faktury VAT

Faktury w instytucji kultury — zmiany od 1 stycznia 2013 r.

• Aby wystawić fakturę instytucja kultury — choć zwolniona od VAT — musi być zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym • Przy sprzedaży dla osób fizycznych zamiast NIP instytucja może także wpisać PESEL • W przypadku dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, dla których podstawę opodatkowania stanowi marża, instytucja kultury na fakturze zamiast słów „VAT Marża” powinna dodatkowo wpisać odpowiednie wyrazy

Kwoty z nieopłaconych faktur nie są kosztem podatkowym

• Od 1 stycznia 2013 r. instytucje kultury nie wliczą w koszty podatkowe kwot z nieopłaconych faktur lub innych dokumentów kosztowych • Obowiązek zmniejszenia kosztów o nieopłacone faktury powstaje po upływie 30 lub 90 dni od terminu płatności • Koszty można zwiększyć dopiero po uregulowaniu faktury lub innego dokumentu kosztowego

Korekta i anulowanie faktur instytucji kultury

• Z przepisów wynika możliwość wystawienia korekty faktury i noty korygującej, natomiast w kwestii anulowania faktur przepisy milczą • W przypadku korekty faktury, na podstawie której zmniejsza się podstawa opodatkowania, warunkiem jej obniżenia jest potwierdzenie otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego instytucja wystawiła fakturę • Instytucja, która otrzymała fakturę zmniejszającą podstawę opodatkowania, ma obowiązek zmniejszyć VAT naliczony

Korekta faktur oraz paragonów dotyczących działalności instytucji kultury

• Jeśli instytucja kultury wystawiła paragon, może skorygować go w specjalnej ewidencji korekt z właściwą adnotacją • Instytucja kultury, która wystawiła paragon z błędem, koryguje deklarację, w której ujęła sprzedaż udokumentowaną błędnym paragonem • Instytucja kultury może anulować fakturę tylko wtedy, gdy transakcja sprzedaży nie dochodzi do skutku i nabywca nie odbierze faktury VAT

Obowiązek wystawienia faktury VAT osobie fizycznej przez instytucję kultury

• Przy sprzedaży towaru lub usługi podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą instytucja kultury jako podatnik VAT wystawia fakturę w terminie 7 dni • Osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej instytucja wystawia fakturę tylko na jej żądanie • Po 3 miesiącach od dnia sprzedaży wystawienie faktury zależy tylko od dobrej woli instytucji