informacja publiczna

Informacje o warunkach zatrudnienia głównego księgowego przekazane organizatorowi

Czy organizator samorządowej instytucji kultury ma prawo pytać o wynagrodzenie, wymiar etatu oraz zakres obowiązków głównego księgowego instytucji kultury?

Zakres informacji publicznych zamieszczanych w BIP

Jakie niezbędne informacje instytucje kultury powinny zamieszczać w tworzonym przez nie Biuletynie Informacji Publicznej?
Czy umieszczać plan finansowy i sprawozdanie z wykonania planu oraz informację o wyniku naboru na wolne stanowisko?

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w instytucji kultury na żądanie organizatora

Czy organizator ma prawo zażądać od dyrektora instytucji kultury oświadczenia o stanie kontroli zarządczej?

Wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej zatrudnienia w instytucji kultury

Dyrektor instytucji kultury otrzymał list polecony od mieszkańca gminy z wnioskiem o „udzielenie informacji publicznej, czy pan X [w piśmie podane jest imię i nazwisko pracownika] był lub jest zatrudniony w ośrodku kultury, na jakim stanowisku i na jakiej podstawie prawnej — rodzaj umowy”. Mieszkaniec powołał się na art. 2 ust. 1 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: ustawa o dostępie do informacji publicznej).
Co w takiej sytuacji należy zrobić?

Informacja publiczna dotycząca przyznanego grantu

Czy informacja dotycząca pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie grantu w ramach realizacji projektu systemowego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury (przed zawarciem umowy) musi zostać udostępniona jako informacja publiczna?

Czy zastępca burmistrza może jako osoba fizyczna złożyć do instytucji kultury wniosek o udzielenie informacji publicznej?

Zastępca burmistrza, jako przedstawiciel władz samorządu terytorialnego, ma dostęp do dokumentów i może zainicjować kontrolę organizatora. Razem z radcą prawym organizatora złożył on jako osoba fizyczna wniosek o informację publiczną, a także zażądał poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów finansowych od samorządowej instytucji kultury.
Czy instytucja kultury ma obowiązek udzielić informacji zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej?

Kontrola listy płac instytucji kultury

Podczas kontroli w samorządowej instytucji kultury organizator zażądał listy płac za wybrany miesiąc. W upoważnieniu wystawionym przez organizatora wskazano osoby kontrolujące do kontroli w zakresie oceny sprawozdań finansowych za 2018 r.
Czy w zakresie takiego upoważnienia można udostępnić listy płac?

Nie trzeba publikować sprawozdania finansowego w BIP

Czy instytucja kultury ma obowiązek publikacji sprawozdań finansowych na stronie internetowej oraz w BIP, a jeśli tak, to w jakim terminie?

Zakres informacji przekazywanych radnym miasta

Pytanie dotyczy zakresu udzielania radnym miasta dostępu do informacji, dokumentów biblioteki publicznej.
Czy umowy-zlecenia i o dzieło, niezwiązane z działalnością kulturalną, można udostępniać bez ograniczeń, czy nie narusza to przepisów o ochronie danych osobowych?
Czy w związku z art. 24 ust. 2 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym) należy wprowadzić procedurę postępowania w przypadku uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń oraz wglądu w działalność biblioteki przez radnych miasta?

Obowiązek informowania o wolnym stanowisku pracy w instytucji kultury

Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek informować na swojej stronie BIP o prowadzonej rekrutacji na wolne stanowiska pracy?

Udostępnienie uchwały rady muzeum w ramach dostępu do informacji publicznej

Czy w ramach dostępu do informacji publicznej muzeum ma obowiązek udostępnić uchwałę rady muzeum, czy pytający raczej powinien zwrócić się w tej sprawie bezpośrednio do rady muzeum?

Informacja publiczna a prywatność pracowników instytucji kultury

Czy gminny ośrodek kultury ma obowiązek podać na wniosek mieszkańca gminy wysokość nagród, które zostały przyznane pracownikom w 2017 r., oraz imiona i nazwiska tych osób?
Jak ma się do tego ochrona danych osobowych oraz to, że takie informacje są poufne?