dyrektor samorządowej instytucji kultury

Świadectwo pracy dla dyrektora

Instytucja kultury na żądanie dyrektora wystawia mu świadectwo pracy za zakończone okresy zatrudnienia. Nie ma w instytucji osoby wyznaczonej do podpisywania dokumentów dyrektorowi.
Kto powinien podpisać świadectwo pracy? Czy powinien to być organizator?

Zmiana dyrektora a inwentaryzacja

Dyrektor pełni funkcję od listopada 2016 r. Wraz z objęciem przez niego stanowiska nie przeprowadzono inwentaryzacji w celu ustalenia środków trwałych na moment przejęcia przez niego funkcji dyrektora. Podczas przygotowań do inwentaryzacji za 2018 r. ustalono, że są duże braki w środkach trwałych. Główny księgowy instytucji ustalił, że część środków trwałych, tj. drabinki gimnastyczne na jednej z sali, zostały rozebrane i spalone, jednak zarówno poprzednia księgowa, jak i dyrektor nie przeprowadzili likwidacji tego sprzętu.
Jak w takiej sytuacji ma postąpić obecny dyrektor?
Czy rozliczyć to jako niedobór i wskazać, że danego środka trwałego nie było na stanie w momencie przejęcia przez niego funkcji?

Pracownik biblioteki dyrektorem

Pytania dotyczą sytuacji, gdy pracownik biblioteki został powołany na jej dyrektora.
1. Ostatniego dnia sierpnia dyrektor biblioteki odszedł na emeryturę. Konkurs na nowego dyrektora odbył się 15 września br. Nowym dyrektorem została pracownica biblioteki.
Czy pracownica musi wypowiedzieć umowę o pracę za porozumieniem stron, a jeżeli tak, to kto wyraża na to zgodę?
Czy pracownica powinna dostać świadectwo pracy za okres, w którym była bibliotekarzem, a jeżeli tak, to kto powinien je podpisać?
Zgodnie ze statutem, dyrektora zastępuje osoba przez niego upoważniona. Czy upoważnienie to nie wygasło w dniu, w którym dyrektor odszedł na emeryturę?

2. Organizator na stanowisko dyrektora gminnej biblioteki i jej czterech filii powołać chce pracownicę, która obecnie jest zatrudniona na etacie w bibliotece.
Czy może ona być dyrektorem biblioteki i dalej pracować jako bibliotekarka?
Czy wobec tego, że na stanowisko dyrektora powołał pracownicę wójt, to czy nowa dyrektor może samą siebie zatrudnić na część etatu na stanowisku bibliotekarza?

Dodatkowe zatrudnienie dyrektora samorządowej instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach

• Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (dalej: ustawa antykorupcyjna) przewiduje dla niektórych osób publicznych ograniczenia m.in. w prowadzeniu własnego biznesu • Zakaz dotyczy dyrektorów samorządowych instytucji kultury, ale nie dotyczy innych osób zarządzających instytucją kultury, czyli zastępcy dyrektora i głównego księgowego • Ograniczenia w podejmowaniu dodatkowej działalności mogą też wynikać z innych przepisów

Powołanie pracownika instytucji na stanowisko dyrektora

Burmistrz dwoma kolejnymi zarządzeniami powołał pracownika instytucji kultury zatrudnionego na stanowisku instruktora na czas nieokreślony, najpierw jako p.o. dyrektora tej instytucji, a następnie na stanowisko dyrektora na okres 3 lat.

  • Czy należy rozwiązać umowę o pracę na stanowisko instruktora?

Kierownik biblioteki tak jak dyrektor — podlega przepisom przejściowym

Czy kierownik gminnej biblioteki publicznej, który został w 2002 r. powołany na czas nieokreślony, po 1 stycznia 2015 r. przestał być kierownikiem? Czy organizator powinien powołać go na nowe stanowisko?

Dyrektor samorządowej instytucji kultury prezesem stowarzyszenia lub fundacji

• Dyrektor instytucji kultury może być prezesem stowarzyszenia lub fundacji, ale pod warunkiem, że organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej • Decydując się na członkostwo we władzach organizacji, warto wziąć pod uwagę nie tylko aspekty prawne • Oddanie przywództwa w organizacji komuś innemu może przynieść większe korzyści

Dyrektor i główny księgowy a świadczenia z ZFŚS

Czy dyrektor i główny księgowy instytucji kultury mogą korzystać ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS)? Jeśli tak, to kto powinien podpisywać dla dyrektora przyznanie świadczenia i jak to uregulować w regulaminie ZFŚS? Czy można wprowadzić zapis, że np. główny księgowy podpisuje świadczenia dla dyrektora? Czy dyrektor może wziąć z ZFŚS pożyczkę na cele mieszkaniowe?

Odpowiedzialność dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury za rozliczanie dotacji

• Dyrektor instytucji kultury jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych • Odpowiedzialność taką ponosi także pracownik, np. główny księgowy, jeśli zostaną mu powierzone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej • Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych są także nieprawidłowości związane z rozliczaniem dotacji

Kto jest szefem dyrektora samorządowej instytucji kultury?

• Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej milczy o stosunku pracy dyrektora instytucji kultury • Należy więc stosować przepisy Kodeksu pracy i samorządowych ustaw ustrojowych • Szefem dyrektora jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta