FGŚP

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy dla instytucji kultury

Instytucja kultury, która w większości utrzymuje działalność, w tym wynagrodzenia, z dotacji podmiotowej od organizatora, ma również przychody własne wpływy, które ze względu na zamknięcie instytucji w związku z COVID-19 spadły prawie do zera.
Czy taka instytucja może skorzystać ze świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem z art. 15gg Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa COVID-19)?
Co rozumieć przez pojęcie obrotów, o którym mowa w tym przepisie, żeby obliczyć właściwie procentowy ich spadek przychodów? Czy ująć w nich dotacje i przychody własne? Czy same przychody własne?
Czy skorzystanie ze zwolnienia z 50% składek ZUS (za marzec, kwiecień, maj) nie wyklucza dofinansowania do wynagrodzeń?

Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w instytucji kultury

W instytucji kultury zatrudnionych jest 21 osób na niepełnych etatach, co daje 18,5 etatu. Czy mamy obowiązek opłacania składek na Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?