inwentaryzacja jednostki

Skład komisji inwentaryzacyjnej w bibliotece

W związku z inwentaryzacją instytucja kultury (biblioteka) musi powołać komisję inwentaryzacyjną. W bibliotece zatrudnione są 4 osoby: dyrektor, główna księgowa, bibliotekarz i sprzątaczka. Jak ustalić skład komisji inwentaryzacyjnej?

Inwentaryzacja składników majątku a zmiana na stanowisku dyrektora instytucji kultury

Pytanie dotyczy przeprowadzenia inwentaryzacji w instytucji kultury (dom kultury). Czy przy zmianie na stanowisku dyrektora jednostki (będącego jednocześnie instruktorem zajęć muzycznych) powinno się przeprowadzić inwentaryzację doraźną czy zdawczo-odbiorczą? Jak w tym przypadku powinna wyglądać prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja? Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Najczęstsze błędy w inwentaryzacji w instytucjach kultury

• Dzięki prawidłowo przeprowadzonej inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów można zapewnić rzetelne i wiarygodne sprawozdania finansowe • Nieprawidłowości w inwentaryzacji mogą skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych • Najwięcej nieprawidłowości w inwentaryzacji wskazuje się w bibliotekach

Odpowiedzialność kierownika jednostki za inwentaryzację majątku

• Inwentaryzacja jest częścią kontroli zarządczej • Tylko kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za inwentaryzację • Za niedopełnienie obowiązków inwentaryzacyjnych grożą kary