dotacje celowe

Dotacja otrzymana w ramach programu a wydatki strukturalne

W 2012 r. biblioteka otrzymała dotację z Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski — komputery dla bibliotek”. Z otrzymanych środków zakupiła 4 komputery, urządzenie wielofunkcyjne oraz 4 programy antywirusowe. Dwa komputery stanowią nowe wyposażenie. Dodatkowo w budynku biblioteki zostały zainstalowane czujniki ppoż. Poniesiony wydatek został sfinansowany z dotacji celowej na inwestycje z budżetu miasta oraz ze środków własnych. Czy poniesione wydatki należy ująć w wydatkach strukturalnych? Jeżeli tak, to z jakim kodem?

Zwrot VAT z faktur opłaconych z dotacji ministerstwa

Instytucja kultury otrzymała dotację na realizację wystawy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozliczając projekt, instytucja musi zwrócić do ministerstwa kwotę VAT, którą odzyskała za towary i usługi sfinansowane z dotacji w kwocie proporcjonalnej do udziału środków ministerstwa w finansowaniu danej faktury. Jak zaksięgować kwotę VAT zwracaną do ministerstwa? Czy są to pozostałe koszty operacyjne? Projekt trwał do końca 2011 r., a rozliczenie nastąpiło w styczniu 2012 r. Kwotę zwrotu VAT instytucja przelała na konto ministerstwa w styczniu 2012 r. Czy zwrot VAT zaliczyć do kosztów 2011 r., czy zaksięgować w koszty roku bieżącego?

Dotacje i inne źródła przychodów w sprawozdaniu finansowym

• Ujęcie dotacji oraz ich rozliczenie wymaga wydzielonej ewidencji • Wpływ dotacji na zakup środków trwałych ewidencjonuje się jako rozliczenia międzyokresowe przychodów • Otrzymane darowizny kwalifikuje się do pozostałych przychodów operacyjnych

Dotacje w ustawie o działalności kulturalnej po zmianach

• Z ustawy o działalności kulturalnej zniknie dotacja roczna, a zastąpią ją środki finansowe w formie dotacji. • Instytucje kultury otrzymają dotacje podmiotowe na bieżącą działalność i remonty oraz celowe na inwestycje i realizację programów • Wyraźnie rozróżniono źródła finansowania remontów i inwestycji

Dotacja roczna i celowa w instytucjach kultury

• Dotacja roczna jest dotacją podmiotową i instytucja kultury może ją przeznaczyć wyłącznie na działalność bieżącą • Wydatki, które pokrywają się z celami statutowymi instytucji, także są wydatkami bieżącymi • Z dotacji celowej instytucja finansuje inwestycje

Wydatki na dostosowanie budynku instytucji kultury dla osób niepełnosprawnych

• Sfinansowanie modernizacji dotacją na inwestycje • Ulepszenie zwiększa wartość początkową środka trwałego • Dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych jest wydatkiem strukturalnym