ewidencja dotacji

Dotacja celowa na zakup sprzętu na plac zabaw

Ośrodek kultury otrzymał dotację celową od organizatora na zakup sprzętu rekreacyjno-rozrywkowego na plac zabaw. Główny księgowy zaksięgował ją następująco:

  1. Przekazanie dotacji od organizatora: Wn 131 „Rachunek bankowy” / Ma 740-01 „Dotacja” (analitycznie: „Dotacja od organizatora”).
  2. Dotacja na inwestycję: Wn 846 „Rozliczenie międzyokresowe przychodów majątku trwałego” / Ma 800 „Fundusz instytucji kultury”.
  3. Faktura za sprzęt: Wn 080 „Środki trwałe w budowie” / Ma 202 „Rozrachunki z dostawcami”.
  4. OT (przyjęcie środka trwałego) do faktury zakupu: Wn 010 „Środki trwałe amortyzowane sukcesywnie” / Ma 080 „Środki trwałe w budowie”.
  5. Zapłata za fakturę: Wn 202 „Rozrachunki z dostawcami” / Ma 130 „Rachunek bankowy”.

Na koniec roku na PK przeksięgowanie równowartości przekazanej w danym roku dotacji na inwestycje 800/846.
Faktura za roboty budowlane obejmujące zagospodarowanie placu rekreacyjnego i placu zabaw — pod którą podpięty był wykaz wykonanych robót — łącznie na kwotę całej inwestycji wyniosła 199 000 zł. Środki pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Fakturę zaksięgowano Wn 427 „Usługi remontowe” / Ma 202 „Rozrachunki z dostawcami”, a przelew na konta Wn 202 „Rozrachunki z dostawcami” / Ma 131 „Rachunek bankowy”.
Czy inwestycję zaksięgowano prawidłowo?
Czy prace wykonane w ramach zagospodarowania placu rekreacyjnego i placu zabaw nie powinny być zaksięgowane na konto środków trwałych i umarzane?

Rozliczenie dotacji podmiotowej w bibliotece

Biblioteka samorządowa oprócz dotacji podmiotowej osiąga przychody z prowadzonej działalności. Ewidencję księgową prowadzi na kontach zespołu 4 i 5.

  • W jaki sposób księgować koszty pokryte własnymi przychodami, aby poprawnie rozliczyć dotację podmiotową?
  • Czy dodatkowo na kontach pozabilansowych, jeśli tak, to jakich?
  • Czy należy utworzyć dodatkową analitykę do kont zespołu 4?

Dotacja podmiotowa i jej rozliczenie a ewidencja księgowa

• Niewykorzystaną w ciągu roku dotację podmiotową trzeba zwrócić • Organizator może uchwalić lub wydać zarządzenie w sprawie rozliczenia dotacji podmiotowej • Rozliczenie kasowe dotacji można prowadzić na kontach bilansowych lub pozabilansowych