dotacja

Otrzymanie dotacji a VAT

Samorządowa instytucja kultury otrzymała dotację z Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS na cykl koncertów z okazji jubileuszu 450-lecia miasta w 2021 r. Instytucja dotująca nie chciała faktury ani umowy, więc instytucja nie posiada żadnego dokumentu poza środkami na koncie bankowym. Fundusz przyznał dotację na wniosek instytucji zgodnie z regulaminem przyznania dotacji. Instytucja nie ma też obowiązku wykonania jakichkolwiek czynności z tytułu dotacji.
Czy taka dotacja podlega opodatkowaniu VAT, czy też jest zwolniona?
Czy dotacja, która wpłynęła do instytucji w 2020 r., jest przychodem roku 2020, czy 2021?

Dotacja na zakup pieca a VAT niepodlegający odliczeniu

Gminny ośrodek kultury (GOK) otrzymał od organizatora dotację celową na zakup pieca c.o. wraz z montażem w wysokości 17 500 zł (i na taką kwotę jest faktura zakupu). Wartość przyjętego na stan środka trwałego 15 000 zł (zakup pieca z montażem netto i VAT niepodlegający odliczeniu).
GOK nie otrzyma zwrotu VAT odliczonego proporcją.
Jak zaksięgować tę operację?

Wpływ dotacji na kalkulację prewspółczynnika w VAT

Pytania dotyczą nowych zasad obliczania proporcji w VAT.
Jak należy rozumieć pojęcie «dotacja» w jednej z metod wyliczania prewspółczynnika?
Czy chodzi o całą dotację podmiotową na dofinansowanie działalności bieżącej, wraz z częścią finansującą płace, jeśli dotacja ta nie finansuje działalności gospodarczej instytucji kultury?
Czy jej wysokość należy uwzględniać w mianowniku proporcji?

Wydatki strukturalne z krajowych środków publicznych

Biblioteka otrzymała dotację z Fundacji:

 • Wspomagania Wsi na projekt Domowe Finanse — wydatki na materiałów biurowych i poczęstunek dla uczestników szkolenia,
 • Orange w ramach Programu Fundacja Orange dla Bibliotek na pokrycie kosztów dostępu do Internetu.

Czy wydatki te można uznać za strukturalne?

Rozliczenie dotacji na zakup muzealiów

Muzeum realizuje projekt z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN). Projekt dotyczy zakupu kolekcji muzealnych — tabliczek glinianych — na łączną kwotę 32 000 zł, z czego:

 • 25000 zł przekazało MKiDN jako środki inwestycyjne,
 • 6000 to środki inwestycyjne od organizatora (jako wkład własny) oraz
 • 1000 zł to wkład własny muzeum z dotacji bieżącej na wydruk folderu informacyjnego.

Zabytki zostały zakupione na podstawie umowy sprzedaży od osoby fizycznej na kwotę 31 000 zł. Muzeum zapłaciło podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 620 zł ze środków bieżących, ponieważ nie został on uwzględniony w projekcie. W jaki sposób zaksięgować wpływ dotacji oraz jak powinna wyglądać ewidencja poszczególnych operacji?

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki a wydatki strukturalne

Biblioteka wydaje środki finansowe zarówno z dotacji podmiotowej, jak i z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup książek, które są zazwyczaj nowościami wydawniczymi. Czy wydatki te można potraktować jako strukturalne?

Rozliczenie projektu muzeum

W 2008 r. muzeum rozpoczęło budowę nowego obiektu. W 2009 r. podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu inwestycji ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (Działanie 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego) w wysokości 70% (ok. 7 000 000 zł). Pozostała część, tj. 30% (ok. 3 000 000 zł) jest wydatkowana ze środków przyznanych przez urząd miasta w ramach dotacji majątkowej.
Rozliczenie projektu obejmuje okres od stycznia 2008 r. do czerwca 2012 r. Obiekt oddano do użytku 29 czerwca 2012 r.
Od 2008 r. do 2011 r. muzeum poniosło następujące wydatki dotyczące inwestycji:

 1. Wpływ środków majątkowych na inwestycję — kwota 6 000 000 zł:
  • Wn 133 „Rachunek bankowy środków UE”,
  • Ma 800 „Fundusz instytucji”.
 2. Faktury za nakłady poniesione na budowy obiektu — kwota 5 950 000 zł:
  
  • Wn 080 „Środki trwałe w budowie”,
  • Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami”.
 3. Zapłata za fakturę za nakłady poniesione na budowę obiektu — kwota 5 950 000 zł:
  
  • Wn 201 „Rozrachunki z dostawcami”,
  • Ma 133 „Rachunek bankowy środków UE”.
 4. Faktura za nakłady poniesione na budowę obiektu niezaliczane do wartości początkowej — kwota 50 000 zł:
   
  • Wn 080 „Środki trwałe w budowie”,
  • Ma 133 „Rachunek bankowy środków UE”.
 5. Zapłata za fakturę za nakłady poniesione na budowę obiektu niezaliczane do wartości początkowej — kwota 50 000 zł:
   
  • Wn 201 „Rozrachunki z dostawcami”,
  • Ma 133 „Rachunek bankowy środków UE”.

W 2012 r. muzeum poniosło następujące wydatki dotyczące inwestycji:

 1. Wpływ środków majątkowych na inwestycję — kwota 4 000 000 zł.
 2. Faktury za nakłady poniesione na budowę obiektu (konto 011-01 „Środki trwałe”) — kwota 3 695 000 zł.
 3. Faktura za zakup projektora (konto 011-06 „Środki trwałe”) — kwota 200 000 zł.
 4. Faktura za zakup 10 laptopów (konto 013 „Środki trwałe niskocenne”) — kwota 10 × 2500 zł = 25 000 zł.
 5. Faktura za zakup środków trwałych, których wartość jednostkowa nie przekracza 500 zł i w związku z tym nie ewidencjonuje się jej na koncie 011 lub 013 (np. kosz na śmieci, krzesło, stół) — kwota 30 000 zł.
 6. Faktura za wydruk książki o nowym obiekcie — kwota 50 000 zł.
 7. Zwrot w 2012 r. 100% VAT naliczonego w latach 2008–2012 z tytułu inwestycji.

Jak prawidłowo powinny być wykonane księgowania w 2012 roku?
Czy należy wyksięgować wartość nakładów netto na obiekt w latach 2008–2011 oraz wartość zwróconego VAT z konta 800 „Fundusz instytucji”?