kontrola instytucji kultury

Kontrola w instytucji kultury, której księgowość prowadzi CUW

Pytania dotyczą kontroli w instytucji kultury, której księgowość prowadzona jest w Centrum Usług Wspólnych (CUW) w urzędzie miasta, czyli u organizatora.
Co podlega kontroli przez organizatora?
Czy skarbnik gminy może osobiście kontrolować instytucję kultury, tj. czy może żądać od pracownika CUW przedstawienia dokumentów księgowych, umów, wyciągów z konta bankowego instytucji kultury?

Kontrola płac i zatrudnienia w GOK

Czy pracownik urzędu gminy, działający na podstawie upoważnienia wójta, może przeprowadzić kontrolę płac i zatrudnienia w gminnym ośrodku kultury, powołując się na art. 33 ust. 5 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym)?

Kontrola pod nieobecność dyrektora, urlop dyrektora z polecenia wójta

Czy organizator instytucji kultury może przeprowadzić kontrolę w instytucji pod nieobecność jej dyrektora, który przebywa na urlopie wypoczynkowym?
Czy wójt może wysłać dyrektora na zaległy urlop z lat ubiegłych?

Ochrona danych osobowych a kontrola z gminy

Gminna instytucja otrzymała niedawno informację z urzędu gminy o kontroli jej wydatków. Kontrolę ma przeprowadzić skarbnik, który zażądał również akt osobowych pracowników w celu sprawdzenia postanowień umów o pracę oraz listy wynagrodzeń.
Czy w takiej sytuacji instytucja może udostępnić skarbnikowi akta osobowe pracowników?

Kontrola samorządowej instytucji kultury przez komisję rewizyjną organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

• Zakres kontroli nie jest nieograniczony • Przebieg, merytoryczny zakres oraz kryteria kontroli są określone w ustawach samorządowych i zwykle także w statucie właściwej jednostki samorządu terytorialnego • Odwołanie się do rady gminy (powiatu) to ostatnia szansa dla niezadowolonego z protokołu pokontrolnego dyrektora instytucji kultury