instytucja łączona

Dla jednej instytucji kultury jedna dotacja podmiotowa

W strukturze miejskiego centrum kultury funkcjonuje biblioteka. Pomimo to organizator przekazuje instytucji dwie dotacje podmiotowe: na działalność kulturalną i działalność biblioteczną, twierdząc, że takie są wymagania RIO. Problem dotyczy kosztów pośrednich — są one rozliczane za pomocą klucza podziałowego i doliczane do kosztów bezpośrednich biblioteki. Stanowi go stosunek kosztów bezpośrednich biblioteki do całości kosztów bezpośrednich całej instytucji kultury. Klucz ten co miesiąc się zmienia, co jest uciążliwe zwłaszcza pod koniec roku, kiedy trzeba precyzyjnie określić wysokość kosztów, by sprawdzić, jaka kwota dotacji pozostała.
Czy rozliczając dotację podmiotową na bibliotekę, można ująć tylko koszty bezpośrednie, czy należy rozliczyć przy pomocy przyjętego klucza podziałowego także koszty pośrednie?
Jeśli należy rozliczać koszty pośrednie, to jaki klucz podziałowy zastosować? Czy w takim przypadku można przyjąć stały procent, np. 30%, ponieważ tak średnio kształtuje się udział kosztów bezpośrednich biblioteki do całości kosztów bezpośrednich instytucji?

Mienie, pracownicy i umowy cywilnoprawne połączonych instytucji kultury

• Każda forma mienia należąca do łączonych instytucji kultury staje się mieniem nowo powstałej instytucji • Stosunki pracy załóg łączonych instytucji są kontynuowane i pracownicy przechodzą do nowo powstałej instytucji z takimi samymi uprawnieniami, jakie posiadali w poprzednich instytucjach • Zasady przejęcia zobowiązań cywilnoprawnych przez nowo powstałą instytucję określa organizator w akcie o połączeniu