impreza masowa

Opłata skarbowa od zezwolenia na organizację imprezy masowej

Samorządowa instytucja kultury zamierza zorganizować imprezę masową. Wśród wyłączeń z obowiązku zapłacenia opłaty skarbowej, wymienionych w art. 7 Ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (dalej: ustawa o opłacie skarbowej), nie ma instytucji kultury, z czego wynika, że instytucja kultury powinna zapłacić opłatę skarbową za wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej.
Czy w takim przypadku wnosi się opłatę skarbową?

Odliczenie VAT od wydatków na organizację „Dni gminy”

Zgodnie ze statutem samorządowej instytucji kultury, jej działalność polega m.in. na promocji gminy — na organizacji i przeprowadzaniu imprez oraz przedsięwzięć o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, organizacji dożynek, a także imprez turystyczno-sportowych. W tym roku instytucja zorganizowała „Dni gminy” — imprezę o charakterze odpłatnym. Każdy uczestnik (poza zaproszonymi gośćmi VIP) otrzymał bilet wstępu i paragon fiskalny. Dodatkowo, dzięki organizacji imprezy instytucja uzyskała przychody z reklamy i wynajmu stoisk handlowych. Nie otrzymała dotacji celowej na organizację imprezy. Koszt zorganizowania dni gminy przewyższył przychody z niej uzyskane, a część kosztów instytucja kultury pokryła z dotacji podmiotowej od organizatora.
Czy w takich okolicznościach instytucja może odliczyć 100% VAT naliczonego od wydatków bezpośrednio związanych z organizacją „Dni gminy”?
Czy fakt, że impreza nie przyniosła dochodu, wpływa na zakres prawa instytucji do odliczenia VAT naliczonego?

Regulaminy imprez masowych bez kar za ich nieprzestrzeganie

Miejski ośrodek kultury organizuje kilka imprez masowych rocznie. W regulaminach tych imprez znajdują się postanowienia dotyczące kar za niewykonywanie poleceń służb porządkowych. Podobno Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) orzekł niedawno, że takie zapisy w regulaminach imprez masowych są niezgodne z Konstytucją RP.

  • Czy to oznacza, że już nie wolno stosować takich zapisów w regulaminach imprez?

Bezpieczeństwo imprez masowych a zwolnienie od stosowania pzp przy zamówieniach na usługi kulturalne

Organizując imprezę masową, instytucja kultury musi spełnić wiele warunków wskazanych w Ustawie z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (dalej: ustawa o imprezach masowych), m.in. ma zapewnić udział służb porządkowych i służb informacyjnych, pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Czy zlecenie takich usług związanych z imprezą masową jak np. ochrona wchodzi w zakres zamówienia udzielonego na podstawie art. 4 pkt 8b Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: pzp)?

Kiedy instytucja kultury organizuje imprezę masową?

Ośrodek kultury organizuje imprezy, które mają charakter rekreacyjny, edukacyjno-historyczny, sportowy, religijny i społeczny. Program zawiera przemarsze przez miasto, przedstawienia plenerowe, inscenizacje historycznych grup rekonstrukcyjnych, koncerty w bazylice katedralnej, występy plenerowe zespołów muzyki dawnej, wystawy. Są też liczne stoiska handlowe i gastronomiczne. Dwudniową imprezę odwiedza około 15 000 osób.
Problem w tym, czy uznanie imprezy za masową zależy tylko od liczby udostępnionych miejsc, czy też od jej charakteru (lub też łącznie od obu warunków). Imprezy, które nie są sportowe lub artystyczno-rozrywkowe (np. duże imprezy religijne, społeczne), nie są imprezami masowymi, nawet jeżeli uczestniczy w nich bardzo dużo osób. Kto ostatecznie powinien zdefiniować, czy dana impreza jest masowa? Czy w takiej sytuacji ośrodek kultury może zwrócić się np. do Policji, aby ta określiła, czy jest to impreza masowa?

Kto zgłasza współorganizowaną imprezę masową?

Instytucja kultury organizuje w swoim mieście dużą, dwudniową imprezę masową o charakterze średniowiecznym, w której bierze udział kilkanaście tysięcy osób. Głównymi organizatorami są trzy podmioty, lokalne samorządy, a współorganizatorami siedem innych podmiotów (ośrodki kultury, organizacje pozarządowe, szkoły). Który z nich powinien zgłosić imprezę masową? Czy wszyscy trzej główni organizatorzy powinni podpisać się pod wnioskiem i dokumentacją związaną z imprezą masową, czy może to zrobić w imieniu tych podmiotów szef komitetu organizacyjnego?

Nowe przepisy dla uzbrojonych formacji ochronnych w muzeach oraz służb bezpieczeństwa podczas imprez masowych

• Uprawnieni do używania broni palnej i środków przymusu bezpośredniego są m.in. pracownicy ochrony muzeów • Środki przymusu bezpośredniego lub broń palna mogą być używane lub wykorzystywane w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę • Użycie lub wykorzystanie tych środków lub broni trzeba udokumentować

Bezpieczeństwo podczas imprez masowych organizowanych przez instytucje kultury

• Organizator ma obowiązek powołać służby informacyjne i porządkowe w odpowiedniej ilości • Potrzebna jest opinia policji, straży pożarnej, sanepidu i służb medycznych • Nie można zapomnieć o instrukcji postępowania na wypadek pożaru

Można łatwo zorganizować imprezę artystyczną lub rozrywkową

• Gminę należy powiadomić o zamiarze przeprowadzenia imprezy • Prawidłowo przygotowany wniosek o wydanie zezwolenia na jej przeprowadzenie pozytywnie wpłynie na decyzję gminy • Gmina odmawia/zezwala na imprezę w ciągu 7 dni przed planowanym jej terminem