faktury VAT

Wystawianie faktur w instytucji kultury zwolnionej podmiotowo z VAT

Samorządowa instytucja kultury korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT, tj. wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł.
Czy instytucja o takim statusie może wystawiać faktury osobom fizycznym?

Faktury na rzecz konsumentów

Instytucja kultury jest czynnym podatnikiem VAT oraz korzysta ze zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących (na podstawie poz. 37 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących: zapłata za pośrednictwem banku). Instytucja wystawia faktury VAT, ale nie przekazuje oryginałów wszystkim odbiorcom.
Czy to prawda, że jeśli instytucja wystawia faktury VAT, to musi je także przekazywać odbiorcom bez ich żądania?

Dwa programy do fakturowania

W samorządowej instytucji kultury niedługo zostanie uruchomione kino i z tego względu do kasy biletowej został zakupiony specjalny system elektronicznej sprzedaży biletów, który ma także możliwość wystawiania faktur. W ten sposób instytucja będzie miała dwa programy — na jednym będzie ewidencjonowana sprzedaż biletów, a na drugim — wynajem i opłaty za zajęcia. Dokumenty wystawiane z każdego z nich będą miały swoje kolejne numery i serie (oznaczenie literowe).
Czy instytucja może mieć dwa programy do fakturowania?
Czy fiskalizowanie faktur polega na wydrukowaniu paragonu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, czy tylko dla osób fizycznych?

Duplikat faktury

W marcu 2017 r. do instytucji kultury wpłynął duplikat faktury za usługę wykonaną w sierpniu 2016 r. z datą wystawienia w tym samym miesiącu. Wykonawca usługi poinformował instytucję, że przesyła duplikat faktury i w związku z nieotrzymaniem od instytucji kultury zapłaty za tę fakturę i zamknięciem już roku finansowego za 2016 r. i dokonaniu rozliczeń z urzędem skarbowym proponuje zaksięgowanie faktury w koszty tego roku z dniem jej otrzymania. Instytucja takiej faktury nie otrzymała, więc nie mogła jej zapłacić.
Co w takiej sytuacji należy zrobić?

Księgowanie faktury zaliczkowej

Muzeum, które jest podatnikiem VAT, kupiło gabloty wystawowe o wartości mniejszej niż 3500 zł netto, które będą stanowiły pozostały środek trwały. Najpierw zapłaciło zaliczkę za gabloty, a następnie pozostałą część należności.
Jakich księgowań dokonać na poszczególnych etapach zapłaty za gabloty?

Wcześniejsza zapłata faktur oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS od wynagrodzeń

Instytucji kultury zalecono, aby za faktury zakupu płacić krótko przed terminem zapłaty ujętym na fakturze. To samo polecono w stosunku do podatku dochodowego i składek na ZUS od wynagrodzeń, aby opłacać je na krótko przed 20. dniem następnego miesiąca, a nie w dniu wypłaty wynagrodzeń. Te zalecenia powodują, że księgowi w instytucji tracą czas na dwukrotne zajmowanie się tą samą dokumentacją.
Czy można dokonać zapłaty faktur i podatku dochodowego w momencie ich sprawdzenia i zatwierdzenia i nie czekać na termin płatności?
Czy podatek od wynagrodzeń i płatności do ZUS można zapłacić jeszcze w miesiącu, którego dotyczą?

Moment wystawienia faktury od zaliczki

Instytucja kultury otrzymała 17 kwietnia 2015 r. wpłatę na konto z tytułu opłaty stoiskowej na imprezie, która odbędzie się w sierpniu 2015 r., a 20 kwietnia 2015 r. instytucja wystawiła fakturę.

  • Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Potwierdzenie zapłaty kwoty z faktury jest w interesie instytucji kultury

Instytucja kultury często zamawia przez Internet towary, za które płaci przy odbiorze. Problem w tym, że fakturze jako sposób płatności widnieje słowo «przelew», a w rzeczywistości kwotę z faktury uiszcza pracownik instytucji, który pobiera z tego tytułu zaliczkę. W ten sposób instytucja nie ma dowodu zapłaty za fakturę. Sprzedawca towaru twierdzi, że treść faktury jest prawidłowa i nie chce wystawić pokwitowania odbioru gotówki. Czy ma rację?

Faktury barterowe w instytucji kultury

Ośrodek kultury zwolniony podmiotowo od VAT ma zamiar podpisać umowę barterową z wydawnictwem, które jest podatnikiem VAT. Jakie informacje ująć na fakturze barterowej? Jak zaksięgować w księgach rachunkowych ośrodka kultury przychód i koszt związany z tym barterem?

Faktury pro forma w instytucji kultury

• Faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym • Po opłaceniu faktury pro forma instytucja powinna otrzymać od sprzedawcy fakturę potwierdzająca zapłatę całości lub części należności • Organizator nie może narzucać instytucji kultury elementów polityki rachunkowości

Nowe zasady wystawiania faktur

• Od 1 stycznia 2014 r. zasad wystawiania faktur należy szukać w ustawie o VAT zamiast w rozporządzeniu • Każda instytucja kultury, niezależnie od tego, czy jest zarejestrowana jako czynny podatnik czy nie, teraz wystawia faktury zamiast rachunków • W niektórych przypadkach instytucja kultury wystawia fakturę dopiero na żądanie nabywcy, zgłoszone najpóźniej 3 miesiące po miesiącu, w którym dostarczyła towar lub wykonała usługę

Nowe faktury w instytucji kultury

• Faktura wystawiona przez instytucję kultury może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług wykonanych w trakcie miesiąca • Instytucja kultury, która wystawi notę korygującą, musi uzyskać jej akceptację w dowolnej formie przez wystawcę faktury • Fakturę wystawia się w dwóch egzemplarzach — nie ma już rozróżnienia na oryginał i kopię