kontrola instytucji kultury

Dokumenty udostępniane komisji rewizyjnej

Samorządowa instytucja kultury finansowana jest głównie z dotacji podmiotowej oraz niewielkich wpływów z dochodów własnych.
Jakie dokumenty księgowe podczas kontroli komisji rewizyjnej z urzędu gminy instytucja może przekazać, a jakich dokumentów i danych nie wolno jej udostępniać?

Kontrola instytucji kultury przez radnego

Instytucja kultury nie zgadza się udostępnić radnemu wglądu w swoje dokumenty — faktury, rachunki. Argumentuje to między innymi tym, że radny nie jest członkiem komisji rewizyjnej, a komisja ta nie ma sporządzonego i zatwierdzonego planu kontroli. Natomiast radny uważa, że może przeprowadzić kontrolę instytucji z uwagi na treść art. 24 ust. 2 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym), z którego wynika, że w czasie wykonywania mandatu radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do:
uzyskiwania informacji i materiałów dotyczących instytucji kultury, takich jak faktury, zawarte z nią umowy-zlecenia, umowy o dzieło itp.,
wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały,
wglądu w działalność — w statut, regulaminy itp.
Ponadto radny na łamach lokalnej prasy i w mediach społecznościowych informuje, że instytucja kultury nie chce mu udostępnić dokumentów finansowych i że prawdopodobnie ma coś do ukrycia.
Jak można się obronić przed natarczywością i agresją radnego?

Kontrola w instytucji kultury, której księgowość prowadzi CUW

Pytania dotyczą kontroli w instytucji kultury, której księgowość prowadzona jest w Centrum Usług Wspólnych (CUW) w urzędzie miasta, czyli u organizatora.
Co podlega kontroli przez organizatora?
Czy skarbnik gminy może osobiście kontrolować instytucję kultury, tj. czy może żądać od pracownika CUW przedstawienia dokumentów księgowych, umów, wyciągów z konta bankowego instytucji kultury?

Kontrola płac i zatrudnienia w GOK

Czy pracownik urzędu gminy, działający na podstawie upoważnienia wójta, może przeprowadzić kontrolę płac i zatrudnienia w gminnym ośrodku kultury, powołując się na art. 33 ust. 5 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dalej: ustawa o samorządzie gminnym)?

Kontrola pod nieobecność dyrektora, urlop dyrektora z polecenia wójta

Czy organizator instytucji kultury może przeprowadzić kontrolę w instytucji pod nieobecność jej dyrektora, który przebywa na urlopie wypoczynkowym?
Czy wójt może wysłać dyrektora na zaległy urlop z lat ubiegłych?

Ochrona danych osobowych a kontrola z gminy

Gminna instytucja otrzymała niedawno informację z urzędu gminy o kontroli jej wydatków. Kontrolę ma przeprowadzić skarbnik, który zażądał również akt osobowych pracowników w celu sprawdzenia postanowień umów o pracę oraz listy wynagrodzeń.
Czy w takiej sytuacji instytucja może udostępnić skarbnikowi akta osobowe pracowników?

Kontrola samorządowej instytucji kultury przez komisję rewizyjną organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego

• Zakres kontroli nie jest nieograniczony • Przebieg, merytoryczny zakres oraz kryteria kontroli są określone w ustawach samorządowych i zwykle także w statucie właściwej jednostki samorządu terytorialnego • Odwołanie się do rady gminy (powiatu) to ostatnia szansa dla niezadowolonego z protokołu pokontrolnego dyrektora instytucji kultury