działalność wydawnicza

Ewidencja wydawania czasopisma

Instytucja kultury wydaje magazyn społeczno-kulturalny w nakładzie 500 egzemplarzy raz na kwartał. Część nakładu przekazywana jest do sprzedaży sklepom na terenie gminy. Pozostała część nakładu jest w dyspozycji dyrektora, z czego część przekazywana jest na promocję, a pozostała część — do archiwum. Ze sklepami, które sprzedają czasopismo, instytucja zawarła umowy, z których wynika, że po zakończeniu kwartału następuje rozliczenie i na tej podstawie instytucja wystawia rachunki za faktycznie sprzedane egzemplarze. Instytucja nie jest czynnym podatnikiem VAT.
Jak prawidłowo zaksięgować i rozliczać wydawane czasopismo?

ISBN i ISSN w publikacjach wydawanych przez muzeum

Muzeum wydaje periodyki oraz książki pokonferencyjne. Materiały do książek zbierają, opracowują pracownicy merytoryczni. Następnie w drodze zapytania ofertowego muzeum wyłania firmę, która dokona korekty i wydrukuje książkę. Czy periodykom i abstraktom należy obowiązkowo nadać numer ISSN albo ISBN?

Działalność wydawnicza instytucji kultury a VAT

• Sprzedaż książek lub czasopism wydawanych przez instytucję kultury podlega opodatkowaniu VAT • W przypadku sprzedaży książek drukowanych zastosowanie znajduje obniżona 5% stawka podatku, o ile książki są oznaczone symbolem ISBN • Z 5% stawki VAT korzysta również sprzedaż czasopism specjalistycznych, spełniających kryteria określone w ustawie

Wydanie książki przez bibliotekę

Nasza biblioteka zamierza wydać książkę na temat życia i działalności naszego patrona. Będą ją tworzyli ludzie, którzy nie chcą za to wynagrodzenia. Biblioteka udostępni w tym celu materiały (w bibliotece jest izba patrona) i dostarczy książkę do drukarni. Środki finansowe zapewni w części sponsor, a w pozostałej pochodzą z naszego budżetu. Wydanie tej książki traktujemy nie jako działalność gospodarczą, ale jako sposób realizowania celu statutowego.
Czy w takiej sytuacji musimy zawierać umowę autorską mimo braku honorariów dla autorów? Jeśli tak, to co jest ważne w takiej umowie? Co dalej z wydrukowaną książką, czy może ją sprzedawać biblioteka i za ile, aby nie była to działalność gospodarcza? Jak wyglądałoby ujęcie rachunkowe tych operacji?