działalność statutowa

Współpraca instytucji kultury ze stowarzyszeniem przy realizacji wydarzenia kulturalnego

Dom kultury chce zawrzeć umowę o współpracy ze stowarzyszeniem w celu realizacji wydarzenia kulturalnego. W ramach umowy dom kultury przekaże stowarzyszeniu w formie przelewu określoną kwotę środków pieniężnych na pokrycie kosztów ściśle związanych z organizacją tego wydarzenia. Środki te byłyby jednocześnie wkładem własnym stowarzyszenia wymaganym w związku z pozyskaną dotacją na jego organizację.
Czy dom kultury może współpracować ze stowarzyszeniem przy organizacji wydarzeń kulturalnych w takiej formule?

Prowadzenie działalności innej niż kulturalna

Instytucja kultury modernizuje budynek (sala kinowa, hol) i przy kinie powstanie też kawiarnia.
Czy instytucja kultury może sprzedawać w kawiarni popcorn i inne przekąski oraz kawę i zimne napoje?

Opłaty za występy orkiestry działającej przy instytucji kultury

Centrum kultury zawarło umowę-zlecenia z kapelmistrzem, który zajmuje się prowadzeniem orkiestry działającej przy instytucji, jednak w strukturach instytucji nie ma żadnego aktu powołania orkiestry. Centrum kultury udostępnia orkiestrze pomieszczenia, mundury oraz instrumenty do ćwiczeń oraz występów. W orkiestrze grają amatorzy ochotnicy, z którymi centrum nie zawiera żadnych umów. Przy centrum kultury działają również zespoły taneczne oraz muzyczne składające się z dzieci i dorosłych, które prowadzone są przez zatrudnionych instruktorów.
Czy centrum kultury może pobierać opłaty za występy orkiestry i tych innych zespołów?
Czy statut centrum kultury powinien zawierać przepisy dotyczące świadczenia usług przez orkiestrę działającą przy centrum kultury?

Formalne obowiązki przy rozpoczęciu działalności gospodarczej przez instytucję kultury

Instytucja kultury (gminny ośrodek kultury) planuje prowadzić działalność gospodarczą w zakresie m.in. nauki języków obcych oraz prowadzenia innych form edukacyjnych, działalności szkoleniowej, reklamowej i promocyjnej, a także najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz majątku ruchomego. Pozyskane środki będzie wykorzystywała na działania statutowe instytucji. Wszystko to zostało zapisane w nowym statucie.
Czy wiążą się z tym jakieś dodatkowe obowiązki, takie jak przy zakładaniu działalności gospodarczej (np. zgłoszenia, wpisy do odpowiednich rejestrów itd.)?

Dzierżawa łąki na potrzeby działalności instytucji kultury

Położony na terenie gminy skansen odwiedza w weekendy wielu turystów, co wiąże się z brakiem miejsc parkingowych w całej gminie. Ośrodek kultury nie jest organizatorem imprez na terenie skansenu.
Czy ośrodek kultury może podpisać umowę z prywatną osobą na dzierżawę łąki z przeznaczeniem na parking w sezonie turystycznym?

Pomoc lokalnemu zespołowi muzycznemu w wydaniu płyty

Dyrektor centrum kultury odpowiedział na wniosek lokalnego zespołu muzycznego (reprezentowanego przez jedną osobę) i zgodził się na objęcie mecenatem wydania płyty tego zespołu. Zatem centrum kultury opłaciło wystawioną na nie fakturę za tłoczenie płyty i zakup opakowania — kwota 2450 zł. Jest to tylko część kosztów wydania płyty. Większą jej część zespół opłacił sam. W zamian za pokrycie części kosztów zespół przekazał centrum kultury 50 płyt, na których umieszczono logo instytucji kultury i informację o objęciu mecenatem wydania płyty. Koszt płyt zaksięgowano na koncie 421 „Zużycie materiałów”. Płyty nie będą sprzedawane, zostaną przeznaczone jako nagrody w różnych konkursach organizowanych przez centrum kultury.
Czy centrum kultury mogło udzielić takiego wsparcia i w tej postaci?
Czy opłata takiej faktury to przysporzenie komuś przychodów? Jeżeli tak, to komu?
Jak zaksięgować przekazanie 50 sztuk płyt?

Wynajem samochodu przez instytucję kultury

Statut GOK określa, że źródła jego finansowania to roczna dotacja organizatora, wpływy uzyskiwanych z prowadzonej działalności, w tym również działalności gospodarczej i sprzedaży majątku ruchomego, darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych, a także przychody z innych źródeł.
Czy GOK może użyczać odpłatnie swój samochód, a uzyskane środki przeznaczyć na działalność statutową? Czy konieczna jest aktualizacja statutu?
Jak wygląda to z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?

Finansowanie przez bibliotekę działalności lokalnego stowarzyszenia

Lokalne stowarzyszenie zwróciło się do biblioteki z wnioskiem o sfinansowanie renowacji jego kronik.
Czy jest w ogóle możliwe finansowanie takiego działania przez bibliotekę, wydatkowanie środków na działanie niezwiązane bezpośrednio z działalnością biblioteki?

Współpraca instytucji ze stowarzyszeniem zwykłym

Przy samorządowej instytucji kultury działają zespoły taneczne i śpiewacze, dla których instytucja zatrudnia instruktorów grających na instrumentach, instruktorów tańca, udostępnia pomieszczenia na próby i stroje do tańców ludowych itp. Okazało się, że zespół pieśni i tańca założył stowarzyszenie (z formą prawną: stowarzyszenie niewpisane do KRS i formą własności: własność prywatna krajowa pozostała).
Czy wiedząc, że zespół założył takie stowarzyszenie, instytucja kultury może finansować i zatrudniać instruktorów dla tego zespołu oraz finansować inne koszty zespołu, np. wyjazdu na terenie kraju i za granicą?

Aukcja obrazów organizowana przez instytucję kultury

Ze statutu samorządowej instytucji kultury wynika, że prowadzona przez nią działalność gospodarcza powinna być powiązana z celami działania instytucji, w szczególności z działalnością impresaryjną oraz wydawniczą, a także w zakresie najmu pomieszczeń, promocji i reklamy, sprzedaży pamiątek oraz wydawnictw. Przychody z działalności gospodarczej powinny być przeznaczone na działalność statutową.
Czy w takiej sytuacji instytucja kultury może być organizatorem aukcji obrazów, z których 90% przychodu trafi do właściciela obrazu, a 10% do instytucji?
Czy istnieją przeszkody formalne uniemożliwiające takie działania, np. aukcje mogą prowadzić tylko domy aukcyjne?

Stypendia fundowane przez instytucję kultury

Czy instytucja kultury może fundować ze środków własnych stypendia artystyczne dla osób niepełnoletnich uczęszczających do szkół artystycznych i należących do kół artystycznych instytucji z terenu gminy?
Czy takie stypendia będą opodatkowane?

Koszty wieńców i nekrologów


Zdarza się, że instytucja kultury kupuje wieńce pogrzebowe, wiązanki, zamawia nekrologi czy kondolencje itp. Dotyczy to np. śmierci pracownika (byłego pracownika) instytucji lub osób zasłużonych dla kultury (sztuki, nauki) i ich rodzin, które współpracowały z instytucją kultury lub które zamieszkiwały gminę.
Czy można sfinansować takie wydatki dotacją podmiotową?
Czy takie wydatki instytucja kultury może traktować jako koszty uzyskania przychodu?
Czy te koszty należy potraktować jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, ale niepowodujące zapłaty podatku (związane z działalnością statutową)? Jeżeli nie, to czy należy płacić zaliczkę na podatek w danym miesiącu? Czy można zapłacić przy rozliczeniu rocznym?