konkurs na dyrektora

Konkurs na dyrektora instytucji kultury

Pytanie Pytania dotyczą konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury. Czy muzeum ma obowiązek zamieścić na swojej stronie internetowej informację o konkursie na stanowisko dyrektora? Czy też wystarczy informacja w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) umieszczonej przez organizatora tej instytucji? Organizator instytucji, w której przeprowadzenie konkursu na dyrektora jest obowiązkowe zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z 30 lipca 2015 r. w sprawie wykazu samorządowych […]

Program działania instytucji kultury a forma powołania dyrektora

Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu ma zastosowanie art. 15 pkt 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), dotyczący zawarcia umowy, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania?
Czy przepis ten dotyczy jedynie powołania dyrektora instytucji kultury bez konkursu?

Konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury z inicjatywy organizatora

Organizator samorządowej instytucji kultury niezobowiązanej do wyłonienia dyrektora w drodze konkursu zgodnego z art. 16 ust. 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) ogłosił konkurs z własnej inicjatywy. W ogłoszeniu zamieścił informację, że jest to konkurs na wolne stanowisko urzędnicze, a jak wiadomo, dyrektor samorządowej instytucji kultury nie jest urzędnikiem.
Czy w takiej sytuacji można zaskarżyć procedurę konkursową z powodu zaistnienia wady prawnej?

Działalność gospodarcza jako staż pracy w konkursie na dyrektora instytucji kultury

W ogłoszonym konkursie na dyrektora instytucji kultury, w punktach dotyczących wymagań, organizator uznał, że kandydatem może być osoba, która posiada co najmniej 5-letni staż pracy, a także posiada doświadczenie na stanowisku kierowniczym — w obydwu przypadkach uwzględnia się prowadzenie działalności gospodarczej, umowy cywilnoprawne, a także kontrakty menadżerskie.
Czy organizator w punktach dotyczących wymagań stawianych kandydatom prawidłowo uwzględnia działalność gospodarczą jako staż pracy?

Ponowne powołanie na stanowisko dyrektora instytucji kultury na rok przed uzyskaniem wieku emerytalnego

W połowie 2020 r. dyrektorowi kończy się okres powołania. Do emerytury dyrektorowi zabraknie 1 rok i 2 miesiące.
Czy wójt może powołać na stanowisko dyrektora instytucji kultury tę samą osobę na okres do osiągnięcia wieku emerytalnego, czy musi odbyć się konkurs?

Powołanie dyrektora instytucji kultury

Jak po zmianie przepisów prawidłowo powołać dyrektora gminnej biblioteki publicznej?

Przedłużenie kadencji dyrektora samorządowej instytucji kultury

Statut samorządowej instytucji kultury (GOK) stanowi, że powołanie dyrektora tej instytucji następuje na okres 4 lat po przeprowadzeniu konkursu przez wójta gminy. Czteroletnia kadencja dyrektora wyłonionego w drodze konkursu kończy się w czerwcu 2019 r.
Czy dyrektorowi można w tym przypadku przedłużyć kadencję i na jakich zasadach?
Czy przeprowadzenie jest obowiązkowe? Czy dotychczasowy dyrektor musi wziąć w nim udział?

Czy organizator może zmusić pracownika instytucji kultury do pełnienia funkcji dyrektora?

Organizator przeprowadził konkurs na dyrektora instytucji kultury, ale nie powołał nowego. Powołał na to stanowisko głównego księgowego jako p.o. dyrektora.

  • Czy niepowołanie na dyrektora kandydata wyłonionego w konkursie jest zgodne z przepisami?
  • Czy to prawda, że gdyby organizator wskazał na to stanowisko pracownika instytucji kultury, to pracownik ten nie mógłby odmówić jego przyjęcia?

Zatrudnienie dyrektora na czas określony bez konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi

Czy dyrektora ośrodka kultury, powołanego na czas nieokreślony, którego nie obowiązują przepisy przejściowe wynikające z Ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej) można ponownie powołać na to stanowisko bez przeprowadzania konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi na okres 7 lat, jeżeli jest taka wola jego i organizatora?

Powołanie na stanowisko dyrektora bez konkursu

W jakim trybie można powołać dyrektora ośrodka kultury z pominięciem konkursu? Kandydat na stanowisko dyrektora to pracownik z 20-letnim stażem w tym ośrodku kultury, w którym jest wakat na to stanowisko. Kandydat legitymuje się wykształceniem wyższym kierunkowym (pedagogika kulturalno-oświatowa i socjalna) oraz jest po studium bibliotekarskim. Instytucja kultury zatrudnia 12 pracowników łącznie na 8 i 5/8 etatu, a gmina liczy 6000 mieszkańców.

Zatrudnienie dyrektora ośrodka kultury na czas określony

Pytanie dotyczy zatrudnienia dyrektora w ośrodku kultury. Od 3 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. oraz od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. obecny dyrektor był zatrudniony na umowę na czas określony jako pełniący obowiązki dyrektora.
Od 1 stycznia 2012 r. osoba ta jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku dyrektora. Do kiedy trwa zatrudnienie dyrektora? Czy wójt od stycznia 2014 r. może zawrzeć z dyrektorem umowę na czas określony na 7 lat bez przeprowadzenia konkursu?

Dyrektor z konkursu po 1 stycznia 2012 r.

We wrześniu 2011 r. upłynął okres pełnienia przeze mnie funkcji dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, którą pełniłam 2 lata po wygranym konkursie. Ogłoszono kolejny konkurs, do którego przystąpiłam. Wygrałam go i otrzymałam pismo, w którym jest napisane, że jestem dyrektorem tylko od 1 listopada 2011 r. do końca stycznia 2012 r. Pismo uzasadniono nowymi zasadami zatrudniania dyrektorów i koniecznością ponownego ogłoszenia konkursu. Bardzo proszę o odpowiedź, czy ten konkurs powinien być ogłoszony, skoro wygrałam już dwa razy.