jednostki powiązane

Instytucja kultury nie jest jednostką powiązaną

Pytanie dotyczy ujęcia należności i zobowiązań od jednostek powiązanych w bilansie. Urząd gminy zleca instytucji kultury przygotowanie informacji o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach występujących pomiędzy jednostkami objętymi skonsolidowanym bilansem. W tej informacji instytucja ujmuje wszystkie rozliczenia z jednostkami podległymi urzędowi gminy, natomiast bilans zawiera pozycję, w której wyraźnie chodzi o jednostki powiązane.
Czy dla instytucji kultury jednostką powiązaną jest jedynie urząd gminy, czy również wszystkie jednostki mu podległe, np. zakład gospodarki komunalnej, szkoły, ośrodki zdrowia?
Co w sytuacji, gdy sprzedawcą usługi jest urząd gminy, natomiast wystawiającymi fakturę jest zakład gospodarki komunalnej? Zapłata za to zobowiązanie wpływa na konto bankowe gospodarki komunalnej.
Czy takie rozrachunki należy ujmować w bilansie w pozycji „Zobowiązania od jednostek powiązanych” czy też „Zobowiązania wobec pozostałych jednostek”?