kontrola zarządcza

Regulamin naboru pracowników w instytucji kultury

Jaka jest podstawa prawna dla wprowadzenia regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska pracy w bibliotece publicznej?

Dokumentacja kontroli zarządczej

W trakcie audytów w zakresie kontroli zarządczej prowadzonych przez organizatora w instytucjach kultury pracę tę wykonują często audytorzy kierujący się zakresem, wymogami i standardami obowiązującymi w administracji samorządowej. Skutkuje to formułowaniem zaleceń często znacznie przekraczających obowiązek nałożony w tym zakresie na instytucje kultury. Tak wynika przynajmniej z pojawiających się, choć też nie zawsze precyzyjnych, informacji (np. sprawa okresowej oceny pracowników, regulaminu naboru pracowników, regulaminu BIP, regulaminu strony internetowej itp.).
Jakie zatem zagadnienia i dotyczącą ich niezbędną dokumentację powinien obejmować system kontroli zarządczej w małej (zatrudniającej mniej niż 20 osób) instytucji kultury?

Główny księgowy muzeum nie nalicza i nie wypłaca wynagrodzeń samodzielnie

Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym w muzeum odebrano głównej księgowej zadania z zakresu naliczania i wypłaty wynagrodzeń i pochodnych. Zdaniem kontrolerów, Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych) zakazuje wykonywania takich zadań przez głównego księgowego.
Jakie obowiązki można więc powierzyć głównemu księgowemu w muzeum?

Polityka szkoleniowa jako element kontroli zarządczej w instytucji kultury

• Wprowadzenie polityki szkoleniowej wynika ze stale rosnących oczekiwań wobec instytucji kultury i nie należy się jej obawiać • Polityka szkoleniowa powinna obejmować zarówno plan szkoleń, jak i ich ocenę • Bieżąca weryfikacja ocen szkoleń pozwoli lepiej i efektywniej zaplanować przyszłe szkolenia

Zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej obowiązkowe w każdej instytucji kultury

Samorządowe muzeum zatrudnia 7 pracowników. Czy muzeum musi mieć opracowaną kontrolę zarządczą w formie zarządzenia?

Inwentaryzacja jako część przygotowań do zamknięcia roku w instytucji kultury

• Inwentaryzacja pozwala na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego instytucji kultury • Należy pamiętać o dochowaniu terminów inwentaryzacji wynikających z przepisów • Inwentaryzacja jest także elementem kontroli zarządczej

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w instytucji kultury

• Za kontrolę zarządczą odpowiedzialny jest dyrektor instytucji kultury • Dyrektor instytucji kultury może wydać zarządzenie o składaniu oświadczeń przez pracowników • Prawidłowo sporządzone oświadczenie jest zapewnieniem, że kontrola zarządcza jest adekwatna, skuteczna i efektywna

Samoocena pracowników jako źródło informacji o funkcjonowaniu kontroli zarządczej w instytucji kultury

• Samoocena kontroli zarządczej może być prowadzona różnymi metodami • Ankiety do samooceny kontroli zarządczej nie mają jednego obowiązującego wzoru, ale można kierować się wytycznymi Ministra Finansów • Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej nie jest obowiązkowe dla instytucji kultury, ale organizator może ją zobowiązać do składania takiego dokumentu

Kontrola z urzędu miasta w instytucji kultury

Instytucja kultury jest ujęta w planie kontroli urzędu miasta jako jednostka podlegająca kontroli audytu we wrześniu tego roku. Pytanie dotyczy zasad i podstawy prawnej przeprowadzenia audytu zewnętrznego w instytucji kultury. Czy audytor ma obowiązek wskazać, za jaki okres czasu będzie przeprowadzana kontrola (w planie ujęty jest przedmiot kontroli, ale nie ma określonego okresu, którego ona dotyczy). Czy to znaczy, że audytor ma prawo prosić o dokumenty z 2012 r.? Jakie dokumenty instytucja ma obowiązek przedstawić i na jakich zasadach (czy tylko do wglądu, czy na życzenie kontrolującego trzeba wszystko kopiować). Co z wglądem w listy płac pracowników instytucji?

Kontrola zarządcza w bibliotece

Dostałam z urzędu pismo o tym, że jako dyrektor mam złożyć sprawozdanie opisowe z oceny stanu kontroli zarządczej w bibliotece oraz kserokopię oświadczenia o stanie kontroli zarządczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów. Zarządzenie mam, ale nie bardzo wiem, jak ma wyglądać to sprawozdanie opisowe i co ma zawierać?