filharmonia

Koszty ponoszone przez instytucję kultury w zeznaniu CIT-8

Instytucja kultury poniosła:

  • wydatki na reprezentację — zakupiła kwiaty, które są zwyczajowo wręczane artystom biorącym udział w organizowanych koncertach;
  • koszty bilansowe — odprowadziła VAT należny od nieodpłatnego przekazania własnych płyt CD w ramach promocji kultury i samej instytucji, a także opłaciła składkę członkowską na rzecz Zrzeszenia Filharmonii Polskich.

Czy równowartość tych wydatków należy opodatkować, czy stanowi ona dochód wolny od podatku?

Środki trwałe zakupione z dotacji

Filharmonia otrzymała w grudniu 2011 r. środki pieniężne w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup specjalistycznych krzeseł dla orkiestry.
Wartość krzeseł jest zróżnicowana — od 515 zł do 2700 zł. Ogółem jest 103 krzeseł o wartości 180 000 zł. Dodatkowo zakupiono krzesło dla dyrygenta wraz z oprzyrządowaniem, którego wartość wynosi 12 500 zł.
W przyjętej polityce rachunkowości filharmonii ustalono, że środki trwałe o niskiej wartości, tj. do 1500 zł, są księgowane bezpośrednio w koszty zużycia i objęte są ewidencją ilościową. Środki trwałe o wartości od 1500 zł do 3500 zł są amortyzowane i umarzane jednorazowo oraz są objęte ewidencją ilościowo wartościową. Natomiast środki trwałe o wartości powyżej 3500 zł są amortyzowane i umarzane stopniowo (400/070 z pominięciem konta 800).
Otrzymaną dotację celową filharmonia zaksięgowała w korespondencji z funduszem jednostki (130/800).
Jak zaksięgować zakup krzeseł? Czy zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, czy uznać je za komplet krzeseł i jako środek trwały stopniowo umarzać? Zaksięgowanie bezpośrednio w koszty spowoduje ujemny wynik finansowy.
Czy dotację celową można odnieść na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych (130/760)?