działalność kulturalna

Przekazanie instytucji kultury w zarząd plaży gminnej

Czy wójt gminy może przekazać gminnemu ośrodkowi kultury w zarządzanie plażę gminną? Jeśli tak, to jak to zrobić?

Opodatkowanie nagród w konkursie organizowanym przez instytucję kultury

Centrum kultury organizuje konkurs teatralny skierowany m.in. do grup rekonstruktorskich i grup inscenizacyjnych. Konkurs oparty jest na współzawodnictwie, a jego zasady określa regulamin. Uczestnikami konkursu nie będą pracownicy instytucji, zleceniobiorcy ani wykonawcy na podstawie umowy o dzieło. Będą to osoby spoza instytucji, w tym także prowadzące działalność gospodarczą. Zwycięzcy konkursu otrzymają wygrane pieniężne, również takie o wartości przekraczającej 2000 zł.
Czy w tym przypadku wartość wygranych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?
Czy zwolnienie podatkowe obejmuje także osoby, które prowadzą działalność gospodarczą?

Koszty ponoszone przez instytucję kultury w zeznaniu CIT-8

Instytucja kultury poniosła:

 • wydatki na reprezentację — zakupiła kwiaty, które są zwyczajowo wręczane artystom biorącym udział w organizowanych koncertach;
 • koszty bilansowe — odprowadziła VAT należny od nieodpłatnego przekazania własnych płyt CD w ramach promocji kultury i samej instytucji, a także opłaciła składkę członkowską na rzecz Zrzeszenia Filharmonii Polskich.

Czy równowartość tych wydatków należy opodatkować, czy stanowi ona dochód wolny od podatku?

Rozliczenie przychodów i kosztów przy działalności kulturalnej i gospodarczej

Pytanie dotyczy rozliczenia w CIT-8/O działalności gospodarczej prowadzonej przez instytucję kultury – jest to działalność statutowa instytucji, choć nie kulturalna. Na całej działalności kulturalnej i gospodarczej instytucja osiągnęła dochód, bowiem koszty z działalności gospodarczej są kosztem uzyskania przychodu, lecz są one wyższe od przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej.
Czy ujemny wynik na takiej działalności gospodarczej (strata) powoduje, że instytucja powinna zapłacić podatek dochodowy, bowiem dochód z otrzymanej dotacji podmiotowej czy własne dochody uzyskane z usług kulturalnych, zostały wydatkowane na koszty związane z działalnością gospodarczą a nie z działalnością kulturalną?
Czy należy rozpatrywać kwestię podatku w kategoriach: działalność kulturalna a działalność gospodarcza w ten sposób, że najpierw sumuje się wszystkie przychody i wszystkie koszty niezależnie od działalności instytucji i weryfikuje się, czy są one kosztem podatkowym czy nie. Jeśli nie są kosztem podatkowym, to czy sprawdza się, czy dotyczą one działalności kulturalnej (i są wtedy zwolnione), czy nie, np. PFRON, czy działalności gospodarczej — i wtedy instytucja płaci podatek, chyba że wydatki te sfinansowane są dotacją, która jest zwolniona?

Działalność sportowa w instytucjach kultury w najnowszym orzecznictwie

 • Realizacja obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie działalności kulturalnej i sportowej odbywa się w odrębnych formach
 • Zasady finansowania tych dwóch rodzajów działalności również są rozbieżne i wynikają z odrębnych przepisów
 • Z najnowszego orzecznictwa można jednak wywnioskować, że organizator nie powinien włączać działalności sportowej do statutu instytucji kultury

Stawka VAT na organizację jarmarku świątecznego

Centrum kultury otrzymało zlecenie od gminy (organizatora) polegające na organizacji imprezy − jarmarku świątecznego. Gmina zleciła instytucji kultury m.in. wynajęcie sceny, zakup usług gastronomicznych, wynajęcie konferansjera, przeprowadzenie warsztatów dekorowania mazurków. Łączna kwota usługi to 10 000 zł.
Czy usługa świadczona przez centrum kultury korzysta ze zwolnienia z VAT, czy jest opodatkowana, a jeśli jest opodatkowana VAT, to z zastosowaniem jakiej stawki?
Czy na fakturze należy napisać, że jest to refaktura kosztów czy organizacja imprezy świątecznej?

Działalność o charakterze rekreacyjnym może być częścią działalności kulturalnej

Do zadań statutowych samorządowej instytucji kultury należy w szczególności organizowanie wydarzeń artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz promocja wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie miasta. Instytucja zamierza realizować zadania o charakterze rekreacyjnym. Chodzi o organizację i przeprowadzenie na terenie miasta imprez, tj. biegu ulicznego, finału rajdu motocyklowego lub samochodowego itp. Organizowanie takich imprez instytucja zleci podmiotom zewnętrznym, które jednocześnie zobowiązują się do reklamy instytucji poprzez umieszczanie jej logo na drukach i innych materiałach promujących wydarzenie (np. identyfikatorach, dyplomach, stronach internetowych itd.).
Czy instytucja kultury może zlecać podmiotom zewnętrznym organizowanie takich imprez?
Czy można finansować takie zadania w całości ze środków dotacji podmiotowej?

Kultura na pole (na dwór)! Czyli o najciekawszych pomysłach łączenia działań kulturalnych i aktywności fizycznej

 • Harmonijny rozwój człowieka obejmuje zarówno aktywność umysłową, duchową, jak i fizyczną
 • Organizowanie wydarzeń, które odbywają się poza siedzibą instytucji, powoli staje się standardem
 • Tego typu działania są nie tylko ciekawą propozycją dla odbiorców, ale też znakomitą formą promocji instytucji

Dodatkowa działalność usługowa ośrodka kultury

Ośrodek kultury posiada samochód służbowy. Dyrektor planuje wykorzystywać go do usługowego przewożenia towarów — artykułów spożywczych.
Czy ośrodek może wykonywać taką działalność?
Jeśli tak, to czy trzeba dopisać taką działalność do działalności gospodarczej?

Płatne wejściówki na imprezę organizowaną przez dom kultury nie świadczą o jej komercyjnym charakterze

Dyrektora domu kultury wezwano na posiedzenie komisji finansowej. Biorący w niej udział radny, który prowadzi także własny lokal gastronomiczny i hotel, miał dużo uwag do organizowanej corocznie przez dom kultury imprezy z okazji Dnia Kobiet. Z reguły występuje na niej kabaret, są stoiska z produktami dla kobiet, porady, instruktaże, konkursy i zawody, a także losowanie nagród fundowanych przez sponsorów. Wydarzeniu towarzyszy szwedzki stół i dyskoteka. Zdaniem radnego:

 • jest to impreza komercyjna, ponieważ są płatne wejściówki (ceny biletów ustalane są do wysokości pozwalającej zachować płynność finansową domu kultury),
 • nie ma powodu, aby gmina przekazywała środki na sfinansowanie tego typu imprezy,
 • impreza taka powinna się zbilansować.

Radny zażądał od dyrektora, aby w przyszłym roku podnieść cenę biletów tak, aby była opłacalna.

 • Jak wyjaśnić radnemu, że działania o charakterze gospodarczym, podejmowane w celu realizacji zadań instytucji kultury, nie muszą oznaczać działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorców?

Wspomaganie działalności charytatywnej

Czy samorządowa instytucja kultury może wspomagać działalność charytatywną, użyczając nieodpłatnie salę widowiskową i sprzęt oraz udostępniając czas pracowników obsługi? Czynności związane z obsługą pracownicy będą wykonywać w ramach umowy o pracę.

Faktura za wynajem a zwolnienie przedmiotowe od VAT

Ośrodek kultury zwolniony od VAT wynajmuje pomieszczenia. Na fakturze za wynajem pomieszczeń jako podstawę zwolnienia od VAT wpisuje art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Czy prawidłowo?