kontrasygnata

Kontrasygnata w małej instytucji kultury

  • Jak w małej instytucji kultury rozwiązać problem kontrasygnaty głównego księgowego przed dokonaniem zobowiązania?
  • Czy należy wprowadzić kartę wydatku i stosować ją do każdego wydatku?

Nagroda jubileuszowa dla głównego księgowego muzeum

Radca prawny muzeum uważa, że nagroda jubileuszowa dla głównego księgowego powinna być wypłacana na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (dalej: rozporządzenie). Po ostatniej nowelizacji Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) ze statutu muzeum została wykreślona odpowiedzialność głównego księgowego za zaciąganie zobowiązań instytucji. Spoczywa ona teraz jedynie na dyrektorze.
Chociaż art. 128 § 2 pkt 2 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp) i art. 2 pkt 4 w zw. z art. 1 pkt 2 i 3 Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa) kwalifikuje głównych księgowych pod rygor ustawy kominowej, niektóre instytucje kultury włączyły nagrody jubileuszowe tych pracowników do regulaminu wynagradzania.
Zatem na podstawie których przepisów należy wypłacać nagrody jubileuszowe dla głównych księgowych, mając na uwadze wykreślenie ich z odpowiedzialności za zaciąganie zobowiązań instytucji kultury?