koszty niekwalifikowane

Dotacja celowa od organizatora na inwestycję wspólnie z innym podmiotem

Ośrodek kultury przystąpił do realizacji inwestycji — projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Uchwałą rady miasta w 2014 r. udzielono ośrodkowi dotacji celowej w wysokości 6 550 000 zł.

W umowie dotacyjnej zapisano, że dotacji udzielono na udział własny w realizacji zadania, nie ma natomiast wzmianki odnośnie rozliczenia (zwrotu) VAT.

Organizator przekazywał ośrodkowi dotację w transzach na podstawie wniosków o płatność (kserokopiami faktur i rachunków itp.).

Od lipca do grudnia 2014 r. ośrodek przedstawił organizatorowi faktury na łączną kwotę brutto 7 685 324,06 zł różnicę w wysokości 1 135 324,06 zł ośrodek pokrył ze środków własnych).

Do 15 stycznia 2015 r. ośrodek złożył sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej, w którym wykazano wszystkie faktury zapłacone dotacją celową na kwotę 6 550 000 zł.

Faktury były opłacane tylko dotacją celową, ponieważ ośrodek nie dysponował w tym czasie innymi środkami. Jednocześnie w październiku 2014 r. ośrodek zawarł z Urzędem Marszałkowskim (UM) umowę o dofinansowanie projektu (kwota dofinansowania projektu została ustalona na poziomie 75 % kosztów kwalifikowanych) i na jej podstawie UM przekazał zaliczkę 5 000 000 zł (z wnioskowanych 13 000 000 zł).

W I kwartale 2015 r. ośrodek co miesiąc składał do UM wnioski o płatność uwzględniający poniesione wydatki od początku realizacji projektu.

Obecnie organizator polecił, aby ośrodek rozliczył dotację proporcją, tj. że wkład własny wynosi 15%, a nie — jak wcześniej przyjęto — w wysokości opłaconych do końca 2014 r. faktur.

Jak prawidłowo rozliczyć dotację celową otrzymaną od organizatora na realizację zadania inwestycyjnego, uwzględniając umowę zawartą z UM?