finanse publiczne

Zaliczki w instytucji kultury

Instytucja zawiera umowy na wynajem nagłośnienia, a także umowy z artystami, które dotyczą przyszłych koncertów. Zdarza się, że w umowach zastrzeżone jest, że instytucja powinna zapłacić całą kwotę umowy lub zaliczkę wcześniej.
Czy na podstawie zawartych umów można zapłacić za te usługi przed wykonaniem przedmiotu umowy, a w przypadku artystów — nawet kilka miesięcy wcześniej?
Jak prawidłowo sformułować takie postanowienie w umowie?

Możliwość nieodliczania VAT i niestosowania prewspółczynnika

Biblioteka publiczna, samorządowa instytucja kultury, która ma osobowość prawną, jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. Obok działalności kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury (działalność statutowa), biblioteka uzyskuje również przychody z najmu i dzierżawy składników majątku, co dopuszcza art. 28 ust. 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także przychody z opłat za korzystanie z usług biblioteki, których pobieranie dopuszcza art. 14 ust. 2 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Poza tym biblioteka nie prowadzi innej działalności. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy art. 86 ust. 2a i n. Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), na podstawie których bibliotece przysługuje prawo do obniżenia kwoty VAT należnego o kwotę VAT naliczonego przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika. Do tej pory biblioteka tylko naliczała i odprowadzała do urzędu skarbowego VAT należny, nie odliczała w żaden sposób VAT naliczonego.
Czy biblioteka ma prawo czy obowiązek stosować prewspółczynnik?
Czy, jeśli biblioteka nadal będzie tylko odprowadzać VAT należny do urzędu skarbowego, nie naruszy Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych)?

Zatrudnienie głównego księgowego w instytucji kultury

Biblioteka samorządowa ma zamiar zatrudnić na stanowisko głównego księgowego osobę, która:

  • ukończyła Akademię Ekonomiczną na poziomie licencjatu w zakresie zarządzania,
  • posiada tytuł magistra z Akademii Przyrodniczej,
  • w pracy zawodowej prowadziła przez 3 lata księgi rachunkowe i konta syntetyczne.

Czy ta osoba może zajmować to stanowisko?

Spłata długoterminowego kredytu inwestycyjnego

W bibliotece planowana jest duża inwestycja. Mimo przeznaczenia na nią części środków własnych biblioteki, zabraknie około 150 000 zł. Organizator niestety nie ma środków na dotację celową i zachęca bibliotekę do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Biblioteka ma wątpliwości dotyczące interpretacji art. 93 ust. 1 oraz art. 46 ust. 1 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych), które nakładają pewne ograniczenia w zadłużaniu się jednostek sektora finansów publicznych.
Z jakich środków biblioteka może spłacać raty kredytowe, w sytuacji gdy jest to kredyt na cele inwestycyjne? Czy spłatę rat kredytowych z odsetkami można planować z dotacji podmiotowej, czy tylko ze środków własnych?

Dyscyplina finansów publicznych w instytucjach kultury po zmianach

• Nie tylko dyrektor, ale także i pracownik odpowie za naruszenie dyscypliny finansów publicznych • Zmniejszyła się najniższa kara pieniężna za naruszenie finansów publicznych • Zwiększył się wykaz czynności uznawanych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych