koszty autorskie

Rozliczanie pracy twórczej pracownika instytucji kultury w pytaniach i odpowiedziach

 • Przedmiotem prawa autorskiego jest tylko taka działalność twórcza, która prowadzi do powstania konkretnego utworu korzystającego z ochrony praw autorskich
 • Podstawowym warunkiem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w ramach stosunku pracy jest to, aby przedmiotem umowy o pracę było powstanie utworu
 • Niezbędne jest przyjęcie tego utworu przez pracodawcę, gdyż oznacza to ustawowe lub umowne rozporządzenie prawem autorskim na rzecz pracodawcy

Umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem

Muzeum zatrudnia na umowę o pracę archeologa. W ramach jego zakresu obowiązków wchodzą takie czynności, jak: przygotowywanie dokumentacji badań archeologicznych oraz prowadzenie tych badań. Dodatkowo ze środków pozyskanych na konkretne zadania archeolog wykonuje także inne prace w ramach umowy o dzieło z 50% kosztami uzyskania przychodu z tytułu przeniesienia praw autorskich, np. redakcję naukową publikacji książkowej z korektą językową wyników badań archeologicznych.
Czy wynagrodzenia z umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich zawarte z własnym pracownikiem są zwolnione z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy?

Spotkania z autorami a koszty autorskie

Biblioteka organizuje spotkania autorskie z aktorami, dziennikarzami, autorami książek. Przedmiotem tych spotkań są programy, występy, monodramy według autorskiego scenariusza bądź promocja książek. Wynagrodzenie dla występującego biblioteka wypłaca z reguły na podstawie rachunku do umowy o dzieło.
Jakie koszty uzyskania przychodu należy zastosować w takiej sytuacji?

Działalność objęta kosztami autorskimi — poszerzona lista zawodów

 • Od 19 lipca 2018 r. obowiązuje poszerzona lista działalności, z których przychody pomniejsza się o koszty w wysokości 50% przychodu
 • Znowelizowaną listę działalności stosuje się do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.
 • Twórca może zrezygnować ze stosowania kosztów autorskich, składając pracodawcy lub zleceniodawcy, jako płatnikowi, odpowiednie oświadczenie

Zmiany w podatkach dochodowych od 2018 r.

 • Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują rewolucyjne zmiany w ustawach o podatkach dochodowych
 • Wśród zmian m.in. podwyższenie limitów zwolnień przedmiotowych od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kosztów autorskich
 • Instytucje kultury nie zapłacą zaliczki na podatek dochodowy do wysokości 1000 zł należnego podatku od początku roku

Prowadzenie lekcji muzealnych i oprowadzanie po muzeum a 50% koszty autorskie

Czy prowadzenie lekcji muzealnych (wcześniej przygotowanych, powtarzalnych) oraz oprowadzanie po muzeum można zaliczyć do prac twórczych i zastosować koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy w wysokości 50%?

Koszty uzyskania przychodów artystów wykonawców w przypadku wykonywania prób

Instytucje artystyczne, takie jak opery, teatry czy filharmonie, zatrudniają m.in. na podstawie umowy o pracę członków orkiestry, tancerzy i śpiewaków, wykonujących obowiązki w ramach 5-dniowego tygodnia pracy (próby i przedstawienia lub koncerty). Zakres pracy tych osób obejmuje często czynności związane z ćwiczeniami oraz wykonaniami artystycznymi, w trakcie których powstają autorskie prawa pokrewne nabywane przez pracodawcę. Wynagrodzenie za pracę oraz koszty jego uzyskania są rozliczane miesięcznie.
Problem dotyczy kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). W tej kwestii instytucje kultury postępują dwojako.
Część instytucji uważa, że właściwe jest stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów, które przysługuje artystom wykonawcom nie tylko za przedstawienia, ale również i za próby, które są utworami w rozumieniu art. 1 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: prawo autorskie).
Natomiast zgodnie z drugim stanowiskiem o możliwości stosowania kosztów 50% z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich decyduje wyłącznie fakt uzyskania przychodu jako wynagrodzenia za wykonanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego. Jeśli pracownik wykonuje swoje obowiązki na podstawie jednej umowy o pracę i są to czynności zarówno chronione prawem autorskim, jak i te niebędące jego przedmiotem, to z umowy tej powinno wynikać, jaka część wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego, a jaka część dotyczy pozostałych czynności. Takie rozróżnienie pracy, jak również czytelne jej dokumentowanie, daje podstawę do zastosowania kosztów 50%. Zatem podwyższone koszty uzyskania przychodów mogą być zastosowane jedynie w odniesieniu do wykonań artystycznych. Próby i ćwiczenia nie są artystycznym wykonaniem utworu.
Które stanowisko jest prawidłowe?

Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich

Samorządowa instytucja kultury, zgodnie ze swoim statutem, realizuje swoje zadania m.in. poprzez organizację koncertów muzycznych. Z wykonawcami instytucja zawiera umowy o dzieło bez przeniesienia praw autorskich. Zespoły podczas koncertów wykonują własne utwory (są autorami tekstów i muzyki), ale zdarza się również, że wykonawcy-amatorzy wykonują tzw. covery, czyli interpretacje istniejących utworów muzycznych, których nie są autorami, a tylko artystami wykonawcami. Z art. 22 ust. 9 pkt 3 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) wynika, że 50% koszty uzyskania przychodów stosuje się z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.
Czy w tych przypadkach instytucja kultury może naliczyć zespołom koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%?

Umowa o dzieło bez przenoszenia praw autorskich to mniejsze koszty uzyskania przychodu

Instytucja kultury zawarła umowę, w której jest zapis, że wykonawca wykona dzieło polegające na przygotowaniu, zorganizowaniu oraz poprowadzeniu autorskiej wycieczki dźwiękowej według wcześniej opracowanej trasy. Nie przewidziano w niej przeniesienia praw autorskich.
Czy umowa o dzieło może nie przenosić praw autorskich?
Jakie koszty uzyskania przychodu zastosować w tym przypadku?
Czy może jest to umowa-zlecenia, a nie o dzieło?

Koszty autorskie a koszty pracownicze

Dom kultury zatrudnia pracownika, który w obowiązkach ma tworzenie (pisanie) spektakli wykonywanych przez podopiecznych instytucji. Specjalista ds. płac instytucji uważa, że w tej właśnie części wynagrodzenia można zastosować koszty uzyskania przychodów w wysokości 50% przychodu, ponieważ pracownik tworzy utwory w rozumieniu prawa autorskiego.
Czy takie stanowisko jest prawidłowe?

Brak oświadczenia autora o przekroczeniu limitu autorskich kosztów uzyskania przychodów

W zawartej z autorem umowie o dzieło instytucja kultury ustaliła 50% koszty uzyskania oraz wypłatę wynagrodzenia w dwóch ratach. Po wykonaniu pierwszego etapu dzieła instytucja naliczyła koszty uzyskania 50%, ale po wykonaniu drugiego etapu — na ustną prośbę autora — uwzględniono 20% kosztów uzyskania przychodów. Po kilku miesiącach kontrola zakwestionowała takie rozliczenie umowy o dzieło i niepotrącanie kosztów w wysokości 50%.

 • Czy bez pisemnego oświadczenia wykonawcy dzieła instytucja miała prawo naliczyć koszty 20%?
 • Czy oświadczenie złożone w roku bieżącym pozwala na skorygowanie kosztów?
 • Jak skorygować PIT-4 i PIT-11?

Wynagrodzenie dla twórców poniżej 200 zł

Dom kultury zawiera umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Na podstawie umowy zawartej z jednym z twórców jego honorarium wyniosło 180 zł brutto. Czy do takiej umowy ma zastosowanie ryczałt 18% od tzw. małych umów?