korekta kosztów

Korekta kosztów in minus w następnym roku

Instytucja kultury otrzymała niedawno korektę faktury z ZAiKS. Faktura dotyczy opłaty na dożynkach gminnych w 2016 r. — mylna kwota wynagrodzenia autorskiego — do zwrotu na dobro instytucji jest 307,50 zł.
Fakturę korygującą po zamknięciu ksiąg rachunkowych ewidencjonuje się w zależności od tego, czy jej kwota jest istotna, czy też nie.
Jak więc poprawnie należy zaksięgować fakturę korygującą?

Korekta kosztów i przychodów podatkowych

  • Od 1 stycznia 2016 r. koszty uzyskania przychodów niewynikające z błędu rachunkowego lub innej oczywistej omyłki koryguje się w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury korygującej
  • Jeśli koszty wynikają z takiego błędu lub omyłki, korekty dokonuje się wstecz
  • Takie same zasady dotyczą korygowania przychodów

Przeterminowane faktury a koszty instytucji kultury

• Od tego roku należy skorygować koszty o wartość zobowiązań, które instytucja ureguluje z opóźnieniem lub ma w stosunku do nich wydłużony termin płatności • Aby ułatwić sobie pilnowanie terminów płatności oraz wysokości kwot, o które trzeba pomniejszyć koszty, warto prowadzić odpowiednie ewidencje i wykazy • Nowe przepisy dotyczą także wliczania w koszty odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych