dyrektor instytucji kultury

Prawo dyrektora do odebrania wolnego za przepracowane weekendy i święta

Czy dyrektor instytucji kultury ma prawo do odebrania wolnego za przepracowane soboty, niedziele czy święta?

Odpowiedzialność osobista dyrektora za imprezę gminy

Gmina zawarła z samorządowym ośrodkiem kultury (SOK) porozumienie, w którym zleca ośrodkowi zorganizowanie plenerowej imprezy pod nazwą Święto Gminy, której główna część odbywać się będzie na stadionie miejskim (na płycie głównej i innych obiektach stadionu). SOK ma koordynować zorganizowanie imprezy, sporządzić jej regulamin, wybrać współorganizatorów lub podwykonawców poszczególnych działań i sporządzić umowy dotyczące organizacji imprezy.
Z porozumienia wynika, że jego dyrektor osobiście odpowiada za prawidłową organizację tego przedsięwzięcia. Jaki skutek prawny rodzi ten zapis? Co w przypadku np. niedopatrzenia lub błędów formalnych albo innych nieprzewidzianych zdarzeń podczas organizowania największej imprezy gminnej? Część sportową imprezy organizuje w całości stowarzyszenie, nad którym dyrektor SOK nie ma zwierzchnictwa. Ochotnicze straże pożarne wykonujące zabezpieczenie ppoż też są podległe gminie, a nie ośrodkowi kultury. W przypadku firm podwykonawców sprawa jest jasna, bo podpisywane są z nimi stosowne umowy.
Decyzja o imprezie zapadła mniej niż 30 dni od obowiązku ustawowego zgłoszenia imprezy masowej — samo zgłoszenie po terminie jest już nieprawidłowością, na którą dyrektor SOK nie miał wpływu. Czy zatem może podpisać porozumienie z zapisem o odpowiedzialności osobistej dyrektora?
Czy organizator (gmina) po zrealizowanej imprezie może zażądać przedstawienia kserokopii faktur i skanu umów dotyczących kosztów danej imprezy? Jak szczegółowe informacje instytucja kultury musi przekazać organizatorowi? Czy burmistrz może domagać się takich informacji poleceniem wydanym dyrektorowi?

Urlop dyrektora na zakończenie pełnienia swojej funkcji a przekazanie obowiązków

Poza głównym księgowym instytucja kultury zatrudnia tylko dwóch pracowników etatowych: instruktora kultury i animatora. Dyrektor instytucji zamierza wziąć trzytygodniowy urlop wypoczynkowy na zakończenie trwania swojego powołania.
Czy jest to dopuszczalne?
Jeśli tak, to jak wygląda przekazanie wszystkich spraw i dokumentów następnemu dyrektorowi? Czy dokonuje tego osoba zastępująca dyrektora, a jeśli tak, to kto może otrzymać takie upoważnienie do zastępowania dyrektora i co powinno być w nim zawarte?

Jak często zawierać umowę określającą zasady finansowania działalności instytucji kultury przez organizatora?

Instytucja co roku podpisywała umowę w sprawie finansowania działalności kulturalnej z gminą. Nowy skarbnik twierdzi, że umowa nie jest potrzebna, a wystarczy jedynie uchwała rady gminy w sprawie budżetu na 2022 r.
Czy skarbnik ma rację?

Akta osobowe dyrektora

Pracownik zatrudniony od 10 lat w instytucji kultury w 2019 r. został powołany na stanowisko jej dyrektora.
Czy w związku z tym należy założyć mu nowe akta osobowe?
Czy wcześniejsza dokumentacja pracownika (przed powołaniem na dyrektora) ma być przechowywana 50 lat, a od powołania 10 lat?

Nagroda roczna dla dyrektora gminnego ośrodka kultury

Czy przewodniczący rady gminy może przyznać nagrodę roczną dla dyrektora gminnego ośrodka kultury? Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej?

Odprawa emerytalna dla dyrektora i głównego księgowego

W obowiązującym w instytucji kultury regulaminie wynagradzania jest zapis o odprawie emerytalnej dla pracowników w wysokości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia. Regulamin ten nie dotyczy dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego.
Czy w regulaminie wynagradzania dla głównego księgowego dyrektor może określić, że odprawa emerytalna, w więc świadczenie dodatkowe, może być do 25% wyższa niż określone w obowiązującym w instytucji regulaminie wynagradzania?
Czy w przypadku dyrektora wystarczy powołać się na Ustawę z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa) przy wnioskowaniu o wysokości odprawy, którą zaakceptuje organizator?

Status dyrektora łączonej instytucji kultury

Organizator ma zamiar połączyć dwie instytucje kultury — bibliotekę i centrum kultury — w jedną instytucję. Aktualnie obydwie jednostki mają swoich dyrektorów, w przypadku centrum kultury jest to zatrudnienie w formie kontraktu menadżerskiego na czas określony do 2023 r.
Co dzieje się w przypadku połączenia instytucji z trwającą umową dyrektora instytucji kultury?
Czy organizator może w jej trakcie zwiększyć zakres czynności i odpowiedzialności dyrektora?

Dodatkowa działalność dyrektora instytucji kultury

Pytania dotyczą dodatkowej działalności dyrektora instytucji kultury.
Dyrektor instytucji kultury planuje kręcić filmy o tematyce kultury i umieszczać je na swoim kanale na YouTube. Ma to być hobby, ale w przypadku rozwoju kanału serwis zaczyna płacić za każde wyświetlenie. Dyrektor nie będzie z tego powodu rejestrować działalności gospodarczej. Dyrektor ma zamiar kręcić te filmy w „swojej” instytucji kultury, reklamując ją przy tym. Czy stoi to w sprzeczności z zakazem prowadzenia działalności gospodarczej?
Żona dyrektora instytucji kultury prowadzi działalność gospodarczą. Między małżonkami nie ma rozdzielności majątkowej. Działalność żony dyrektora obecnie nie ma nic wspólnego z kulturą, ale w wielu aspektach ma ona plany na jej rozwój także i w tym sektorze. Czy doraźna pomoc w firmie żony w takiej sytuacji jest prawnie dopuszczalna?

Zwrot opłat za telefon byłego dyrektora

W czerwcu instytucja zrobiła cesję numeru telefonu komórkowego na byłego dyrektora instytucji. Od stycznia, czyli od zakończenia pracy przez dyrektora, faktury za usługi telekomunikacyjne opłacała instytucja, a były dyrektor na podstawie noty księgowej zwracał te wydatki. Niedawno instytucja otrzymała korektę faktury za usługi telekomunikacyjne dotyczące dotychczasowego numeru dyrektora opiewającą na drobną kwotę.
Komu ją oddać — byłemu dyrektorowi czy organizatorowi?
Czy należy skorygować zapisy księgowe?

Dodatkowa praca dyrektora

Dyrektor instytucji kultury chce podjąć w innej firmie dodatkową pracę (niestanowiącą zajęcia konkurencyjnego), odbywającą się też w godzinach pracy instytucji kultury, którą kieruje.
Czy w takiej sytuacji musi uzyskać zgodę organizatora instytucji kultury, którą kieruje, na podjęcie dodatkowej pracy w godzinach pracy instytucji?

Stowarzyszenie twórcze a powołanie dyrektora biblioteki

Organizator powołał dyrektora biblioteki w 2018 r. na okres siedmiu lat bez konkursu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), organizator powołuje dyrektora biblioteki po zasięgnięciu opinii związków zawodowych (w tej bibliotece nie działają) oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. W tej bibliotece nie działają związki zawodowe, a na terenie gminy i powiatu nie ma stowarzyszeń zawodowych.
Co należy rozumieć pod pojęciem „stowarzyszeń twórczych” w odniesieniu do działalności prowadzonej przez biblioteki?