instrukcja kasowa

Czy instytucja kultury musi prowadzić kasę?

Instytucja kultury wprowadziła bilety wstępu do jednego ze swoich obiektów, a przy okazji będą też sprzedawane pamiątki regionalne. Sprzedaż będzie rejestrowana na kasie fiskalnej. Będzie to jedyny obrót gotówkowy, wpłacany do banku.
Czy instytucja musi wprowadzić instrukcję kasową? Jeśli tak, to jakie konieczne zapisy musi zawierać najprostsza instrukcja kasowa?
Na jakiej podstawie ujmować przychód do kasy w raporcie kasowym — czy można to robić na podstawie dobowego raportu fiskalnego, czy musi to być „Kasa przyjmie — KP”?
Czy w takiej sytuacji bankowe potwierdzenie wpłaty gotówki na konto jest podstawą do ujęcia rozchodu w raporcie kasowym, czy musi być wystawione „Kasa wypłaci — KW”?
Jeśli niezbędne są dowody KP i KW, to czy muszą być one drukami ścisłego zarachowania?

Obrót gotówkowy w instytucji kultury

Instytucja kultury, która nie posiada stanowiska kasy, chce przyjmować wpłaty z tytułu usług ksero i drukowania na podstawie rejestru. W rejestrze znajdą się informacje o tym, kto, kiedy i jaką kwotę wpłaca oraz podpis osoby wpłacającej.
Pod koniec dnia księgowy instytucji całą kwotę wpłaca na rachunek bankowy.
Skoro instytucja nie może przetrzymywać pieniędzy publicznych, to czy zaproponowane rozwiązanie jest możliwe, czy bezwzględnie należy zakupić sejf i stworzyć stanowisko kasy?

Potwierdzenie zapłaty za monografię

Instytucja kultury sprzedaje monografię gminy. Instytucja nie posiada jeszcze kasy fiskalnej, ponieważ nie przekroczyła obrotu 20 000 zł na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Pieniądze ze sprzedaży monografii instytucja wydaje na zakup następnych egzemplarzy monografii.
Czy osobom kupującym monografię można wystawiać dokument KP?
Czy sprzedaż monografii można przeprowadzić przez raport kasowy?

Usługi na rzecz czytelników w bibliotece publicznej a VAT i ewidencja księgowa

Biblioteka publiczna nie jest czynnym podatnikiem VAT (nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT). Jedynym i podstawowym źródłem jej przychodu jest dotacja podmiotowa. Biblioteka chciałaby świadczyć na rzecz czytelników (osób fizycznych) usługi ksero. Czy w związku z tym prawidłowe będzie stworzenie konta syntetycznego 100 „Kasa” i regulaminu kasowego? Czy biblioteka może przyjmować opłaty za ksero za pomocą kwitariusza przychodów? Czy po przekroczeniu limitu 20 000 zł biblioteka powinna stosować ewidencję sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej i oznaczać ją jako sprzedaż zwolnioną od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku do towarów i usług (dalej: ustawa o VAT)?

Okołostatutowe dokumenty w instytucji kultury

• Najważniejszym dokumentem ustrojowym każdej instytucji kultury jest jej statut • Poza statutem instytucja kultury powinna posiadać również inne dokumenty wymagane odrębnymi przepisami • Najważniejsze z dokumentów pozastatutowych to regulamin organizacyjny i dokumenty związane z bezpieczeństwem

Kasa fiskalna w ośrodku kultury a instrukcja kasowa

Ośrodek kultury wprowadził od 1 marca 2013 r. kasę fiskalną. Chce w obecnie obowiązującej instrukcji kasowej wprowadzić odpowiednie zmiany, uwzględniające stosowanie kasy fiskalnej w obrocie gotówkowym. Jak sobie poradzić z tym zadaniem?