kasy rejestrujące (fiskalne)

Zajęcia taneczne i wynajem sali ośrodka kultury a obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Ośrodek kultury nie prowadzi działalności gospodarczej. Wpłaty za zajęcia taneczne i wynajem sali są płatne gotówką imiennie na kwitariusz. W ciągu kilku miesięcy ośrodek kultury na pewno przekroczy obrót 20 000 zł.
Czy ośrodek kultury, który prowadzi jedynie działalność statutową, musi ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej również przychody z tej działalności?
Czy fakt, że ośrodek kultury dokumentuje wpłaty z prowadzonej działalności
statutowej za pomocą imiennych dowodów wpłaty, wyklucza konieczność ewidencjonowania tych wpłat na kasie fiskalnej?
Czy ośrodek kultury musi zakupić i zarejestrować kasę fiskalną?

Opłaty pobierane przez bibliotekę — ewidencja na kasie fiskalnej

Dyrektor KIS rozpatrywał sprawę biblioteki pobierającej opłaty za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych oraz opłaty za wydanie duplikatu karty bibliotecznej (interpretacja indywidualna z 13 listopada 2023 r., 0114-KDIP1-3.4012.511.2023.1.AMA).

Wpłaty na zajęcia kulturalne — zwolnienie z ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej

Instytucja kultury przyjmuje wpłaty za uczestnictwo w kołach i zespołach. Są to usługi stanowiące działalność statutową instytucji i zarazem usługi kulturalne zwolnione z VAT. Większość wpłat za te zajęcia jest przekazywana na rachunek bankowy instytucji kultury wraz z opisem, jakich zajęć dotyczy oraz zawiera dane poszczególnego uczestnika. Część opłat jest regulowana gotówką lub kartą w instytucji kultury i podlega ewidencjonowaniu na kasie fiskalnej.
Czy wpłaty otrzymywane za zajęcia na rachunek bankowy instytucji kultury powinny zostać zaewidencjonowane na kasie rejestrującej (fiskalnej)?

Działalność biblioteki a limit zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej

Biblioteka miejska pobiera od czytelników kary za przetrzymanie zbiorów bibliotecznych, opłaty za zniszczone bądź zagubione zbiory biblioteczne oraz opłaty za wydanie duplikatu karty bibliotecznej. Biblioteka jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Ponadto biblioteka prowadzi także sprzedaż usług reprograficznych oraz sprzedaż wydawnictw własnych.
Czy opłaty te należy włączyć do limitu obrotów w wysokości 20 000 zł, który warunkuje ewidencjonowanie sprzedaży w kasie rejestrującej?

Sprzedaż kawy z automatu a kasa fiskalna

Instytucja kultury nie jest czynnym podatnikiem VAT, lecz posiada kasę rejestrującą (fiskalną). Czerpie korzyści z automatu do kawy i przekąsek, którego jest właścicielem. Automat jest rozliczany na koniec każdego miesiąca poprzez pobranie gotówki, którą następnie wpłaca się do kasy instytucji na podstawie sporządzonego raportu.
Czy sprzedaż za pośrednictwem automatu podlega ewidencji z wykorzystaniem kasy rejestrującej?

Ewidencja darowizn na kasie fiskalnej

Instytucja kultury korzysta zarówno ze zwolnienia podmiotowego, jak i ze zwolnienia przedmiotowego w VAT. W ramach działalności statutowej prowadzi m.in. zajęcia plastyczne, naukę gry na gitarze. Ponadto wynajmuje pomieszczenia. Każdy z uczestników zajęć dokonuje płatności za nie przelewem bankowym lub bezgotówkowo poprzez terminal płatniczy. Część warsztatów jest bezpłatna. Z tego powodu niektórzy uczestnicy zajęć wpłacają dobrowolnie darowizny przez terminal płatniczy z przeznaczeniem na cele statutowe instytucji.
Przychody instytucji kultury to w szczególności wpłaty od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarcze z tytułu:

  • wynajmu pomieszczeń — 1000 zł,
  • darowizn — 14 196 zł.

Natomiast od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą instytucja osiąga przychody z:

  • wynajmu pomieszczeń — 9800 zł,
  • innych usług (warsztaty, kursy rysunku) — 4385 zł.

Czy wpłaty od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przekazane przelewem bankowym w formie darowizny instytucja kultury powinna wliczać do obrotu zwolnienia z kas rejestrujących (fiskalnych), tj. do limitu 20 000 zł?
Czy przedstawiona struktura przychodów pozwala na zastosowanie zwolnienia z kas rejestrujących?

Oczywista pomyłka na kasie fiskalnej

W ostatnim czasie dokonano zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet na imprezę.
Jak taki zwrot ująć w miesięcznym raporcie z kas fiskalnych (RO), skoro na kasie fiskalnej nie ma zwrotów?
Jak postąpić, gdy kasjer omyłkowo nabije na kasie fiskalnej dwa, a nie jeden bilet?

Ewidencja na kasie fiskalnej oraz wystawienie faktury VAT

Samorządowa instytucja kultury będąca czynnym podatnikiem VAT prowadzi dodatkową działalność gastronomiczną (nie jest to catering, posiłki serwowane są stacjonarnie). Każdorazowo przed wykonaniem usługi zawierane są umowy z klientem. Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą VAT — zarówno dla osoby fizycznej (konsument), jak i firmy. Płatność za usługę realizowana jest gotówką lub przelewem.
Czy w związku z wykonaniem usługi gastronomicznej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsument) niezależnie od formy płatności instytucja ma obowiązek zaewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej?

Pobieranie opłat za sprzedaż towarów i usług na imprezie plenerowej

W sezonie letnim instytucja kultury jest współorganizatorem wielu imprez plenerowych, np. dni miasta. W trakcie takiego wydarzenia firmy zewnętrzne prowadzą sprzedaż, np. waty cukrowej, balonów, czy też wstępu do mini wesołego miasteczka dla dzieci itp. Instytucja jest czynnym podatnikiem VAT, a teren, na którym odbywa się wydarzenie, został jej oddany do dyspozycji na podstawie umowy użyczenia, czyli nieodpłatnie.
Jakim tytułem należy pobrać opłaty od firm zewnętrznych, sprzedających swoje towary i usługi na terenie wydarzenia?
Jak ewidencjować wpłaty gotówki od osób fizycznych, jeśli instytucja dysponuje wyłącznie kasą fiskalną w jej budynku, a opłaty pobierane są w terenie, kilka kilometrów od budynku?

Gotówka w kasie pomocniczej

Muzeum zakupiło dwie kasy fiskalne — kasy pomocnicze. Jedną z nich zamontowano w oddziale archeologicznym oddalonym od siedziby muzeum o 50 km. W związku z tym pracownik oddziału nie ma możliwości dokonywać codziennie wpłat z kasy fiskalnej do kasy głównej muzeum.
Czy takie wpłaty pracownik może dokonywać np. raz w miesiącu na podstawie zestawienia raportów dobowych?

Zakup biletów dla półkolonii w kinie należącym do instytucji kultury

Dom kultury organizuje półkolonie dla dzieci z gminy; prowadzi też kino. Wszystkie wydatki dotyczące półkolonii będą refundowane przez ośrodek pomocy społecznej. Dzieci w ramach półkolonii uczestniczyły w seansie kinowym. Sprzedaż biletów ujęto na kasie fiskalnej. Ze względu na ten sam NIP wygląda to tak, jakby dom kultury zakupił bilety od prowadzonego przez siebie kina.
Jak prawidłowo udokumentować sprzedaż biletów dla półkolonii i zaksięgować ten zakup?
Czy na paragonie fiskalnym musi być NIP domu kultury? Co zrobić, gdy na jednym paragonie jest NIP, a na drugim nie. Czy można uznać takie paragony?

Wpłaty zaewidencjonowane na kasie fiskalnej na przełomie miesiąca a ewidencja księgowa

Jak zaewidencjonować w systemie księgowym dokonane od osób fizycznych te wpłaty, które wpłynęły na konto ostatniego dnia miesiąca, natomiast na kasie fiskalnej zarejestrowano je pierwszego dnia następnego miesiąca?