kary porządkowe

Czy można ukarać pracownika za ujawnienie swoich zarobków?

• Klauzule poufności wynagrodzenia zawarte w umowie o pracę są tzw. klauzulami zakazanymi i w świetle prawa pracy są nieważne • Klauzul poufności wynagrodzenia nie można też wpisywać do regulaminu pracy • Nie można grozić wyciągnięciem negatywnych konsekwencji wobec pracownika, jeżeli ujawni kolegom swoje własne wynagrodzenie

Nagana a prawo do nagrody dla dyrektora

W maju 2011 r. dyrektor centrum kultury przyjął z rąk swojego przełożonego pismo informujące o nałożeniu na niego kary nagany. Powodem kary było niedostateczne wg przełożonego staranie się w 2010 r. o środki unijne na wzbogacenie oferty kulturalnej centrum kultury w 2011 r. Przełożony dwukrotnie w 2010 r. wskazywał dyrektorowi w rozmowie ustnej na możliwości składania wniosków do pewnej instytucji, czego jednak pod koniec tego roku dyrektor nie uczynił. Złożył za to wnioski o wsparcie finansowe z innych źródeł, ale nie tych, o których powiadomił przełożony. Czując się częściowo winnym po 30-letniej nienagannej pracy zawodowej dyrektor karę przyjął, ale ma wątpliwość, czy nie został przekroczony w tym przypadku art. 109 kp?
W grudniu 2011 r. przełożony odmówił dyrektorowi przyznania rocznej nagrody z zakładowego funduszu nagród, tłumacząc, że byłoby to sprzeczne z przyznaną w maju naganą. Czy miał do tego prawo? W lutym 2012 r. odmówił przyznania dyrektorowi drobnej podwyżki w ramach corocznej waloryzacji płac o stopień inflacji. Po raz kolejny odmowę tłumaczono karą nagany wpiętą do akt osobowych dyrektora.
Czy nie jest to kolejna kara za to samo przewinienie?

Procedura odwoławcza od nałożenia kary porządkowej

• Pracownik instytucji kultury, tak jak każda inna osoba zatrudniona na umowę o pracę, ma siedem dni na wniesienie sprzeciwu wobec nałożonej na niego kary porządkowej • Dyrektor instytucji kultury może nie uwzględnić sprzeciwu albo uwzględnić sprzeciw tylko częściowo • Karę porządkową uznaje się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku jego nienagannej pracy

Termin nałożenia kary porządkowej

• Pracodawca, który chce ukarać niesumiennego pracownika, musi trzymać się ustawowych terminów • Pracownik może zostać ukarany dopiero po uprzednim jego wysłuchaniu • O nałożonej karze porządkowej pracownika trzeba powiadomić na piśmie

Za co można ukarać niesumiennych pracowników

• Pracownikowi mobbującemu swoich kolegów można zarzucić niesumienne i niestaranne wykonywanie pracy oraz naruszanie zasad współżycia społecznego • Kara porządkowa może być nałożona tylko za polecenie związane z wykonywaniem obowiązków pracowniczych • Wybierając formę kary, pracodawca musi wziąć pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy

Jak dyscyplinować pracowników instytucji kultury

• Instytucja kultury ma instrumenty, by tak jak każdy pracodawca dyscyplinować pracowników, którzy zasłużą na karę • Najsurowszym środkiem dla naruszających dyscyplinę pracy jest rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika • Karę porządkową można nałożyć na każdego pracownika, także chronionego przez przepisy przed wypowiedzeniem