dotacja z budżetu państwa

Dotacja ze środków rezerwy budżetu państwa

Biblioteka realizowała projekt dotyczący Międzynarodowego Dnia Dziecka i otrzymała na ten cel środki z Funduszu Małych Projektów w wysokości 85% wartości projektu oraz 10% z rezerwy celowej budżetu państwa.
Jak należy ująć w księgach otrzymane środki z budżetu państwa — czy jako dotację, czy też w pozostałych przychodach?

Zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa z końcem roku

Centrum kultury otrzymało dotację z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej na zakup sprzętu do kina. Jej kwotę przelano już na konto centrum kultury. Czy w przypadku niewykorzystania dotacji do końca 2014 r. trzeba zwrócić niewykorzystaną kwotę, chociaż zgodnie z umową z PISF można tę dotację wykorzystać do 31 marca 2015 r.? Czy można zatrzymać przelaną już dotację na kolejny rok?