ewidencja środków trwałych

Ewidencja znaczków pocztowych

Czy instytucje kultury muszą prowadzić ewidencję znaczków pocztowych?
Jak ująć w księgach rachunkowych zakup znaczków?
Czy faktury zakupu znaczków ujmować w ewidencji VAT?

Ewidencja środków trwałych przekazanych przez organizatora

Gmina przekazała instytucji kultury majątek ruchomy (15 sztuk lamp o łącznej wartości 36 715,50 zł) na podstawie protokołu.
Czy ujęcie przekazania w księgach na kontach Wn 013 „Pozostałe środki trwałe” / Ma 071 „Umorzenie pozostałych środków trwałych” jest prawidłowe?

Ewidencja środków trwałych

W samorządowej instytucji kultury ewidencja środków trwałych prowadzona była w ten sposób, że do każdego środka trwałego zakładana była „księga środków trwałych”.
Czy wystarczy, żeby taka ewidencja prowadzona była zbiorczo (za wszystkie lata) dla wszystkich środków trwałych w postaci elektronicznego zestawienia?

Ewidencja przekazania i likwidacji środka trwałego

Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa przekazania organizatorowi budynku, który jest umorzony częściowo lub całkowicie (budynek stanowi mienie wydzielone i był dotychczas księgowany na fundusz)?
Jak zaewidencjonować likwidację środka trwałego zakupionego ze środków własnych i stanowiącego mienie nabyte, który jest umorzony częściowo?

Główny księgowy i kadrowy w jednej osobie

Pracownica pracuje w instytucji kultury na 1/2 etatu jako główna księgowa i na 1/2 etatu jako kadrowa. Problem pojawia się, gdy osoba przebywa na urlopie lub na zwolnieniu lekarskim, ponieważ nie ma w instytucji innej osoby, która ma kwalifikacje do jej zastąpienia. Dodatkowo zakres obowiązków tej pracownicy obejmuje również kwestie związane z BHP i ze szkoleniami BHP oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych.
Czy wymienione obowiązki powinny być powierzone pracownicy?
Jak rozwiązać problem zastępstwa pracownicy, skoro nikt nie może jej zastąpić?

Zakup gier planszowych dla instytucji kultury

Jak ewidencjonować zakup gier planszowych dla instytucji?
Czy traktować je jako wyposażenie, czy też jak zwykły zakup i księgować wówczas jako zużycie materiałów?

Ujawnienie środka trwałego w bibliotece

W grudniu 2014 r. w bibliotece ujawniono rzeczowy środek trwały — system telewizji dozorowej tzw. monitoring. Przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, które wykazało, że biblioteka kupiła monitoring kilka lat temu, nie ujęła go w ewidencji środków trwałych, a nakłady na jego nabycie omyłkowo ujmowano w kosztach. Kwoty ulepszeń monitoringu o różnej wartości, zarówno przekraczających, jak i nieprzekraczających 3500 zł, odnoszono bezpośrednio w koszty. Dokumentem PK biblioteka wprowadziła do ksiąg rachunkowych w grudniu 2014 r. łączną wartość monitoringu następująco:

  • Wn 020 „Środki trwałe”,
  • Ma 740 „Pozostałe przychody operacyjne”

oraz od stycznia 2015 r. rozpoczęła amortyzację stawką 10%.

Czy o wartość monitoringu zaksięgowanego na koncie 740 „Pozostałe przychody operacyjne” należy zmienić przychody w planie finansowym? W której pozycji rachunku zysków i ująć wartość ujawnionego monitoringu?

Telefon na raty w instytucji kultury

Dyrektor instytucji kultury podpisał umowę na korzystanie z usług telefonii komórkowej na 2 lata. W ramach tej umowy instytucja otrzymała aparat telefoniczny, który został wyceniony na kwotę 1021 zł, a jego spłata nastąpi w comiesięcznych ratach w wysokości 85 zł. Jak należy zaewidencjonować wartość początkową aparatu telefonicznego oraz spłatę comiesięcznych rat?

Sprzedaż pozostałych środków trwałych w instytucjach kultury

Jak należy prawidłowo dokonać likwidacji pozostałych środków trwałych (wyposażenia), które następnie zostaną przeznaczone na sprzedaż?

Ujęcie w księgach rachunkowych zakupu wyposażenia biblioteki

W czerwcu 2012 r. biblioteka podpisała umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na zakup wyposażenia. Jako zabezpieczenie jest weksel in blanco. Biblioteka musi zakupić wyposażenie, rozliczyć się i wtedy otrzyma na nie środki. Część kwoty biblioteka otrzyma od organizatora. A druga część pochodzi z zaciągniętego kredytu krótkoterminowego. Czy prawidłowe są następujące księgowania:

  1. weksel — deklaracja do weksla: Ma „Zobowiązania warunkowe”,
  2. umowa o pomocy księgowana na podstawie dokumentu PK „Polecenie księgowania” Wn 240/Ma 845,
  3. wyciąg bankowy — kredyt Wn 131/Ma 134,
  4. dotacja od organizatora na zakup wyposażenia Wn 131/Ma 845,
  5. faktura VAT na zakup wyposażenia Wn 011/Ma 201 — Wn 400/Ma 070 i Wn 845/Ma 760,
  6. wpływ pomocy finansowej na konto Wn 131/Ma 240,
  7. spłata kredytu Wn 134/Ma 131,
  8. wyksięgowanie weksla — deklaracja do weksla Wn „Zobowiązania warunkowe”?

Ewidencja środków trwałych otrzymanych od jednostki samorządu terytorialnego na wyposażenie ośrodka kultury

• Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych nie zawsze zwiększa fundusz instytucji kultury • Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych wpływa na ich ewidencję • Dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony

Ewidencja zakupu środków trwałych w instytucjach kultury

• Wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla jej fundusz • Zakup środka trwałego to jego zmniejszenie czy zwiększenie • Zależy to od źródła sfinansowania zakupu środka