kasy rejestrujące (fiskalne)

Gotówka w kasie pomocniczej

Muzeum zakupiło dwie kasy fiskalne — kasy pomocnicze. Jedną z nich zamontowano w oddziale archeologicznym oddalonym od siedziby muzeum o 50 km. W związku z tym pracownik oddziału nie ma możliwości dokonywać codziennie wpłat z kasy fiskalnej do kasy głównej muzeum.
Czy takie wpłaty pracownik może dokonywać np. raz w miesiącu na podstawie zestawienia raportów dobowych?

Zakup biletów dla półkolonii w kinie należącym do instytucji kultury

Dom kultury organizuje półkolonie dla dzieci z gminy; prowadzi też kino. Wszystkie wydatki dotyczące półkolonii będą refundowane przez ośrodek pomocy społecznej. Dzieci w ramach półkolonii uczestniczyły w seansie kinowym. Sprzedaż biletów ujęto na kasie fiskalnej. Ze względu na ten sam NIP wygląda to tak, jakby dom kultury zakupił bilety od prowadzonego przez siebie kina.
Jak prawidłowo udokumentować sprzedaż biletów dla półkolonii i zaksięgować ten zakup?
Czy na paragonie fiskalnym musi być NIP domu kultury? Co zrobić, gdy na jednym paragonie jest NIP, a na drugim nie. Czy można uznać takie paragony?

Wpłaty zaewidencjonowane na kasie fiskalnej na przełomie miesiąca a ewidencja księgowa

Jak zaewidencjonować w systemie księgowym dokonane od osób fizycznych te wpłaty, które wpłynęły na konto ostatniego dnia miesiąca, natomiast na kasie fiskalnej zarejestrowano je pierwszego dnia następnego miesiąca?

Postępowanie dotyczące przelewów i tworzenia dowodów wewnętrznych

Instytucja kultury prowadzi odpłatne zajęcia. Ze względu na wielkość obrotów posiada kasę fiskalną. Zajęcia opłacane są albo gotówką w kasie — wtedy wydawany jest paragon, albo przelewem — wówczas instytucja kultury nie ujmuje należności na kasie fiskalnej, tylko wystawia dowód wewnętrzny dotyczący danej kwoty, a w nim informacje o tym, ile i jakie zajęcia opłacono oraz jakie są dane wpłacającego.
Czy instytucja prawidłowo ewidencjonuje wpłaty przelewowe, czy powinno się wszystko ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej?
Czy postępowanie dotyczące przelewów i tworzenia dowodów wewnętrznych powinno być zapisane w polityce rachunkowości?

Zaewidencjonowanie najmu sali na kasie rejestrującej

Instytucja wynajmuje osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej salę na wystawę obrazów. Najem zakończy się 31 marca 2022 r. Wynajmujący na własne życzenie otrzyma fakturę za najem z płatnością w formie przelewu. Taka faktura zostanie wystawiona w ostatnim dniu najmu.
Czy należy ją wcześniej zaewidencjonować na kasie fiskalnej (instytucja nie otrzyma zapłaty 31 marca, lecz później), czy też sprzedaż podlega zwolnieniu z obowiązku rejestracji na kasie?

Kasy fiskalne online — kiedy wymiana?

Instytucja kultury ewidencjonuje na kasie fiskalnej sprzedaż biletów na koncerty oraz odpłatności za zajęcia kulturalne.
Od kiedy instytucja kultury musi wprowadzić kasy online?
Czy sprzedaż biletów powinna odbywać się za pomocą takiej kasy?

Czy instytucja kultury musi prowadzić kasę?

Instytucja kultury wprowadziła bilety wstępu do jednego ze swoich obiektów, a przy okazji będą też sprzedawane pamiątki regionalne. Sprzedaż będzie rejestrowana na kasie fiskalnej. Będzie to jedyny obrót gotówkowy, wpłacany do banku.
Czy instytucja musi wprowadzić instrukcję kasową? Jeśli tak, to jakie konieczne zapisy musi zawierać najprostsza instrukcja kasowa?
Na jakiej podstawie ujmować przychód do kasy w raporcie kasowym — czy można to robić na podstawie dobowego raportu fiskalnego, czy musi to być „Kasa przyjmie — KP”?
Czy w takiej sytuacji bankowe potwierdzenie wpłaty gotówki na konto jest podstawą do ujęcia rozchodu w raporcie kasowym, czy musi być wystawione „Kasa wypłaci — KW”?
Jeśli niezbędne są dowody KP i KW, to czy muszą być one drukami ścisłego zarachowania?

Wpłata za zajęcia na rachunek bankowy a kasa fiskalna

Samorządowa instytucja kultury-ośrodkiem kultury ewidencjonuje sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. W ramach działalności prowadzi zajęcia m.in gry na gitarze, nauki tańca, zajęcia plastyczne itp. Część uczestników dokonuje wpłat osobiście w kasie i zostaje to zarejestrowane na kasie fiskalnej, pozostali wpłacają przelewem na rachunek bankowy instytucji.
Czy wpłaty za zajęcia dokonywane przelewem na rachunek instytucji wprowadzać do kasy fiskalnej i przechowywać paragony?

Działalność sportowa domu kultury a kasy online

Dom kultury jest czynnym podatnikiem VAT, statut umożliwia mu prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej. W ofercie instytucji są m.in. odpłatne zajęcia z aerobiku, gimnastyki (PKWiU 93.13.10.0) i jogi (PKWiU 85.51.10.0).
Czy w związku z tym instytucja ma obowiązek wymiany obecnych kas fiskalnych na tzw. kasy online od 1 lipca 2021 r.?

Zakup kalendarzy do sprzedaży i promocji

Dyrektor instytucji kultury chciał stworzyć kalendarz ze zdjęciami działań kulturalnych odbywających się w domu kultury. Kalendarz miała wykonać firma zewnętrzna, zdjęcia — pracownik instytucji kultury. Ponadto dyrektor nie wszystkie kalendarze ma zamiar sprzedawać, ale około 20 egzemplarzy rozdać osobom tworzącym kalendarz, przekazać organizatorowi i innym osobom w celach promocyjnych.
W ostateczności do księgowości domu kultury wpłynęła faktura za wykonanie usługi druku 100 egzemplarzy kalendarzy (plus opracowanie projektu i zdjęć) w cenie 40 zł za sztukę. Łączna kwota do zapłaty wyniosła 4000 zł.
Główny księgowy ma wątpliwości co do celowości, legalności i gospodarności takiego wydatku. Z wyjaśnień dyrektora wynika, że kalendarz został zakupiony w celach promocyjnych, nie będzie sprzedawany, tylko rozdawany w ramach promocji działalności domu kultury. Zdjęcia do kalendarza — abstrakcyjne ujęcia miasta — wykonała osoba niezatrudniona w domu kultury, zdjęcia głównemu księgowemu się nie podobają, ale dyrektor twierdzi, że to rodzaj sztuki dla koneserów.
Czy taki kalendarz będzie towarem, czy wyrobem gotowym?
Czy zdjęcia budynków znajdujących się na terenie gminy w ujęciu abstrakcyjnym, artystycznym, można uznać za promocję czy upowszechnianie kultury?
Czy instytucja może — bez jakiegokolwiek udokumentowania — sprzedawać kalendarze po 40 zł za egzemplarz, skoro są one przeznaczone na cele promocyjne?
Czy sprzedaż kalendarzy należy rejestrować na kasie fiskalnej?

Sprzedaż wyrobów własnych a zwolnienie podmiotowe w VAT

Gminna instytucja kultury nie jest wpisana do rejestru VAT — jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Dyrektor instytucji postanowił, aby w czasie epidemii COVID-19 wykonać i sprzedawać własne wyroby, takie jak decoupage, obrazy malowane na płótnie, zawieszki, anioły, pluszaki itp. Instytucja osiągnie z tej sprzedaży maksymalnie 30 000 zł. Z jej statutu wynika, że instytucja może prowadzić działalność gospodarczą, której dochody przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności bieżącej.
Czy jako podatnik zwolniony z VAT instytucja musi zarejestrować się w urzędzie skarbowym?
Czy instytucja powinna mieć kasę fiskalną? Czy może sprzedawać wyroby na podstawie faktury sprzedaży zwolnionej?

Limit zwolnienia z kasy fiskalnej a sprzedaż obca

Samorządowa instytucja kultury sprzedaje pamiątki należące do innego podmiotu. Instytucji kultury nie została powierzona kasa fiskalna, a wynagrodzenie instytucji stanowi marża, która jest rozliczana na podstawie faktury. Obecnie instytucja kultury korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej z uwagi na nieprzekroczenie limitu 20 000 zł, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej: rozporządzenie).
Czy taką sprzedaż należy traktować jako sprzedaż własną instytucji, a obroty z niej wliczyć do limitu 20 000 zł, który pozwala na zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?