dyrektor instytucji kultury

Praca zdalna dyrektora

Dyrektor instytucji kultury chciałby na podstawie art. 6719 § 6 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp) częściowo wykonywać pracę zdalną. Organizator został poinformowany o tym zamiarze i ustnie wyraził zgodę na taką formę pracy. Dyrektor ma zastępcę, który posiada niezbędne upoważnienia do dokonywania podczas jego nieobecności czynności związanych z kierowaniem bieżącą statutową działalnością instytucji, a także do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora.
Do kogo dyrektor powinien skierować swój wniosek — do organizatora czy do swojego zastępcy?

Kara dla dyrektora od organizatora

Czy burmistrz na komisji rady miejskiej może informować radnych o ukaraniu dyrektora instytucji kultury naganą?

Rada gminy nie może upoważnić dyrektora instytucji kultury do wykonania jej uchwały

Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 23 maja 2024 r. (nr NPII.4131.1.425.2024) stwierdził nieważność uchwały rady gminy upoważniającej inne podmioty niż wójt gminy do udzielania ulg w postaci m.in. umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych, które mają charakter cywilnoprawny i przypadają gminie.

Wyznaczenie pełnomocnika w razie nieobecności dyrektora w jednoosobowej bibliotece

Biblioteka jest jednoosobowa – zarządza nią dyrektor i nie jest w niej zatrudniony żaden pracownik.
Czy podczas choroby lub nieobecności w pracy z innych przyczyn dyrektor może wyznaczyć na zastępstwo, np. wójta, do podpisania przelewu czy faktury?
Czy poprawny będzie zapis w regulaminie organizacyjnym biblioteki: „Dyrektora podczas nieobecności zastępuje upoważniona osoba”?

Mobbing organizatora i długotrwała nieobecność dyrektora z powodu złego stanu zdrowia

Dyrektor dyrektora gminnego ośrodka kultury (GOK) wykorzystał 182 dni zwolnienia lekarskiego i obecnie przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym z powodu nękania przez organizatora, zastraszania i „wchodzenia” w jego kompetencje przez wójta.
Gdzie złożyć oświadczenie o stosowaniu mobbingu wobec dyrektora przez organizatora?
Czy organizator może zwolnić dyrektora GOK na podstawie art. 53 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?

Precyzyjne określenie prowadzenia działalności innej niż kulturalna, a także kwestia nadzoru nad instytucją kultury i wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora w statucie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 3 kwietnia 2024 r. (sygn. akt IV SA/Po 147/24) odniósł się do kwestii poruszanej wielokrotnie w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewodów, tzn. do zasad określenia w statucie działalności innej niż kulturalna.

Kurs języka obcego dla dyrektora instytucji kultury

Dyrektor instytucji kultury chce podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zapisać się na roczny kurs z języka angielskiego. Koszty kursu w całości ma pokryć instytucja ze środków własnych.
Czy wobec dyrektora stosuje się takie same przepisy jak wobec pozostałych pracowników, a więc kurs odbywa się za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy?
Kto w przypadku dyrektora jest pracodawcą i kto powinien podjąć taką decyzję?
Jeśli dyrektor sam zdecyduje się na odbycie kursu, to w jaki sposób powinien opisać fakturę i zlecić wypłatę środków?

Odwołanie dyrektorów łączonych instytucji kultury

Czy połączenie instytucji kultury stanowi podstawę do odwołania dotychczasowych dyrektorów instytucji kultury? Czy w takiej sytuacji można zastosować art. 70 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?
Czy z dyrektorem instytucji kultury można rozwiązać umowę za porozumieniem stron?

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością

W gminnym ośrodku kultury i sportu (GOKiS) zatrudnione są trzy osoby, w tym dwie na cały etat (dyrektor — na podstawie powołania — oraz instruktor kulturalno-oświatowy) i jedna na część etatu (główny księgowy). Dyrektor oraz instruktor przedstawili orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i w związku z tym obowiązuje ich 7-godzinny dzień pracy (35 godzin tygodniowo). Praca w GOKiS odbywa się w podstawowym systemie pracy od poniedziałku do piątku. Sporadycznie — kilka razy do roku — ośrodek organizuje imprezy i uroczystości (festyny, pikniki, uroczystości okolicznościowe), które zwykle odbywają się w sobotę lub niedzielę.
Czy dyrektor i instruktor mogą przyjść w te dodatkowe dni do pracy, a następnie odebrać w ciągu 6 dni lub w ciągu okresu rozliczeniowego dzień wolny?

Akta osobowe dyrektora instytucji kultury

Akta osobowe dyrektora instytucji prowadzone są w starostwie powiatowym, który jest organizatorem tej instytucji. Pracownicy instytucji potwierdzają obecność w pracy poprzez składanie podpisu na liście obecności. Obecnie dyrektor jednostki również podpisuje się na liście obecności.
Czy jest konieczne potwierdzanie obecności przez dyrektora?
Dla pracowników tworzone są grafiki i miesięczna ewidencja czasu pracy. Do tej pory tego typu dokumentację instytucja tworzyła też dla dyrektora. Czy słusznie?
Czy za dokumentację związaną z zatrudnieniem dyrektora odpowiada tylko organizator, czy powinna ją również prowadzić instytucja kultury?

Zakończenie powołania a zasiłek chorobowy

Do końca września 2023 r. dyrektor był powołany przez organizatora, a od 1 października ub.r. został zatrudniony w tej instytucji kultury na innym stanowisku na umowę o pracę. Od 1 stycznia 2024 r. pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim.
Z jakiego okresu wyliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego?

Dni wolne za przepracowane niedziele i święta po ustaniu powołania dyrektora instytucji kultury

31 grudnia 2023 r. dyrektorowi instytucji kultury skończyło się powołanie. Nie odebrał on dni wolnych za przepracowane niedziele i święta. Od 1 stycznia 2024 r. jest z nim zawarta umowa o pracę na czas określony na rok na stanowisku instruktora.
Czy możliwe jest zawarcie porozumienia, aby za te dni dyrektor odebrał dni wolne przy zatrudnieniu na umowę o pracę? Czy z końcem powołania dni te przepadają?
Czy umowę na czas określony zawarto zgodnie z prawem, jeśli były dyrektor przepracował w placówce 8 lat?