ewidencja refundacji

Ewidencja wpływu refundacji

Gminny ośrodek kultury (GOK) realizuje projekt dotyczący instalacji solarnej na kwotę 37 589,72 zł, który współfinansuje PROW. Na cele realizacji projektu GOK założył rachunek pomocniczy. Na wkład własny GOK otrzymał dotację celową z budżetu gminy. Wpływ tej dotacji zaksięgowano: Wn 131 „Rachunek bankowy projektu”, Ma 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
Jak należy zaksięgować wpływ środków z dotacji podmiotowej i przychodów z usług na pokrycie środków unijnych, w przypadku gdy refundacja nastąpi w następnym roku budżetowym?