instruktorzy

Instruktor gry na instrumencie dla orkiestry dętej OSP

Centrum kultury finansuje instruktora nauki gry na instrumencie dla orkiestry dętej OSP, która bierze udział w wydarzeniach kulturalnych. Instruktor wystawia faktury.
Czy taki wydatek w budżecie instytucji kultury jest uzasadniony, a jeśli jest, to czy należy zawrzeć z taką osobą umowę?

Umowa-zlecenie dla instruktora

Instytucja kultury planuje podpisać z instruktorem umowę-zlecenie na prowadzenie zajęć wokalnych dla dzieci i naukę gry na gitarze (raz w tygodniu po 2 godziny).
Jak zawrzeć z instruktorem umowę-zlecenie, aby nie zarzucono jej znamion umowy o pracę?

Czas na przygotowanie się do zajęć dla instruktora

Instytucja chce zatrudnić instruktora muzyki i śpiewu na pełen etat w równoważnym systemie czasu pracy.
Czy przy planowaniu jego harmonogramów czasu pracy należy przewidzieć czas na przygotowanie się do zajęć, np. wybór repertuaru, przygotowanie tekstów piosenek i nut, nowe aranżacje? Jaki powinien być wymiar godzinowy takich czynności? Czy mogą one być zaplanowane np. codziennie w wymiarze 4 godzin (tzw. „biuro”)?

Nagroda dla grupy osób

Instytucja kultury organizuje festiwal, w którym wypłacane są nagrody pieniężne. Zwycięzca otrzymuje nagrodę przelewem na konto indywidualne (jeśli nagroda jest imienna) lub na konto instytucji zgłaszającej (jeśli nagroda jest dla grupy, zespołu).
Jak należy rozliczyć nagrodę pieniężną przyznaną zespołowi (grupie osób) reprezentującemu instytucję kultury jako organizatora?
Czy można wypłacić taką nagrodę na prywatne konto instruktora prowadzącego w instytucji kultury nagrodzony zespół, który jest jednocześnie jej pracownikiem?

Instruktor na półkoloniach a czas pracy

Ośrodek kultury zatrudnia instruktora kulturalno-oświatowego na ½ etatu, 5 razy w tygodniu po 4 dziennie, przy 20-godzinnej tygodniowej normie czasu pracy. Pracownik ukończył kurs dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. Dyrektor ośrodka chce, aby podczas wakacji instruktor był wychowawcą na organizowanych przez ośrodek półkoloniach dla dzieci. Jako wychowawca pracowałby jednak 8 godzin dziennie.
Jak ustalić wynagrodzenie za pracę dla tego pracownika?
Jak potraktować dodatkowe 4 godziny dziennie?
Czy należy sporządzić aneks do umowy o pracę, czy lepiej sporządzić inną umowę, np. umowę-zlecenie?

Ujawnianie danych z umów z instruktorami zatrudnionymi na umowy-zlecenie w instytucji kultury

W instytucji kultury odbywają się zajęcia plastyczne, podczas których instruktor wprowadza uczestników w tajniki sztuki, a także organizuje konkursy i wystawy prac uczestników.
Odbywają się również zajęcia taneczne, podczas których instruktorzy przygotowują układy taneczne i je reżyserują. Po tym przychodzi czas na występy uczestników. Instruktorzy są zatrudnieni na umowy-zlecenie.
Czy do umów-zlecenia dotyczących prowadzenia zajęć i warsztatów można zastosować art. 29a Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?
Czy osoby fizyczne prowadzące zajęcia można zaliczyć do osób realizujących dostawy z zakresu działalności artystycznej lub twórczej?

Użyczanie lokalu domu kultury na cele kulturalne

Dom kultury dysponuje lokalem oddanym mu do prowadzenia działalności przez władze lokalne. Dyrektor domu kultury chce nieodpłatnie podnająć sale do prowadzenia zajęć edukacyjno-kulturalnych. Powodem takiego działania jest wzbogacenie oferty edukacyjno-kulturalnej instytucji, gdyż dom kultury nie ma instruktorów na etacie.

  • Czy dyrektor domu kultury może tak postąpić i na jakich zasadach?
  • Czy taki podnajem wymaga pisemnej zgody władz lokalnych?

Wymiar urlopu pracownika artystycznego

Instytucja zatrudnia na ½ etatu instruktora ds. muzycznych. Zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Państwowych Instytucji Kultury z 29 kwietnia 1997 r. pełny miesięczny wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach artystycznych i instruktorów zespołów zainteresowań wynagradzanych z zastosowaniem stawki godzinowej wynosi 90 godzin.

  • Czy w przypadku braku przepisów szczególnych dotyczących urlopów instruktorów zatrudnionych w amatorskim ruchu artystycznym urlopy te oblicza się w sposób określony w Ustawie z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp)?
  • Czy instytucja prawidłowo nalicza urlop pracownikowi zatrudnionemu na ½ etatu, tj. 45 godzin miesięcznie, licząc następująco: 13 dni = 104 godziny?

Zatrudnienie instruktora na godziny

Czy dyrektor domu kultury może w umowie o pracę instruktora tańca ustalić jego wynagrodzenie za stawkę godzinową i płacić miesięcznie według przepracowanych godzin? Jak w takim przypadku rozliczać urlop i czas pracy?

Zatrudnienie instruktora w ośrodku kultury

Dyrektor gminnego ośrodka kultury ma zamiar zatrudnić instruktora. Czy należy ogłosić nabór na wolne stanowisko pracy? Jaka jest procedura zatrudniania nowego pracownika?

Instruktorzy na etacie w instytucjach kultury

• Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach instruktorów artystycznych i instruktorów zespołów zainteresowań nie są pracownikami samorządowymi, ale są pracownikami instytucji kultury • Stosuje się takie same stawki godzinowe zarówno przy umowie o pracę, jak i przy umowie cywilnoprawnej • Niezależnie od rodzaju umowy podpisanej z instruktorem do jego wynagrodzenia można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu