ewidencja księgowa

Dodatek węglowy w planie finansowym i ewidencji księgowej

Ośrodek kultury otrzymał od organu prowadzącego dodatek dla podmiotów niebędących gospodarstwami z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
Czy dodatek węglowy wypłacony instytucji kultury zwiększa jej plan finansowy, czy też traktowany jest jako pomniejszenie kosztów bieżącej działalności i nie wpływa na zwiększenie planu?
Na jakie konto należy zaksięgować ten przelew i z jaką klasyfikacją?

Księgowanie książek wydanych przez instytucję

Miejskie centrum kultury (MCK) planuje wydanie tomiku poetyckiego dla dzieci, który sfinansuje z dotacji podmiotowej. Jego autorami są członkowie grupy literackiej działającej w instytucji, a ilustracje przygotują dzieci uczestniczące w organizowanych w centrum zajęciach plastycznych. MCK nie zawarło z twórcami lub ich opiekunami prawnymi umowy autorskiej, a jedynie otrzymało od nich (oraz rodziców) oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich.
Każdy z twórców ma otrzymać bezpłatnie po 5 egzemplarzy autorskich książek, a pozostałe egzemplarze pozostaną w centrum i będą przekazywane również nieodpłatnie jako upominki oraz materiały promocyjne podczas organizowanych przez instytucję imprez. Instytucja nie planuje natomiast sprzedaży tomików poetyckich, a ewidencję kosztów prowadzi na kontach zespołu 4 i 5. Nie prowadzi magazynu, stosuje metodę ewidencji polegającą na odpisywaniu w koszty wartości produktów gotowych w momencie ich wytworzenia.
Jak prawidłowo zaksięgować wydanie tomiku poetyckiego oraz pozostałe operacje związane z przyjęciem i rozchodem egzemplarzy książki?
Czy egzemplarze książek otrzymane nieodpłatnie przez autorów będą stanowiły dla nich przychód?

Płatne miejsce parkingowe dla pracowników i współpracowników instytucji kultury

Dyrektor muzeum pracuje poza miejscem zamieszkania i dojeżdża do pracy samochodem. Muzeum nie posiada parkingu, a parking wokół muzeum jest płatny.
Czy instytucja kultury może wykupić miejsce parkingowe dostępne dla dyrektora oraz dodatkowe miejsca dla osób współpracujących z muzeum. Jeśli tak, to jak należy zaksięgować taki wydatek?

Kwalifikacja i ewidencja księgowa zakupu godła państwowego

Do gabinetu dyrektora instytucji kultury zakupiono godło Polski (w postaci haftowanego obrazu w ramce).
Czy należy to traktować jako zakup materiałów czy jako reprezentację?

Odprawa pośmiertna w księgach rachunkowych

Na jakie konto księguje się wypłatę odprawy pośmiertnej, na 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” czy na 409 „Pozostałe koszty rodzajowe”?

Ewidencja księgowa wykonania makiety na wystawę stałą

Muzeum otrzymało dotację celową 15 000 zł na wykonanie makiety, która będzie częścią ekspozycji archeologicznej na wystawie stałej. Na ogólny koszt makiety, tj. 15 000 zł, składa się wykonanie projektu i makiety rzeczywistej oraz koszty transportu i montaż.
Jak zaksięgować usługę wykonania makiety?

Zaliczki, faktury zaliczkowe i faktury pro forma w pytaniach i odpowiedziach

  • Jeśli pracownik na potrzeby instytucji kultury zakupuje materiały za gotówkę, to może otrzymać zaliczkę, podjąć gotówkę z rachunku bankowego instytucji albo zapłacić własnymi pieniędzmi
  • Każde gotówkowe zakupy pracownika należy odpowiednio udokumentować i rozliczyć
  • Nie ma przeszkód, by instytucja częściowo płaciła zespołom zaliczki za koncerty, które odbędą się w przyszłym roku

Wyodrębnienie kont do rozliczenia programu EtnoPolska 2019

Instytucja kultury pozyskała środki z Narodowego Centrum Kultury z programu Etno Polska 2019. Na potrzeby obsługi projektu instytucja wydzieliła oddzielne konto bankowe i konta księgowe.
W jaki sposób prawidłowo rozliczyć dotację pod względem księgowym i finansowym?
Czy konieczne jest tworzenie oddzielnych kont rozrachunkowych, czy wystarczy wydzielić konta kosztowe?
Jakie księgowania należy zrobić na koniec roku?

Korekta podatku od nieruchomości a ewidencja księgowa

W maju instytucja kultury skorygowała deklarację na podatek od nieruchomości. Za 2018 i 2019 r. powstała zaległość w zobowiązaniu podatkowym. Instytucja kultury zwróciła się z wnioskiem o umorzenie tego zobowiązania oraz odsetek. Organ podatkowy nie umorzył zobowiązania, ale umorzył odsetki. Decyzja w tej sprawie zapadła już po zatwierdzeniu sprawozdania instytucji kultury za rok 2018.
W jaki sposób zaksięgować to zdarzenie?

Rozliczenie wyniku finansowego w księgach rachunkowych

Z uwagi na wysoką amortyzację, obecnie samorządowa instytucja kultury ponosi straty.
Jak zatem prawidłowo zaksięgować rozliczenie wyniku finansowego, w przypadku gdy strata jest większa od stanu funduszu rezerwowego?
Czy prawidłowe księgowanie to przeksięgowanie całości konta Wynik finansowy (Strata) na Fundusz rezerwowy, a następnie pokrycie ujemnego funduszu rezerwowego funduszem instytucji?
Czy stratę księguje się częściowo do wysokości funduszu rezerwowego na fundusz rezerwowy a pozostałą część straty bezpośrednio na fundusz instytucji?

Ewidencja księgowa muzealiów

Jak prawidłowo ująć na poszczególnych kontach zakup muzealiów?

Termin rozliczenia dotacji celowej a ewidencja księgowa

W 2017 r. samorządowa instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową na zakup środków trwałych. Umowa przewidywała realizację zadania do 28 grudnia 2017 r., a rozliczenie i zwrot niewykorzystanej części dotacji w styczniu 2018 r.
Jak zaksięgować wydatki sfinansowane dotacją oraz jej rozliczenie?