dotacje podmiotowe

Dotacja podmiotowa tylko na działalność bieżącą

Dom kultury i biblioteka realizują projekty, na które mają przyznane dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury i z fundacji. Umowa jeszcze do instytucji nie dotarła, ale muszą one już realizować działania w projekcie, bo wiąże je harmonogram. Każda faktura ma określony termin zapłaty. Realizacja projektów ma się odbyć w tym roku, a projekty nie są refundowane.
Czy instytucje mogą opłacać faktury i rachunki, które dotyczą realizacji tych projektów, z bieżącej dotacji od organizatora lub z dochodów własnych, dopóki nie otrzymają środków zewnętrznych?
Jak rozliczyć te faktury na przełomie kwartału i półrocza w RB-N i w wykonaniu planu finansowego za I półrocze tego roku?
Jak księgować tego rodzaju wydatki w księgach rachunkowych, jeżeli nie wpłynęła jeszcze dotacja?

Wynagrodzenia finansowane dotacją podmiotową roku, w którym zostały wypłacone

Czy wynagrodzenia za grudzień 2018 r., wypłacane 10 stycznia 2019 r. (oraz ZUS i podatek za nie płatne w lutym 2019 r.) można pokryć z dotacji na rok 2018?
Czy instytucja może na kolejny rok zostawić na rachunku bankowym środki na pokrycie zobowiązań dotyczących roku poprzedniego, czy też musi te świadczenia zapłacić z nowej dotacji?

Zakup sprzętu komputerowego z dotacji podmiotowej

W związku z wprowadzeniem RODO muzeum musi kupić nowe komputery z oprogramowaniem. Wartość każdego zakupionego komputera nie przekroczy 10 000 zł. Ze względu na nowe przepisy dotyczące wartości środka trwałego podlegającego jednorazowej amortyzacji, każdy komputer zostanie umorzony poprzez jednorazowy odpis w pełnej wartości w miesiącu zakupu i ujęty w ewidencji bilansowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.
Czy taki sprzęt można zakupić z dotacji podmiotowej?

Rozliczenie dotacji podmiotowej w bibliotece

Biblioteka samorządowa oprócz dotacji podmiotowej osiąga przychody z prowadzonej działalności. Ewidencję księgową prowadzi na kontach zespołu 4 i 5.

  • W jaki sposób księgować koszty pokryte własnymi przychodami, aby poprawnie rozliczyć dotację podmiotową?
  • Czy dodatkowo na kontach pozabilansowych, jeśli tak, to jakich?
  • Czy należy utworzyć dodatkową analitykę do kont zespołu 4?

Finansowanie działalności gospodarczej dotacją podmiotową

Centrum kultury oprócz statutowej działalności kulturalnej i sportowej prowadzi także działalność gospodarczą (m.in. basen). Centrum kultury prowadzi ewidencję pozabilansową w celu rozliczenia dotacji łącznie z własnymi przychodami, ale tylko co do rodzaju wydatku, czyli: materiały biurowe, opał, energia, usługi obce, wynagrodzenia itd. Z dotacji przeważnie wypłacane były wynagrodzenia, opłacane składki na ZUS i faktury za prąd lub wodę (ze względu na to, że były to duże kwoty). Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Zwrot VAT z faktur opłaconych z dotacji ministerstwa

Instytucja kultury otrzymała dotację na realizację wystawy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozliczając projekt, instytucja musi zwrócić do ministerstwa kwotę VAT, którą odzyskała za towary i usługi sfinansowane z dotacji w kwocie proporcjonalnej do udziału środków ministerstwa w finansowaniu danej faktury. Jak zaksięgować kwotę VAT zwracaną do ministerstwa? Czy są to pozostałe koszty operacyjne? Projekt trwał do końca 2011 r., a rozliczenie nastąpiło w styczniu 2012 r. Kwotę zwrotu VAT instytucja przelała na konto ministerstwa w styczniu 2012 r. Czy zwrot VAT zaliczyć do kosztów 2011 r., czy zaksięgować w koszty roku bieżącego?

Dotacje i inne źródła przychodów w sprawozdaniu finansowym

• Ujęcie dotacji oraz ich rozliczenie wymaga wydzielonej ewidencji • Wpływ dotacji na zakup środków trwałych ewidencjonuje się jako rozliczenia międzyokresowe przychodów • Otrzymane darowizny kwalifikuje się do pozostałych przychodów operacyjnych

Dotacja roczna i celowa w instytucjach kultury

• Dotacja roczna jest dotacją podmiotową i instytucja kultury może ją przeznaczyć wyłącznie na działalność bieżącą • Wydatki, które pokrywają się z celami statutowymi instytucji, także są wydatkami bieżącymi • Z dotacji celowej instytucja finansuje inwestycje

Niewykorzystana dotacja podmiotowa w samorządowej instytucji kultury

• Dotację podmiotową należy rozliczyć • Sposób jej zwrotu warto określić w zarządzeniu, np. burmistrza • Potwierdza to stanowisko Ministerstwa Finansów z 6 kwietnia 2009 r.