korekta deklaracji podatkowych

Prewspółczynnik liczony metodą obrotową

Zdaniem głównego księgowego, instytucje kultury w 2017 r. obowiązują nowe sposoby obliczania prewspółczynnika. Ma w związku z tym następujące pytania:
Czy wyliczenie według wzoru: wartość sprzedaży opodatkowanej dzielone przez wartość sprzedaży opodatkowanej powiększona o wartość sprzedaży nieopodatkowanej to prawidłowy sposób obliczenia prewspółczynnika na rok 2017?
Czy w przypadku, gdy współczynnik za 2016 r. zmniejszył się o 1%, należało skorygować deklarację za styczeń 2017 r.?

Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r.

• Płatnik bez wezwania zwróci nienależnie pobrane wynagrodzenie za terminowy pobór podatku • Wprowadzono 3 rodzaje stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych: podstawowa, obniżona oraz podwyższona • Korekta deklaracji nie wymaga już pisemnego uzasadnienia

Korekta podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów cywilnoprawnych

Kontrola ZUS w ośrodku kultury zakwestionowała prawidłowość zawieranych umów o dzieło w latach 2011–2013. W konsekwencji ośrodek kultury przekwalifikował umowy z umów o dzieło na umowy-zlecenie. Ta zmiana spowodowała naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Składki należne na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne będą finansowane ze środków zleceniodawcy w 2014 r. Jak należy zaksięgować zapłacone składki i co może być podstawowym dokumentem do ich zaksięgowania? Czy należy skorygować zapłacony w latach 2011–2013 podatek dochodowy?

Korekta zeznania CIT-8

• Instytucja kultury może skorygować złożony przez siebie CIT-8 w terminie przedawnienia zobowiązania podatkowego • Do korekty zeznania trzeba dołączyć jej pisemne uzasadnienie • Korekty nie można złożyć w czasie trwania kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego

Jak skorygować deklarację podatkową

• Do skorygowanej deklaracji należy dołączyć jej pisemne uzasadnienie • Przysługujące prawo do korekty deklaracji będzie zawieszone na czas trwania postępowania podatkowego albo kontroli podatkowej • Deklarację można skorygować do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego