finanse publiczne

Zawieranie umów przez instytucje kultury

Czy instytucja kultury przed zakupem usług i towarów musi sporządzać umowę z kontrahentem, np. na zakup strojów o wartości 5000 zł? Czy zawsze wymagane jest sporządzanie takiej umowy — niezależnie od wartości zakupu?

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek sporządzania informacji na temat udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych)?

Umowa o świadczenie usług tylko na czas oznaczony

Instytucja kultury od 20 lat wydaje czasopismo. W 2012 r. zawarła umowę z drukarnią o świadczenie usług na czas nieokreślony. Instytucja obawia się, że rozwiązując teraz umowę z wieloletnim dostawcą, nie otrzyma już tak korzystnej oferty (oprócz druku gazety drukarnia zapewniała szereg innych usług m.in. odbiór materiałów redakcyjnych oraz kolportaż wydrukowanych gazet).
Czy nowy dyrektor instytucji kultury ma obowiązek rozwiązania zawartej na czas nieokreślony umowy lub wprowadzenia do niej aneksu, aby była to umowa na czas określony — zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych)?

Zaliczki w instytucji kultury

Instytucja zawiera umowy na wynajem nagłośnienia, a także umowy z artystami, które dotyczą przyszłych koncertów. Zdarza się, że w umowach zastrzeżone jest, że instytucja powinna zapłacić całą kwotę umowy lub zaliczkę wcześniej.
Czy na podstawie zawartych umów można zapłacić za te usługi przed wykonaniem przedmiotu umowy, a w przypadku artystów — nawet kilka miesięcy wcześniej?
Jak prawidłowo sformułować takie postanowienie w umowie?

Możliwość nieodliczania VAT i niestosowania prewspółczynnika

Biblioteka publiczna, samorządowa instytucja kultury, która ma osobowość prawną, jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Obok działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury (działalność statutowa), biblioteka uzyskuje również przychody z najmu i dzierżawy składników majątku, co dopuszcza art. 28 ust. 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także przychody z opłat za korzystanie z usług biblioteki, których pobieranie dopuszcza art. 14 ust. 2 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Poza tym biblioteka nie prowadzi innej działalności. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy art. 86 ust. 2a i n. Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), na podstawie których bibliotece przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika. Do tej pory biblioteka tylko naliczała i odprowadzała do urzędu skarbowego VAT należny, nie odliczała w żaden sposób VAT naliczonego.
Czy biblioteka ma prawo czy obowiązek stosować prewspółczynnik?
Czy, jeśli biblioteka nadal będzie tylko odprowadzać VAT należny do urzędu skarbowego, nie naruszy Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych)?

Zatrudnienie głównego księgowego w instytucji kultury

Biblioteka samorządowa ma zamiar zatrudnić na stanowisko głównego księgowego osobę, która:

  • ukończyła Akademię Ekonomiczną na poziomie licencjatu w zakresie zarządzania,
  • posiada tytuł magistra z Akademii Przyrodniczej,
  • w pracy zawodowej prowadziła przez 3 lata księgi rachunkowe i konta syntetyczne.

Czy ta osoba może zajmować to stanowisko?

Spłata długoterminowego kredytu inwestycyjnego

W bibliotece planowana jest duża inwestycja. Mimo przeznaczenia na nią części środków własnych biblioteki, zabraknie około 150 000 zł. Organizator niestety nie ma środków na dotację celową i zachęca bibliotekę do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Biblioteka ma wątpliwości dotyczące interpretacji art. 93 ust. 1 oraz art. 46 ust. 1 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych), które nakładają pewne ograniczenia w zadłużaniu się jednostek sektora finansów publicznych.
Z jakich środków biblioteka może spłacać raty kredytowe, w sytuacji gdy jest to kredyt na cele inwestycyjne? Czy spłatę rat kredytowych z odsetkami można planować z dotacji podmiotowej, czy tylko ze środków własnych?

Dyscyplina finansów publicznych w instytucjach kultury po zmianach

• Nie tylko dyrektor, ale także i pracownik odpowie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych • Zmniejszyła się najniższa kara pieniężna za naruszenie finansów publicznych • Zwiększył się wykaz czynności uznawanych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych