dyscyplina finansów publicznych

Nieodpłatne udostępnienie lokalu na inne cele niż działalność kulturalna

Samorządowa instytucja kultury zamierza nieodpłatnie użyczyć lokal na: prowadzenie oddziału przedszkolnego, pełnienie dyżuru przez sołtysa, spotkania, zebrania oraz imprezy organizowane przez OSP i inne organizacje pozarządowe niewspółpracujące z instytucją kultury.
Czy takie nieodpłatne udostępnienie lokalu jest możliwe?

Zwolnienie z ZUS a dyscyplina finansów publicznych

Instytucja kultury otrzymuje dotację podmiotową i celową od organizatora, jak również osiąga własne dochody, które w znacznym stopniu utraciła z powodu pandemii COVID-19. Własny dochód stanowi przeciętnie 5% środków instytucji kultury.
Czy samorządowa instytucja kultury, która za marzec, kwiecień i maj 2020 r. otrzymała zwolnienie z 50% składek ZUS, nie naruszyła dyscypliny finansów publicznych, składając wnioski o zwolnienia?

Termin płatności a dyscyplina finansów publicznych

Muzeum otrzymało ofertę sprzedaży internetowej biletów wstępu przez firmę, która miałaby — za prowizją — sprzedawać je jako własne i na własny rachunek. Muzeum otrzyma zapłatę na podstawie wystawionej na firmę faktury. Termin płatności wynikający z umowy to 14 lub 30 dni.
Czy taka sytuacja jest prawidłowa i czy opóźniony wpływ środków za bilety wstępu nie narusza dyscypliny finansów publicznych?

Kara dla dyrektora za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Dyrektor instytucji kultury otrzymał wniosek o ukaranie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (kara upomnienia). W planie finansowym instytucji nie przewidziano kosztów obsługi prawnej.
Czy w takiej sytuacji koszty obsługi prawnej z tytułu obrony przed komisją orzekającą można pokryć ze środków instytucji, czy też dyrektor musi pokryć koszty z własnych środków?

[COVID-19] Brak zapłaty składek w związku z tzw. wakacjami składkowymi a dyscyplina finansów publicznych


Samorządowa instytucja kultury jako płatnik zatrudniający do 50 osób złożyła do ZUS wniosek RDZ o zwolnienie z opłacania 50% składek ZUS za miesiące od marca do maja 2020 r. Zwolnienie — z wyjątkiem składek marcowych — dotyczy składek nieopłaconych. Instytucja spodziewa się, że do terminu płatności składek za kwiecień (15 maja) nie otrzyma jeszcze decyzji z ZUS.
Czy w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, nieopłacenia składek w terminie i koniecznością zapłaty odsetek instytucja naruszy dyscyplinę finansów publicznych? Niestety, nie ma innego sposobu na uzyskanie tego zwolnienia, jak tylko złożenie wniosku i nieopłacenie składek.
Czy do czasu uzyskania decyzji składki muszą być nieopłacone w całości, czy w tylko w 50%?

Umorzenie należności nieściągalnej a dyscyplina finansów publicznych

Często zdarza się, że instytucje nie dochodzą drobnych kwot należności nieściągalnych i np. na podstawie protokołu sporządzonego przez pracownika i podpisanego przez dyrektora odpisują je w koszty. W takim przypadku nie podają kontrahenta do sądu. Jednak art. 42 ust. 5 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) nakazuje instytucji kultury ustalenie przypadających jej należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowe podejmowanie w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania.
Czy niedochodzenie należności w przypadku jednostek sektora finansów publicznych jest przekroczeniem dyscypliny finansów publicznych, czy w takim przypadku prawidłowe będzie, jeśli instytucja umorzy drobną kwotę należności na podstawie protokołu?

Koszty reprezentacji w instytucji kultury

Jak zaksięgować koszty reprezentacyjne, takie jak zakup kwiatów i upominków dla gości, kontrahentów, na spotkania autorskie?

Odsetki za nieterminowe płatności w polityce rachunkowości instytucji kultury

Państwowa instytucja kultury wystawia faktury za najem lokali, ale — niestety — zdarzają się sytuacje, gdy kontrahenci płacą po terminie. Z tego powodu raz na kwartał instytucja nalicza odsetki i wystawia noty odsetkowe. Czasem są to bardzo niskie kwoty i koszt wysyłki noty listem poleconym jest wyższy od wartości odsetek. Instytucja chciałaby ustalić kwotę, do której nie wystawia not odsetkowych, np. do 50 gr bądź do 1 zł.
Czy istnieje jakaś graniczna kwota, od której państwowa instytucja kultury nie musi naliczać odsetek?
Czy można w polityce rachunkowości określić, że będzie to taka kwota, jak przy naliczeniu odsetek np. do urzędu skarbowego, tj. obecnie 8,70 zł?

Odsetki karne i inne opłaty a dyscyplina finansów publicznych

Jak udowodnić, że odsetki od np. błędnie obliczonych składek na ZUS instytucja kultury sfinansowała z dotacji podmiotowej a nie ze środków własnych? W CIT-8 nie ma miejsca na specyfikację pozycji finansowanych dotacją, jak więc udowodnić urzędowi skarbowemu, że tak właśnie było? W materiałach i zestawieniach pomocniczych do sporządzenia CIT-8 główny księgowy instytucji precyzyjnie wydziela przychody i koszty dotyczące działalności gospodarczej, przychody dotyczące działalności statutowej, tj. kulturalnej i sportowej oraz dotację na działalność statutową. Koszty dotyczące działalności statutowej są w jednej pozycji, bez podziału na źródło finansowania, tj. dotację i inne przychody. W instytucji do tej pory prezentowano pogląd, że w świetle dyscypliny finansów publicznych pewnych kosztów nie można finansować ani dotacją, ani przychodami własnymi i pokrywał je konkretny pracownik.
Czy można sfinansować środkami publicznymi bez narażania się na dyscyplinę finansów publicznych koszt przeprowadzenia kontroli przez sanepid? Na koszt tej kontroli składają się: standardowa opłata ryczałtowa za kontrolę oraz opłata związana z ujawnieniem nieprawidłowości i wydaniem zaleceń pokontrolnych. Nie jest to jednak kara, tylko zapłata za dodatkowe czynności, a jej wysokość jest różna (nie przekracza 100 zł).

Terminy zapłaty a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

W wyniku kontroli w samorządowej instytucji kultury przeprowadzonej przez organizatora, tj. gminę, ustalono, że w grudniu 2011 r. instytucja nie zapłaciła składek na ZUS. Składki zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności, czyli w styczniu 2012 r. Ustalono także, że faktury, które instytucja otrzymała w grudniu 2011 r. z terminem płatności w styczniu 2012 r. również opłacono w styczniu 2012 r. Kontrolujący stwierdził, że na te wydatki instytucja otrzymała dotację na 2011 r. i powinna do końca 2011 r. zapłacić kwoty dotyczące tego właśnie roku.Instytucja sporządziła plan finansowy zgodnie z ustawą o działalności kulturalnej — kosztowo, a sprawdzana była wydatkowo. Czy zarzuty gminy były słuszne?

Odpowiedzialność dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury za rozliczanie dotacji

• Dyrektor instytucji kultury jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych • Odpowiedzialność taką ponosi także pracownik, np. główny księgowy, jeśli zostaną mu powierzone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej • Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych są także nieprawidłowości związane z rozliczaniem dotacji

Dyscyplina finansów publicznych w instytucjach kultury po zmianach

• Nie tylko dyrektor, ale także i pracownik odpowie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych • Zmniejszyła się najniższa kara pieniężna za naruszenie finansów publicznych • Zwiększył się wykaz czynności uznawanych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych