu (modernizacji) — czy należy je przenieść na konto „Środki trwałe” w miarę kończenia poszczególnych etapów prac, czy dopiero po zakończeniu wszystkich robót? Jeśli należy to zrobić proporcjonalnie, to jaką proporcję zastosować?