dzieła osierocone

Korzystanie z utworów przez instytucje kultury po zmianach

  • Wyznaczona organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi może wypłacić wynagrodzenie za użyczanie utworów przez biblioteki publiczne
  • Biblioteki, muzea i niektóre instytucje kultury mogą zwielokrotniać utwory osierocone oraz udostępniać je publicznie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
  • Instytucje kultury mają także prawo zwielokrotniania oraz udostępnienia publicznego znajdujących się w ich zbiorach utworów niedostępnych w obrocie handlowym