dyrektor instytucji kultury

Wiek emerytalny dyrektora biblioteki

Dyrektor biblioteki publicznej od 10 lat pracuje na tym stanowisku na podstawie powołania na czas nieokreślony. Niedawno osiągnął wiek emerytalny.
Czy może odejść na emeryturę za porozumieniem stron (porozumieniem z organizatorem), a następnie jeszcze pracować kilka miesięcy na stanowisku dyrektora? Jeśli tak, to na jakich zasadach organizator może go zgodnie z prawem zatrudnić na tym samym stanowisku?
Czy stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora byłoby odpowiednie do czasu znalezienia nowego kandydata?

Czy odbycie każdej delegacji musi być potwierdzone?

Pytanie dotyczy wyjazdów służbowych dyrektora, który udaje się w podróż służbową, a potem rozlicza koszty wyjazdów.
Czy każda taka delegacja musi być podbita?

Uprawnienia rodzicielskie dyrektora instytucji kultury po zmianach

Dyrektor instytucji kultury, powołana dwa lata temu przez organizatora, przedłożyła zwolnienie lekarskie od 20 lutego 2023 r. z literką „B”. Do 24 marca 2023 r. wynagrodzenie chorobowe (100%) płaci instytucja kultury, natomiast od 25 marca 2023 r. zasiłek chorobowy (100%) wypłaca ZUS.
Czy w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora przysługują jej takie same świadczenia jak pozostałym pracownikom?
Czy okresy urlopów związanych z rodzicielstwem należy konkretnie określić jeszcze przed porodem?
Czy mimo złożonego wniosku tylko o zasiłek macierzyński, można przed końcem jego trwania złożyć następny wniosek o zasiłek rodzicielski?
Czy ostatnie zmiany w prawie pracy mają wpływ na uprawnienia rodzicielskie oraz długość urlopów związanych z rodzicielstwem?

Dzierżawa łąki na potrzeby działalności instytucji kultury

Położony na terenie gminy skansen odwiedza w weekendy wielu turystów, co wiąże się z brakiem miejsc parkingowych w całej gminie. Ośrodek kultury nie jest organizatorem imprez na terenie skansenu.
Czy ośrodek kultury może podpisać umowę z prywatną osobą na dzierżawę łąki z przeznaczeniem na parking w sezonie turystycznym?

Oświadczenie majątkowe dyrektora instytucji kultury

Dyrektor gminnego ośrodka kultury współpracuje z zespołem muzycznym w ramach działalności artystycznej. W przypadku, gdy przy zawieraniu umowy o dzieło zespół reprezentuje jedna osoba, pobiera ona z tego tytułu wynagrodzenie, odprowadza należny podatek, a następnie dzieli uzyskaną kwotę pomiędzy członków zespołu, w tym dyrektora GOK, który nie opodatkowuje tej kwoty ponownie.
W jaki sposób dyrektor GOK powinien ujawnić w oświadczeniu majątkowym taki dochód?

Dyrektor instytucji kultury jako przewodnik po miejskich zabytkach

W mieście jest wiele zabytków i atrakcji turystycznych. Powstała w związku z tym grupa pasjonatów chcących oprowadzać turystów po różnych ciekawych miejscach. Należy do niej też dyrektor miejscowej instytucji kultury.
Czy dyrektor samorządowej instytucji kultury może jako przewodnik oprowadzać turystów po miejskich zabytkach?
Czy może to robić w ramach prowadzenia działalności nierejestrowanej?

Dyrektor instytucji kultury na pół etatu

Czy dyrektor samorządowej instytucji kultury może być zatrudniony na 1/2 etatu?

Odprawa emerytalna dla dyrektora

Czyj podpis powinien się znaleźć na przyznaniu odprawy emerytalnej dyrektorowi biblioteki gminnej — wójta czy pracownika upoważnionego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora, jeżeli taki zapis znajduje się w regulaminie organizacyjnym?
Czy taka odprawa może być do 25% wyższa niż określona w Ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Prawo dyrektora do odebrania wolnego za przepracowane weekendy i święta

Czy dyrektor instytucji kultury ma prawo do odebrania wolnego za przepracowane soboty, niedziele czy święta?

Odpowiedzialność osobista dyrektora za imprezę gminy

Gmina zawarła z samorządowym ośrodkiem kultury (SOK) porozumienie, w którym zleca ośrodkowi zorganizowanie plenerowej imprezy pod nazwą Święto Gminy, której główna część odbywać się będzie na stadionie miejskim (na płycie głównej i innych obiektach stadionu). SOK ma koordynować zorganizowanie imprezy, sporządzić jej regulamin, wybrać współorganizatorów lub podwykonawców poszczególnych działań i sporządzić umowy dotyczące organizacji imprezy.
Z porozumienia wynika, że jego dyrektor osobiście odpowiada za prawidłową organizację tego przedsięwzięcia. Jaki skutek prawny rodzi ten zapis? Co w przypadku np. niedopatrzenia lub błędów formalnych albo innych nieprzewidzianych zdarzeń podczas organizowania największej imprezy gminnej? Część sportową imprezy organizuje w całości stowarzyszenie, nad którym dyrektor SOK nie ma zwierzchnictwa. Ochotnicze straże pożarne wykonujące zabezpieczenie ppoż też są podległe gminie, a nie ośrodkowi kultury. W przypadku firm podwykonawców sprawa jest jasna, bo podpisywane są z nimi stosowne umowy.
Decyzja o imprezie zapadła mniej niż 30 dni od obowiązku ustawowego zgłoszenia imprezy masowej — samo zgłoszenie po terminie jest już nieprawidłowością, na którą dyrektor SOK nie miał wpływu. Czy zatem może podpisać porozumienie z zapisem o odpowiedzialności osobistej dyrektora?
Czy organizator (gmina) po zrealizowanej imprezie może zażądać przedstawienia kserokopii faktur i skanu umów dotyczących kosztów danej imprezy? Jak szczegółowe informacje instytucja kultury musi przekazać organizatorowi? Czy burmistrz może domagać się takich informacji poleceniem wydanym dyrektorowi?

Urlop dyrektora na zakończenie pełnienia swojej funkcji a przekazanie obowiązków

Poza głównym księgowym instytucja kultury zatrudnia tylko dwóch pracowników etatowych: instruktora kultury i animatora. Dyrektor instytucji zamierza wziąć trzytygodniowy urlop wypoczynkowy na zakończenie trwania swojego powołania.
Czy jest to dopuszczalne?
Jeśli tak, to jak wygląda przekazanie wszystkich spraw i dokumentów następnemu dyrektorowi? Czy dokonuje tego osoba zastępująca dyrektora, a jeśli tak, to kto może otrzymać takie upoważnienie do zastępowania dyrektora i co powinno być w nim zawarte?

Jak często zawierać umowę określającą zasady finansowania działalności instytucji kultury przez organizatora?

Instytucja co roku podpisywała umowę w sprawie finansowania działalności kulturalnej z gminą. Nowy skarbnik twierdzi, że umowa nie jest potrzebna, a wystarczy jedynie uchwała rady gminy w sprawie budżetu na 2022 r.
Czy skarbnik ma rację?