kopiowanie materiałów

Nowe zasady pozyskiwania dokumentów zawierających dane osobowe pracowników oraz przetwarzania tych danych

  • Obecnie dyrektor instytucji kultury, jako pracodawca, musi wiedzieć, które dokumenty należy kopiować, a które tylko obejrzeć
  • Dokumenty, które można przechowywać, pracodawca składa w aktach osobowych pracownika jako odpisy lub kopie poświadczone za zgodność z przedłożonym dokumentem
  • Niektóre dane pracownika, np. o jego chorobach czy niepełnosprawności, są pod szczególną ochroną, a osoby dopuszczone do ich przetwarzania mają obowiązek zachowania ich w tajemnicy

Kopiowanie materiałów dotychczas niepublikowanych w bibliotece

Sprawa dotyczy materiałów rękopiśmiennych (rękopisów, maszynopisów, najczęściej wspomnień czy innego rodzaju tekstów autorskich), które nie były dotąd publikowane. Dzieła te nabywa biblioteka.
Czy zatem przejmując maszynopis wspomnień autora zmarłego przed 20 laty, powinniśmy zgodnie z prawem autorskim nie wykonywać na zamówienie czytelników kopii tego dzieła jeszcze przez kolejne 50 lat? Właśnie z prośbą o sporządzenie kopii takiego tekstu zwrócił się do nas czytelnik, twierdząc, że należy do rodziny (nie najbliższej). Odesłany przez nas do domniemanych właścicieli tychże praw (autor miał żonę i kilkoro dzieci) wrócił z zapytaniem, jak powinno wyglądać takie zezwolenie na skopiowanie tekstu, aby było dla nas prawnie skuteczne. Co powinniśmy zrobić?

Czy kserowanie książek w bibliotece jest zgodne z prawem?

• Wkroczeniem w ochronę praw twórcy jest instytucja tzw. dozwolonego użytku publicznego i prywatnego • Biblioteki mogą kserować książki tylko w celu uzupełniania, zachowania lub ochrony własnych zbiorów • Czytelnik biblioteki może skserować nawet całą książkę w ramach dozwolonego użytku prywatnego