ewidencja finansowo-księgowa

Ujawnienie środka trwałego w bibliotece

W grudniu 2014 r. w bibliotece ujawniono rzeczowy środek trwały — system telewizji dozorowej tzw. monitoring. Przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, które wykazało, że biblioteka kupiła monitoring kilka lat temu, nie ujęła go w ewidencji środków trwałych, a nakłady na jego nabycie omyłkowo ujmowano w kosztach. Kwoty ulepszeń monitoringu o różnej wartości, zarówno przekraczających, jak i nieprzekraczających 3500 zł, odnoszono bezpośrednio w koszty. Dokumentem PK biblioteka wprowadziła do ksiąg rachunkowych w grudniu 2014 r. łączną wartość monitoringu następująco:

  • Wn 020 „Środki trwałe”,
  • Ma 740 „Pozostałe przychody operacyjne”

oraz od stycznia 2015 r. rozpoczęła amortyzację stawką 10%.

Czy o wartość monitoringu zaksięgowanego na koncie 740 „Pozostałe przychody operacyjne” należy zmienić przychody w planie finansowym? W której pozycji rachunku zysków i ująć wartość ujawnionego monitoringu?

Ewidencja wydawnictw ciągłych w bibliotekach

Jak zaewidencjonować w księgach rachunkowych przyjęcie na majątek biblioteki oprawionych roczników czasopism? Roczniki przyjęto na stan, a następnie wpisano do księgi inwentarzowej. Czasopisma te były zakupione w latach poprzednich i ujęte w kosztach instytucji jako koszty prenumeraty.