dotacje

Ujęcie w księgach zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

W wyniku przeprowadzonego w państwowej instytucji kultury audytu wykorzystania dotacji podmiotowej okazało się, że wykorzystała ona dotację dotyczącą roku 2015 niezgodnie z przeznaczeniem. Instytucja nie posiada w ramach własnych środków z działalności gospodarczej takiej wartości środków do zwrotu.
Na jakich kontach należało zaksięgować zwrot dotacji podmiotowej, którą instytucja zwróciła w grudniu 2016 r.?
Na jakich kontach ująć zapłatę naliczonych odsetek?
Czy instytucja kultury może zwrócić zakwestionowaną wartość dotacji z bieżących środków pochodzących z dotacji podmiotowej od organizatora na 2017 r.? Co zrobić z odsetkami?

Zabezpieczenie środków na realizację projektu w przyszłym roku

Instytucja kultury ma zamiar przystąpić do realizacji projektu ze środków unijnych. Czy można sfinansować inwestycję z dotacji podmiotowej? Czy może to być uznane za podwójne finansowanie? Czy instytucja, podpisując umowę jeszcze w tym roku, powinna zapewnić środki finansowe również wtedy, gdy inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku kalendarzowym? Jeżeli tak, to jaką formę powinno przyjąć to zabezpieczenie: czy ma to być umowa kredytu, promesa udzielenia kredytu czy jeszcze inna forma?

Rozliczenie kasowe dotacji

Po zastosowaniu konta „Rozliczenie kasowe dotacji podmiotowej” powstaje problem z podziałem środków na poszczególne grupy w celu rozliczenia się z organizatorem. Rozbudowanie analityki tego konta (zużycie energii i materiałów, usługi obce itp.) będzie rozwiązaniem tego problemu.
Problem zaczyna się jednak przy pobraniu gotówki z konta bankowego w celu uzupełnienia pogotowia kasowego, a później przy wypłacie z kasy zaliczek dla pracowników. Jak zaksięgować rozliczenie kasowe dotacji?

Odsetki za zwłokę zapłacone ze środków własnych

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397; ost. zm. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r. poz. 362)

Rozliczenie niewykorzystanej dotacji

Miejski Ośrodek Kultury (MOK) otrzymał w listopadzie 2012 r. dotację z urzędu miasta na organizację imprezy sylwestrowej. Część środków (6100 zł) została wydana, a część została nierozliczona, gdyż MOK otrzymał faktury 31 grudnia 2012 r. i nie było już możliwości ich zapłacenia. Czy kwotę 6100 zł zwrócić i wystąpić w 2013 r. o dodatkową dotację na pokrycie tych wydatków?

Wpływ dotacji na ceny usług instytucji kultury a VAT

• Jeśli instytucja kultury otrzyma dotację, która będzie miała bezpośredni wpływ na obniżenie ceny świadczonej usługi, to dotacja ta podlega opodatkowaniu według stawki właściwej dla dotowanej usługi • W przypadku gdy dotacja dotyczy usług lub towarów związanych z działalnością kulturalną, jest zwolniona od VAT • Jeśli instytucja kultury otrzyma dotację, która nie jest związana z konkretnymi usługami, to jest to zdarzenie niepodlegające opodatkowaniu VAT, a dotacja ta nie jest obrotem i nie stanowi podstawy opodatkowania

Jak krok po kroku wypełnić wniosek o dotację?

• Streszczenie projektu jest jednym z najważniejszych elementów wniosku o dotację — od niego zależy, czy komisja konkursowa zainteresuje się projektem • Szanse mają te projekty, które są ściśle związane z celami statutowymi organizacji oraz wyraźnie wskazują, że realizują cele sponsora wskazane w regulaminie konkursu • Budżet projektu trzeba obliczać na podstawie cen brutto obowiązujących na rynku, nie ma sensu ich zawyżać, bo coraz częściej sponsorzy zwracają uwagę gospodarność

Wpłaty na PFRON finansowane z dotacji

Jesteśmy instytucją kultury (biblioteka publiczna) finansowaną ze środków przysługującej nam i otrzymywanej dotacji samorządowej. Z dotacji tej finansujemy m.in. wpłaty na PFRON. Czy równowartość tych wpłat należy opodatkować podatkiem dochodowym?

Dotacja roczna i celowa w instytucjach kultury

• Dotacja roczna jest dotacją podmiotową i instytucja kultury może ją przeznaczyć wyłącznie na działalność bieżącą • Wydatki, które pokrywają się z celami statutowymi instytucji, także są wydatkami bieżącymi • Z dotacji celowej instytucja finansuje inwestycje

Niewykorzystana dotacja podmiotowa w samorządowej instytucji kultury

• Dotację podmiotową należy rozliczyć • Sposób jej zwrotu warto określić w zarządzeniu, np. burmistrza • Potwierdza to stanowisko Ministerstwa Finansów z 6 kwietnia 2009 r.