kara porządkowa

Zatarcie kary porządkowej

W procesie udzielania kary porządkowej powstają różnorodne dokumenty: od dokumentu informującego pracodawcę o zaistnieniu okoliczności uprawniającej do ukarania pracownika, przez wezwanie pracownika do wysłuchania, protokół wysłuchania lub wyjaśnienia pracownika na piśmie, zawiadomienie o udzieleniu kary, ewentualne odwołanie pracownika, wystąpienie do związków zawodowych o zajęcie stanowiska, aż po pismo pracodawcy informujące o odrzuceniu odwołania pracownika. Wszystkie te dokumenty powinny trafić do części B akt osobowych pracownika.
Jakie dokumenty z tych wyżej wymienionych należy usunąć z akt osobowych pracownika po roku jego nienagannej pracy? Wszystkie, czy tylko te, które potwierdzają,
że kara faktycznie została nałożona?
Czy w sytuacji, gdy pracodawca — po wysłuchaniu pracownika — odstępuje od wymierzenia kary, wezwanie do złożenia wyjaśnień i protokół wysłuchania pracownika również usuwa się z akt?
Co dzieje się z usuwanymi dokumentami? Czy można je w dalszym ciągu przechowywać, np. w teczce dotyczącej dyscypliny pracy? Jeśli tak, to jak długo?
Czy też uznanie kary za niebyłą powoduje, że należy również zatrzeć wszelki ślad po dokumentach potwierdzających jej nałożenie?

Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r.

• Płatnik bez wezwania zwróci nienależnie pobrane wynagrodzenie za terminowy pobór podatku • Wprowadzono 3 rodzaje stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych: podstawowa, obniżona oraz podwyższona • Korekta deklaracji nie wymaga już pisemnego uzasadnienia