faktury VAT

Dwa programy do fakturowania

W samorządowej instytucji kultury niedługo zostanie uruchomione kino i z tego względu do kasy biletowej został zakupiony specjalny system elektronicznej sprzedaży biletów, który ma także możliwość wystawiania faktur. W ten sposób instytucja będzie miała dwa programy — na jednym będzie ewidencjonowana sprzedaż biletów, a na drugim — wynajem i opłaty za zajęcia. Dokumenty wystawiane z każdego z nich będą miały swoje kolejne numery i serie (oznaczenie literowe).
Czy instytucja może mieć dwa programy do fakturowania?
Czy fiskalizowanie faktur polega na wydrukowaniu paragonu dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, czy tylko dla osób fizycznych?

Duplikat faktury

W marcu 2017 r. do instytucji kultury wpłynął duplikat faktury za usługę wykonaną w sierpniu 2016 r. z datą wystawienia w tym samym miesiącu. Wykonawca usługi poinformował instytucję, że przesyła duplikat faktury i w związku z nieotrzymaniem od instytucji kultury zapłaty za tę fakturę i zamknięciem już roku finansowego za 2016 r. i dokonaniu rozliczeń z urzędem skarbowym proponuje zaksięgowanie faktury w koszty tego roku z dniem jej otrzymania. Instytucja takiej faktury nie otrzymała, więc nie mogła jej zapłacić.
Co w takiej sytuacji należy zrobić?

Księgowanie faktury zaliczkowej

Muzeum, które jest podatnikiem VAT, kupiło gabloty wystawowe o wartości mniejszej niż 3500 zł netto, które będą stanowiły pozostały środek trwały. Najpierw zapłaciło zaliczkę za gabloty, a następnie pozostałą część należności.
Jakich księgowań dokonać na poszczególnych etapach zapłaty za gabloty?

Wcześniejsza zapłata faktur oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS od wynagrodzeń

Instytucji kultury zalecono, aby za faktury zakupu płacić krótko przed terminem zapłaty ujętym na fakturze. To samo polecono w stosunku do podatku dochodowego i składek na ZUS od wynagrodzeń, aby opłacać je na krótko przed 20. dniem następnego miesiąca, a nie w dniu wypłaty wynagrodzeń. Te zalecenia powodują, że księgowi w instytucji tracą czas na dwukrotne zajmowanie się tą samą dokumentacją.
Czy można dokonać zapłaty faktur i podatku dochodowego w momencie ich sprawdzenia i zatwierdzenia i nie czekać na termin płatności?
Czy podatek od wynagrodzeń i płatności do ZUS można zapłacić jeszcze w miesiącu, którego dotyczą?

Moment wystawienia faktury od zaliczki

Instytucja kultury otrzymała 17 kwietnia 2015 r. wpłatę na konto z tytułu opłaty stoiskowej na imprezie, która odbędzie się w sierpniu 2015 r., a 20 kwietnia 2015 r. instytucja wystawiła fakturę.

  • Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Potwierdzenie zapłaty kwoty z faktury jest w interesie instytucji kultury

Instytucja kultury często zamawia przez Internet towary, za które płaci przy odbiorze. Problem w tym, że fakturze jako sposób płatności widnieje słowo «przelew», a w rzeczywistości kwotę z faktury uiszcza pracownik instytucji, który pobiera z tego tytułu zaliczkę. W ten sposób instytucja nie ma dowodu zapłaty za fakturę. Sprzedawca towaru twierdzi, że treść faktury jest prawidłowa i nie chce wystawić pokwitowania odbioru gotówki. Czy ma rację?

Faktury barterowe w instytucji kultury

Ośrodek kultury zwolniony podmiotowo od VAT ma zamiar podpisać umowę barterową z wydawnictwem, które jest podatnikiem VAT. Jakie informacje ująć na fakturze barterowej? Jak zaksięgować w księgach rachunkowych ośrodka kultury przychód i koszt związany z tym barterem?

Faktury pro forma w instytucji kultury

• Faktura pro forma nie jest dokumentem księgowym • Po opłaceniu faktury pro forma instytucja powinna otrzymać od sprzedawcy fakturę potwierdzająca zapłatę całości lub części należności • Organizator nie może narzucać instytucji kultury elementów polityki rachunkowości

Nowe zasady wystawiania faktur

• Od 1 stycznia 2014 r. zasad wystawiania faktur należy szukać w ustawie o VAT zamiast w rozporządzeniu • Każda instytucja kultury, niezależnie od tego, czy jest zarejestrowana jako czynny podatnik czy nie, teraz wystawia faktury zamiast rachunków • W niektórych przypadkach instytucja kultury wystawia fakturę dopiero na żądanie nabywcy, zgłoszone najpóźniej 3 miesiące po miesiącu, w którym dostarczyła towar lub wykonała usługę

Nowe faktury w instytucji kultury

• Faktura wystawiona przez instytucję kultury może dokumentować kilka odrębnych dostaw towarów lub usług wykonanych w trakcie miesiąca • Instytucja kultury, która wystawi notę korygującą, musi uzyskać jej akceptację w dowolnej formie przez wystawcę faktury • Fakturę wystawia się w dwóch egzemplarzach — nie ma już rozróżnienia na oryginał i kopię

Faktury w instytucji kultury — zmiany od 1 stycznia 2013 r.

• Aby wystawić fakturę instytucja kultury — choć zwolniona od VAT — musi być zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym • Przy sprzedaży dla osób fizycznych zamiast NIP instytucja może także wpisać PESEL • W przypadku dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, instytucja kultury na fakturze zamiast słów „VAT Marża” powinna dodatkowo wpisać odpowiednie wyrazy

Kwoty z nieopłaconych faktur nie są kosztem podatkowym

• Od 1 stycznia 2013 r. instytucje kultury nie wliczą w koszty podatkowe kwot z nieopłaconych faktur lub innych dokumentów kosztowych • Obowiązek zmniejszenia kosztów o nieopłacone faktury powstaje po upływie 30 lub 90 dni od terminu płatności • Koszty można zwiększyć dopiero po uregulowaniu faktury lub innego dokumentu kosztowego